Hjem BarnehageFlerfaglig blikk

Flerfaglig blikk

For foreldre

Trondheim kommune har siden 2009 satset på kompetanseheving og tidlig innsats i barnehagene gjennom “Flerfaglig blikk”. Dette er en tverrfaglig satsing hvor barnehagene følges opp i 2 år. Trondheim kommune benytter ”Flerfaglig blikk” som arbeidsmodell for samarbeid mellom barne- og familietjenestene (BFT), fysio- og ergoterapitjenestene og barnehager.

Informasjon til foreldre/foresatte om utviklingsarbeid i barnehager

Siden 2012 har "Flerfaglig blikk" vært i drift på BFT sine enheter og det følges et årshjul med forelesninger på våren og observasjon i barnehagene på høsten (finnes unntak). Det er en koordinator fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) som har ansvaret for informasjon, rekruttering og oppfølging. Ut fra kapasitet har det vært ca 2 nye barnehager i året som har fått tilbud om oppstart.

Per i dag har 62 barnehager fulgt fullskala opplæring i Flerfaglig blikk. Alle kommunale og private har i tillegg mulighet til å følge opplæringen gjennom deltakelse fra fagarbeidere og assistenter, leder, pedagoger, fagleder og spesialpedagoger. I barnehagene som har praktisert modellen, er det om lag 3500 barn.

Flerfaglig blikk er utviklet av Øyvind Kvello som bidrar med forelesninger og kunnskapsbasert forankring gjennom boka “Barn i risiko” kapittel 2,3 og 5 (2. utgave 2015). Boka gir en oppdatering av forskningen på de mest risikoutsatte barn og unge og beskriver hva som påvirker barns og unges oppvekst og livskvalitet.

Etterspørselen etter å delta er stor og Trondheim kommune etterstreber at alle barnehagene som ønsker det skal få mulighet til å delta i programmet.

Innholdet i Flerfaglig blikk
 • Forelesninger til alle pedagoger i barnehagen i forhold til observasjon, helsefremmende arbeid i barnehagen, småbarns utvikling og tilknytning, risiko og beskyttelsesfaktorer.
 • Forelesning for assistenter og fagarbeidere.
 • Tverrfaglig observasjonskorps som består av et team med PP-rådgiver, helsefaglig, sosialfaglig, ergoterapeut og fysioterapeut, som observerer i barnehagen 2-3 dager og har et stormøte med tilbakemelding.
 • I tillegg jobbes det med å etablere nettverk på tvers av barnehagene for å ivareta kompetansen og sikre implementering.
Erfaringer

Barnehagene som har deltatt gir tilbakemelding om at det er det flerfaglige systemblikket dvs. refleksjoner rundt/dialog om organisering av barnegrupper, kommunikasjon mellom barn og voksne, pedagogisk tilrettelegging av materiell og aktiviteter som gir mest læring.

Kunnskap om barn i risiko gir kompetanse på enhet slik at barnehagene i stor grad selv identifiserer enkeltbarn som trenger støtte for å unngå skjevutvikling eller har behov for annen bistand.

Motivasjonen er sterk i forhold til å styrke kompetansen på egen enhet, identifisere primære utfordringer og jobbe med systemrettede tiltak.

Målet med arbeidet var å øke kompetansen hos barnehageansatte i tråd med oppdatert forskning, metoder og teori slik at de har mulighet til å gi barn i barnehagen rett hjelp tidlig. Målet har ikke endret seg, programmet oppdateres i tråd med samfunnets behov og aktuell forskning, samt endringer i førende dokumenter og lover.

Trondheim kommune jobber med å utvikle modellen i tråd med barnehagenes behov, ny rammeplan, endringer i barnehageloven og barnekonvensjonen. Arbeidet skjer i samarbeid med barnehagene og hjelpeapparatet. Det arbeides nå med å få mer likhet i tilbudet på de fire BFT enhetene og en veileder for observasjonspraksis er under utarbeiding.

For ansatte i barnehagen og andre

Påmelding via din enhet

 • BFT Lerkendal, Tone M. Skogås
 • BFT Midtbyen Ingrid Morken
 • BFT Heimdal, Rita Sand
 • BFT Østbyen Ingvild Stamnes

Videoforelesninger høst 2020

Felles fokus

Tidlige tegn

Mentalisering

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Selvregulering

Felles praksis

Kristin Dypvik har ansvar for å informere om FFB nettverk for kommunale og private barnehager

År 1

Invitasjon til deltakelse

 • Felles søknadsfrist 1. februar. Avklart fra PPT 15. februar
 • Avdelingsleder PPT sender invitasjon om deltakelse i FFB. Gjøres i samarbeid med koordinator.

Koordinering

 • PPT koordinerer oppstart: Fysioterapi, ergoterapi, PPT, helse- og sosialfaglig
 • PPT koordinator har kontakt inn mot alle barnehager, interne samarbeidspartnere, Fysio- og ergoterapeut

Før og etter møte

 • Koordinator fra PPT har ansvar for planlegging og finne datoer, med observasjonskorpset (Fysioterapi, ergoterapi, PPT, helse- og sosialfaglig)
 • Koordinator PPT initierer formøte ved behov for planlegging observasjonskorps/barnehager.
 • Styrer har med evaluering i referat fra stormøte: Et område som fungerer bra og et utviklingsområde fra hver profesjon.

Hva ønsker vi fra barnehagene

Styrer koordinerer:

 • lesesirkel
 • informasjon til foreldre
 • godkjenning fra sitt styre
 • Informasjon til ansatte
 • Navneskilt og tittel ansatte/ eller bilde på observasjonsdager
 • dagsrytme og arbeidsrutiner
 • oversikt over antall barn og hus, avdelinger og kompetanse hos de ansatte
 • samarbeid om oversikt over observasjons uker
 • ansvarlig for stormøtet og skriftlig dokumentasjon

Gjennomføring

Utgangspunktet er at hele enheten skal få tilbud, gjennomføring av innsatsen tilpasses behov på enhet og bydel. Vurderes ut fra type barnehage base/ avdeling, størrelse og antall hus.

Utgangspunkt for vurdering

 • Observasjon; ½ dag pr 20 barn
 • Samordning med observasjonskorpset ca 1 times møte før stormøte.
 • Stormøte: 1 til 2 dager kort tid etter gjennomført observasjon (senest 14 dager innen avsluttet observasjon)
 • Hele avdelingspersonalet ønskes med på stormøte (styrer bestemmer dette)

År 2

Koordinator innkaller til møte med korpset og barnehagen fra år 1 og legger plan for innhold i år 2.

Kan ved behov gjennomføres som år 1 eller reduseres i tråd med ønske fra barnehagen.

Informasjon og erfaringer om nettverk.

År 3

Nettverksmøte

Startmøte i regi av Renate Gåsvik

 • informere om nettverksarbeid og erfaring
 • legge plan for nettverksarbeid

Koordinatorer på enhet

BFT Heimdal Brit Kari Mjøen, BFT Midtbyen Kjersti Finne Weibull, BFT Lerkendal Marit Gudrun Brødreskift, BFT Østbyen Hanne Bech.

Kontaktinfo

Kristin Dypvik

Sist oppdatert: 26.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004