Internasjonalt samarbeid

Trondheim kommunes internasjonale relasjoner  varierer fra formaliserte, avtalefestede relasjoner hvor kommunen har forpliktet seg politisk og administrativt, til prosjektsamarbeid på individnivå.

I Trondheim kommunes internasjonale strategi er det et hovedmål å samordne byens internasjonale aktiviteter.

Vennskapsbyer
Trondheim kommune har per i dag formalisert samarbeid med 13 vennskapsbyer i Norden, Europa forøvrig, Midt-Østen, USA og Keren i Eritrea (solidaritetsrelasjon).

I tillegg ble det i 2012 inngått en intensjonsavtale med Krakow i Polen med sikte på å etablere en vennskapsbyrelasjon.

Trøndelags europakontor i Brussel Trondheim kommune er medeier i Trøndelags europakontor i Brussel. Kontoret skal skape vekst og utvikling i Trøndelag gjennom internasjonalisering, kompetansedeling, nettverksbygging og de mulighetene som ligger i Norges avtaler med andre land i Europa. Mid-Norway European Office

Prosjektsamarbeid EU/EØS 
Trondheim kommune deltar i europeiske samarbeidsprosjekt innenfor EU/EØS og Interregionalt samarbeid (Interreg).

Internasjonale nettverk
SØT-samarbeidet: Sundsvall - Østersund - Trondheim
ECHO: European Cities of Historical Organs
POLIS: European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solution
Si Tous Les Ports du Monde - nettverk av historiske havnebyer
Nordic City Network
EUniverCities Network
Age-friendly world / Aldersvennlige byer
Open and Agile Smart Cities

Internasjonalt forum er et samarbeidsorgan mellom offentlige og private institusjoner og virksomheter som arbeider med å fremme internasjonalisering i Trøndelag. Forumet har til formål å arbeide for økt internasjonalisering i regionen og skal bidra til å understøtte medlemmenes internasjonale aktiviteter. Trondheim kommune v/direktør for internasjonale relasjoner, Gerhard Dalen, er sekretariat for forumet. 

Internasjonalt