Fredlybekken: Nytt og forbedret avløpssystem

Fredlybekken: Nytt og forbedret avløpssystem

Planarbeidet gjenopptas: Detaljregulering av Fredlybekken, øvre del, mellom Utleirvegen og Klæbuveien.

Trondheim kommune varsler om at planarbeidet for øvre del av Fredlybekken gjenopptas. Dette gjelder strekningen mellom Utleirvegen og Klæbuveien.

Tidligere forslag til reguleringsplan ble behandlet i bygningsrådet i 2013 og 2016. Begge gangene vedtok bygningsrådet å sende planforslagene tilbake til rådmannen for bearbeiding. Planforslagene er derfor ikke sendt på høring og til offentlig ettersyn. Bakgrunnen for at planarbeidet tas opp igjen nå, er at planen skal samordnes med plan for bygg til offentlige formål på Nidarvoll (Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198). Her skal det skal legges til rette for bygging av nye Nidarvoll og Sunnland skoler med flerbrukshall og nytt rehabiliteringssenter. De to planforslagene skal legges fram for politisk behandling samtidig.

Hensikten med planarbeidet for øvre del av Fredlybekken er å sikre areal for åpning av Fredlybekken og å synliggjøre flomutsatt areal innenfor planområdet i dag. Planarbeidet tar utgangspunkt i tidligere utarbeidet reguleringsforslag, men det skal vurderes å redusere omfanget av både bekk og turveg. Undergang for turveg ved Utleirvegen tas ut av planen.

Planområdet går fram av oversiktskartet under. Se her hvis du ønsker å se kartet i en større utgave.

kartskisse fredlybekken

Trondheim kommune har fått skriftlige innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette, og de kan komme med merknader innen en gitt frist. Offentlig ettersyn blir også kunngjort på kommunens nettsider.

Ønskes det mer informasjon om prosjektet Fredlybekken kan Eli Holen kontaktes epost: eli.holen@trondheim.kommune.no evt. på telefon 97 99 62 24.

Mer informasjon om Fredlybekken og bakgrunnen for prosjektet

Sist oppdatert: 21.01.2021

A03-P1-EPI006