Kommunalteknikk

Marinen 2022 - foto: Glen Musk

Kontakt Kommunalteknikk

Se kart

Kontakt Kommunalteknikk

Har du spørsmål til Kommunalteknikk, setter vi pris på om du tar kontaktmed oss på e-post: kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no. Alternativt kan du ta kontakt med oss på telefon mellom kl 10:00 og 11:00 på hverdager.

Om enheten

Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom og grønnstruktur, kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. Dette innebærer forvaltning, planlegging, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunale anlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse.

Enheten har seks fagavdelinger; veg, VAR utvikling og forvaltning, VA prosjektgjennomføring, byrom og grønnstruktur, geoteknikk og byggeledelse. Enheten har cirka 100 ansatte og ledes av teknisk sjef Tomas Eidsmo.

Veg

Kommunalteknikk - Avdeling veg, har ansvar for å utvikle det kommunale vegnettet i Trondheim. Vi prioriterer nyanlegg innenfor rammen av det kommunale vegbudsjettet. Enheten godkjenner tekniske planer.

Her kan du lese mer om veger i Trondheim kommune:

VAR utvikling og forvaltning

Kommunalteknikk, VAR utvikling og forvaltning, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. Vi har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging anlegg.

Her kan du lese mer om vann- og avløpstjenester i Trondheim kommune:

Trondheim kommunes sider om avfall

Trondheim Renholdsverk AS, med informasjon om husholdningsrenovasjon

VA prosjektgjennomføring

Planlegger, prosjekterer og bygger vann- og avløpsanlegg:

  • Bygging nye VA-anlegg
  • Fornying av ledningsnettet
  • Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere av infrastruktur; Miljøpakken, Statens vegvesen og Fylkeskommunen.
Byrom og grønnstruktur

Avdeling for byrom og grønnstruktur har blant annet ansvar for byens parker, lekeplasser og bynære grøntområder/friområder.

Avdelingen utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og trekkes inn i ulike prosjekter der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter.

Virksomheten/tjenester:

Prosjektering, prosjektledelse og godkjenning av planer ved utbygging av kommunale parker, friområder, lekeplasser, byrom, m.m.

Landskapsarkitektfaglige bidrag i prosjekter på andre fagområder som for eksempel miljøpakkeprosjekter, veiprosjekter og uteareal for skoler og barnehager.

Geoteknikk

Vi har en geoteknisk avdeling med eget laboratorium. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre grunnundersøkelser.

På Trondheim kommunes nettsider om grunnforhold finner du blant annet informasjon om grunnundersøkelser, geotekniske rapporter og kommunens kartløsning om grunnforhold.

Byggeledelse

Avdelingen ivaretar byggeledelse i forbindelse med kommunens infrastrukturprosjekter innenfor vei, vann- og avløpsnett. I tillegg ivaretas byggeledelse innenfor grøntområder og offentlige friområder.

Byggelederne følger også opp private utbyggingsområder der kommunen overtar ny kommunal infrastruktur.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Kommunalteknikk

Prosjekteringsverktøy

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg.

Planer

Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033: Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Hovedplan veg 2018-2022

Vedlegg: Drift og vedlikeholdsstandard kommunalt vegnett

Planer for avfall

Plan for friluftsliv og grønne områder

 

Prosjekt

Informasjon om noen av våre prosjekt finner du her:

Jonsvatnet - nye pumpestasjoner

Elgeseter park - oppgradering

Cicignons plass og Elsa Laula Renbergs plass

Saupstadbrua

Nordre Ilevollen - oppgradering

Tyholtveien - sykkelvei med fortau

Avløpssystem Ladebekken - Rosenborg

Strandveiparken

Prosjekter på Bakklandet:

Jernbanebyen aktivitetspark

Thornæsparken

Lekeareal i Trondheim

Torvet i Trondheim

Fredlybekken. Nytt og forbedret avløpssystem

Reklamefinansierte bymøbler og bysykkel i Trondheim

Forskningsprosjekt - førkommersiell innovativ anskaffelse: RENVANN

Nedlegging av Svarttjerndammen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunalteknikk, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 672000

Sist oppdatert: 08.12.2023

672000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6