FAKTAARK 38: Miljøkrav for skoler og barnehager - ytre miljø

FAKTAARK 38: Miljøkrav for skoler og barnehager - ytre miljø

Ved all planlegging og etablering av barnehager og skoler, stilles det krav til ytre miljø. Faktaarket er først og fremst ment for planleggere og utbyggere av barnehager og skoler, og er en sammenstilling av sentrale myndigheters krav og retningslinjer.

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har som formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Kommunens Klima- og miljøsjef er delegert godkjennings- og tilsynsmyndighet i henhold til denne forskriften.

Lydnivå ute

Lydnivå på utendørsareal fra utendørs kilder
Vegtrafikkstøy Jernbanestøy Maksimalt lydnivå fra tekniske installasjoner
< 55 dB Ld 1) (veid dagmiddel, kl. 07-19) < 58 dB Ld 1) (veid dagmiddel, kl. 07-19) < 40 dB LpAmax 2)

1) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, (Miljøverndepartementet) og Norsk standard NS8175: Lydforhold i bygninger.

2) NS8175; Lydforhold i bygninger, Klasse C. Lydnivå på uteareal og utenfor vinduet fra tekniske installasjoner i samme og i annen bygning.

Kravene i teknisk forskrift (TEK) til PBL anses å være oppfylt når grenseverdiene i klasse C i NS8175 er oppfylt, Ld eller Lde (avhengig av åpningstid). TEK stiller også krav til innendørs lydnivå.

Avbøtende tiltak kan være trafikkreguleringer/-restriksjoner, støysvake vegdekker, støyskjerming, plassering/orientering av bygg, romløsning og støyisolering av fasader.

Støysonekart for Trondheim er utarbeidet. Statens vegvesen har utarbeidet støysonekart for riksveger.

M-128/2014: Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Mer informasjon om støy

Lokal luftkvalitet

Svevestøv (PM10)

Maks 7 døgn med per år med døgnmiddelkonsentrasjon over 50 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter luft).

Nitrogendioksid (NO2)

Maks 8 timer per år med timemiddelkonsentrasjon over 150 µg/m3.

Benzen (C6H6) <= 2 µg/m3 luft (årsmiddel)

Kravene er identiske med Nasjonale mål for luftkvalitet per 01.01.2010, vedtatt som planretningslinjer i Trondheim bystyre juni 2006.

Mer informasjon om luftkvalitet

Radon

Fakta og anbefalte grenseverdier for radon i inneluft finnes på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA:

Alle skoler og barnehager skal dokumentere at radonnivået er tilfredsstillende. (jf Strålevernforskriften).

Elektromagnetiske felt

Fakta og veiledere finnes på nettsidene til DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

Forurenset grunn

Alle eiendommer som vurderes for barnehageutbygging skal undersøkes for forurensning av grunnen.

Informasjon finnes i:

Faktaark 65 og tabellen nedenfor angir kvalitetskriteriene jorda skal tilfredsstille.

Kvalitetskriterier og metodekrav for opprinnelig jord og sand på planlagte lekearealer
Parameter Kvalitetskriterier normale lekearealer Kvalitetskriterier
grønne barnehager
Arsen 20 mg/kg 20 mg/kg
Bly (Pb) 100 mg/kg 100 mg/kg
Kadmium (Cd) 10 mg/kg 10 mg/kg
Nikkel (Ni) 135 mg/kg 135 mg/kg
Krom (Cr tot) 100 mg/kg 2) 100 mg/kg 2)
Krom VI (Cr VI) 5 mg/kg 5 mg/kg
Kvikksølv (Hg) 1 mg/kg 1 mg/kg
Sum 16 PAH 8 mg/kg 2 mg/kg
Benzo(a)pyren 0,5 mg/kg 0,1 mg/kg
Sum 7 PCB 0,5 mg/kg 0,01 mg/kg

1) I en grønn barnehage dyrkes bær/grønnsaker på et areal som overskrider 0,5 m2 per barn.

2) Dersom analysene overskrider 100 mg Cr/kg trer grenseverdiene for Cr VI i kraft.

All jord og sand som legges på barns lekeområder, bør undersøkes for helse- og miljøskadelig stoffer før utlegging. Kvalitetskravene til tilkjørt ren jord og sand er gitt i faktaark nr. 65: Jordforurensning på nye lekeområder.

For eksisterende barnehager gjelder

Andre miljøforhold

Kommunens Klima- og miljøenhet vil i den enkelte plansak/reguleringssak foreta en skjønnsmessig vurdering av andre forhold som vil ha betydning for den miljømessige kvaliteten på virksomheten.

Forhold som vurderes:

  • solforhold
  • lokale temperaturvariasjoner
  • nærhet/adkomst til friområder
  • nærmiljø
  • universell utforming/tilgjengelighet
  • sikkerhet
  • naturgitte forhold/topografi
  • parkeringsforhold/trafikale forhold
  • nærhet til industri og planlagte utbyggingsområder
  • rekkefølgebestemmelser i vedtatte planer.

Generelt vil man anbefale den beliggenhet som samlet sett, og sammen med eventuelle utbedringer, best ivaretar forskriftens intensjon. Ved vurdering av virksomhetens beliggenhet vil det være rom for skjønn, der svakheter på enkelte områder kan kompenseres av andre særlige kvaliteter.

Miljøforholdene ved en eiendom må dokumenteres før kommunens Klima- og miljøsjef kan ta stilling til utbygging. Utbygger bør ta kontakt med relevant fagkompetanse innen de enkelte temaene. Klima- og miljøsjefen har veiledningsansvar, og kan angi hvilke miljøforhold som krever dokumentasjon i den enkelte sak.

Sist oppdatert: 18.10.2022

Fant du det du lette etter?