Hjem Flatåsen barnehager

Flatåsen barnehager

Kontakt Flatåsen barnehager

Se kart

Organisering

Flatåsen barnehager består av to hus, Øvre Flatåsen barnehage og Nedre Flatåsen barnehage.

Øvre Flatåsen barnehage er et eldre bygg som ligger i naturskjønne omgivelser. Det er et lite hus med plass til 39 barn i alderen ett til seks år. Barna er fordelt på tre ulike grupper, en småbarn-, en storbarn- og en mellomgruppe.

Nedre Flatåsen barnehage er et stort og flott barnehagebygg som ble tatt i bruk høsten 2010. Barnehagen har 100 barn i alderen ett til seks år. Barna er fordelt på sju ulike grupper, to småbarnsgrupper, en mellomgruppe, to storbarnsgrupper og to friluftsgrupper.

Flatåsen barnehager har utarbeidet tre verdier som skal ligge til grunn for alt arbeid. De skal være med på å gi oss en retning i alt arbeid, og det skal komme til syne i ord og handling. Du kan les mer om dette i vår årsplan.

TRYGGHET

RESPEKT

ENGASJEMENT

Stein, saks, papir - en strategi for å bygge sterke barnefellesskap

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Kl. 07.00-16.30.

Barnehagen holder stengt jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

På sommeren er barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30.

Planleggingsdager hvor barnehagen har stengt 2020/21:

29. januar og 18. juni 2021.

Aktuelt

Årsplan og handlingsplan mot mobbing

Vår årsplan gjelder for barnehageåret 2021-2022.

Årsplanen 2021 - 2022

Handlingsplan mot mobbing

Prosjekter
 • Barn og IKT
 • Ergonomi og pedagogikk
 • Grønt flagg
 • Kunstnerisk utsmykking
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
Foreldreinformasjon

Kriterier ved internt opptak til friluftsgruppen 3-6 år.

 1. Hvis plass, alle plass.
 2. Ved internt opptak i eksisterende år vil vi ta hensyn til alderssammensetning i gruppa og fordeling av kjønn.
 3. De som er eldre kan prioriteres framfor de som er yngre. De som ikke får plass kan stå på venteliste i gjeldende barnehageår.
 4. Dersom alle kriterier er tatt hensyn til og to eller flere barn står likt, tildeles plass ved loddtrekning.

Vedtatt Brukerrådsmøte 29.02.2012.

Grupper Nedre Flatåsen barnehage

Rødkløver og Hvitkløver

Rødkløver har barnehagens nest yngste barn samlet. Her er det i år 14 barn i alderen ett til to år. På Rødkløver er vi opptatt av å skape trygge og gode hverdager for alle barn, i nær forståelse og samarbeid med dere foreldre. Vi jobber bevisst med å legge til rette for nye og gode læringsopplevelser gjennom hele dagen. Vi har en turdag i uka, der vi hovedsakelig bruker nærmiljøet rundt barnehagen.

Rødkløver deler base med Hvitkløver og vi har til felles tre innbydende verksteder som sanserom, vannlek og atelier. Disse rommene er mye brukt og gir barna mange flotte og lærerike opplevelser.

Fra august 2020 jobber følgende på Rødkløver: Nina Rofstad (pedagog), Marianne Wennevold (pedagog), Britt Anita (fagarbeider) og Solveig Auset (assistent).

Telefon til Rødkløver: 95 36 86 37.

Hvitkløver har barnehagens yngste barn. Dere vil ofte se oss sammen med barna på gulvet. Gjennom dagen skal alle få tilfredsstilt sine behov for lek og aktivitet, hvile og mat. Vi deler småbarnsbasen med Rødkløver. Sammen har vi tilgang til tre innbydende verksted, som sanserom, vannlek og atelier.

Fra august 2020 jobber følgende på Hvitkløver: Marianne Johannesen (pedagog), Kaja Malmo (pedagog), Silvia Olsen (fagarbeider) og Kathrine Kvam (fagarbeider).

Telefon til Hvitkløver: 91 83 68 43.

Tjukkenget

Tjukkenget er ei gruppe med ti to-åringer. Vi er en del av fellesskapet i storbarnsbasen, men har også mulighet for å trekke oss tilbake og være for oss selv.

Vi har fokus på å gi barna gode opplevelser i et trygt og stimulerende miljø, og vi har tilgang på ulike verkstedrom med varierte muligheter for lek og utforskning. Vi deler barnegruppen i to enkelte dager i uken. Da bytter vi gjerne på å gå på tur, slik at alle får en turdag i uken.

På Tjukkenget jobber Laila Flotten Jakobsen (pedagog), Elise Klykken Flatås (pedagog), Tove Olsen (assistent), Marthe Skånøy (fagarbeider) og Wenche Torgård (fagarbeider).

Telefon til Tjukkenget: 95 42 33 58.

Selje

Selje er en storbarnsgruppe med 20 barn i alderen tre til seks år. Inne på basen er det et rikt utvalg av rom og materialer som skal stimulere barna til lek, utforskning og aktivitet. Ukentlig går vi på tur i nærmiljø, skog og mark. I tillegg har vi hele utedager i løpet av året. Vi jobber mye i prosjekt og har fokus på barns medvirkning. Barna skal være delaktige og ha reelle valg i forhold til hva de vil holde på med. Vi jobber aktivt for at alle barn skal ha venner i barnehagen.

På Selje jobber Kjell Terje Trones (pedagog), Miran Voloder (fagarbeider) og Fariba Alawi (fagarbeider).

Telefon til Selje: 91 83 04 79.

Timotei

Timotei er en av gruppene på storbarnsbasen, og vi deler fellesareal og verksteder med Selje og Tjukkenget. Her har vi kunstatelier, bibliotek og et konstruksjons- og utforskningsrom.

På gruppa vår er vi 20 barn i alderen tre til seks år. Vi har fokus på vennskap, samspill, lek og opplevelser. Vi jobber med mange ulike prosjekter, og vi vektlegger barnas ønsker og behov i det daglige arbeidet med barna. Barna skal bli hørt og tatt med på råd i sitt valg av lek og aktivitet. På Timotei drar vi også på turer ut av barnehagen.

På Timotei jobber Marianne Berg (pedagog), Christian Alexander Lockert (pedagog), Venke Sætervang (assistent) og Wenche Thorgård (fagarbeider).

Telefon på Timotei: 41 46 36 49.

Friluft

Friluft består av to grupper, Bygg og Havre, med til sammen 22 barn. På Friluft er vi opptatt av uteliv på barnas premisser. Gjennom hele barnehageåret har vi hovedvekt på lek, læring, omsorg og opplevelser ute i naturen. Vi vil at barna skal bli kjent med nærmiljøet - det kan være på uteområdet vårt, rett utenfor gjerdet eller på turer. Vi ønsker at barna blir glad i naturen, og tar gjerne naturen med oss tilbake inn i barnehagen til prosjekt og samtaler med barna.

Friluftsbasen har eget ute-/innerom. Stubberommet vårt har skyvedører som gir oss mulighet til å åpne mellom inne og ute. På vinterstid kan vi fyre i peisen, og barna kan velge om de vil være inne eller utenfor de morgenene de starter ute. På stubberommet kan vi holde på med ulike aktiviteter, naturmaterialer vil ha en naturlig plass her.

Vi er på tur 1-2 ganger i uka. Noen ganger tar vi buss for å komme oss til nye steder. Om vinteren brukes ski og skøyter når muligheten er der. Vi har flere utedager på Saupstad gjennom hele året, der bruker vi naturlekeplassen inne i skogen.

Gjennom året tar vi innedager der vi i mindre grupper jobber med blant annet kunstprosjekt, har estetiske aktiviteter og forbereder vinterfestivaluka som Friluft arrangerer for resten av barnehagen.

På Bygg og Havre jobber: Sissel Mari Lervik (pedagog), Cecilie Mauseth (pedagog), Andreas Solberg Iversen (assistent) og Tove Halsen (assistent).

Telefon til Friluft Havre: 95 44 67 27.

Telefon Friluft Bygg: 95 44 80 79.

Grupper Øvre Flatåsen barnehage

Snippen

På Snippen er det 14 barn i alderen to til tre år. Her vektlegges trygghet som utgangspunkt for lek og læring. Alle barn skal oppleve et godt og utviklende læringsmiljø. Avdelingen har i de senere år gjennomgått en betydelig oppgradering. Veggene er malt hvite, og det fysiske miljø har blitt endret. Bjørnehiet har konstruksjonsrom med mye gjenbruksmateriale, ny lesekrok og ny maling-/formingskrok. Kjøkkenet er tatt i bruk som en del av barnas leke og oppholdsareal.

Telefon til Snippen: 95 49 58 41.

Her jobber: Guri Selvaag (pedagog), May-Tove Becker (pedagog), Britt Kjørsvik (fagarbeider) og Nina Salhus (spesialpedagog).

Kongla

Kongla er ei småbarnsavdeling med ni barn i alderen ett til to år. Vi vektlegger trygghet, trivsel og tilknytning mellom små og store. Vi ser på foreldrene som vår viktigste samarbeidspartner og legger vekt på å ha en god dialog og åpen tone i hente-/bringesituasjonen.

I løpet av dagen har vi lek både ute og inne, samling med mye sang, rim og regler og vi legger stor vekt på språkstimulering i alle dagens gjøremål.

Telefon til Kongla: 95 49 83 53.

På Kongla jobber: Marthe Ø. Wedø (pedagog), Synnøve Hermo (fagarbeider) og Eva Heggdal Pedersen (assistent).

Bjørnehiet

På Bjørnehiet er det 16 barn i alderen tre til seks år. Vi ønsker at godhet og varme, vennlighet og omsorg, humor og glede skal prege hverdagen vår. Vi vektlegger gjentakelse og forutsigbarhet i hverdagen på avdelingen vår. Det skaper trygghet, som er viktig for barn. I lek og samspill skal barna få utfordringer å vokse på. Vi har et flott uteområde i barnehagen som gir inspirasjon til variert lek og motoriske utfordringer.

Av lekeaktiviteter vektlegger vi konstruksjonslek/byggelek og ulike kreative aktiviteter.

Telefon til Bjørnehiet: 95 49 34 68.

På Snippen jobber: Beate Sandvoll (pedagog), Hege Presthus (fagarbeider), Helen Solheim (assistent) og Turid Elvheim (spesialpedagog).

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg

Et samarbeidsutvalg består av representanter fra foreldre, ansatte og enhetsleder. Samarbeidsutvalget skal drøfte saker som angår alle eller store deler av barnehagens barn, foreldre og ansatte. Enheter med flere hus skal ha et samarbeidsutvalg for hvert hus og et koordinerende samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget Nedre Flatåsen barnehage 2020/21

 • Gabrielle Hansen (Selje) telefon: 91 79 39 31
 • Kim Andre Kristoffersen (Hvitkløver) telefon: 93 08 99 15
 • Laila Flotten Jakobsen (ansatt) telefon: 95 42 33 58
 • Sissel Mari Lervik (ansatt) telefon: 95 44 67 27
 • Enhetsleder Trine Mogstad, telefon: 95 26 32 64
 • Avdelingsleder Gunn K. H. Refseth, telefon: 97 50 80 38

Samarbeidsutvalget Øvre Flatåsen barnehage 2020/21

 • Trine T. Moum (Bjørnehiet) telefon: 91 17 00 01
 • Celina Tunstrøm (Snippen) telefon: 46 50 95 17
 • Beate Sandvoll (ansatt) telefon: 95 49 58 41
 • Guri Selvaag (ansatt) telefon: 95 49 34 68
 • Enhetsleder Trine Mogstad telefon: 95 26 32 64
 • Avdelingsleder Gunn K. H. Refseth, telefon: 97 50 80 38

FAU (foreldreutvalg)

Alle foreldre i barnehagen er medlemmer i Foreldreutvalget, og av de velges representanter fra hver avdeling til å sitte i FAU. Hvert hus har eget FAU.

FAU skal uttale seg om saker som tas opp i barnehagens brukerråd. FAU arrangerer juletrefest, sommerfest, dugnad og lignende. FAU har som mål å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Representanter i FAU Øvre Flatåsen barnehage 2020/21

 • Maja Enga (Bjørnehiet)
 • Marit Sæter Lie-Pedersen (Snippen)
 • Idunn Vindspoll (Kongla)

Representanter i FAU Nedre Flatåsen barnehage 2020/21

 • Anette Opstad (Hvitkløver / Selje)
 • Lars Edvard Blystad Dæhli (Hvitkløver / Selje)
 • Geir Ødegarrd (Friluft)
 • Elise Olaussen (Hvitkløver)
 • Nina Kulstad (Rødkløver)
 • Ingrid Fostad (Timotei)
 • Doruntina Rrusta (Tjukkenget)
Møtereferat Samarbeidsutvalget

Møtereferat 15.10.19

Møtereferat 03.11.20

Møtereferat 02.02.21

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

03.02.2015: Lovlighetskontroll

26.09.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

22.9.2017: Flatåsen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Flatåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse Nedre Flatåsen barnehage: Nedre Flatåsvei 580

Besøksadresse Øvre Flatåsen barnehage: Midtre Flatåsvei 18

Sist oppdatert: 03.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006