Flatåsen barnehager

Kontakt Flatåsen barnehager

Finn ansatt og se kart

Flatåsen barnehager består av to hus, Øvre Flatåsen barnehage og Nedre Flatåsen barnehage.

Øvre Flatåsen barnehage er et eldre bygg som ligger i naturskjønne omgivelser. Det er et lite hus med plass til 39 barn i alderen ett til seks år. Barna er fordelt på tre ulike grupper, en småbarn-, en storbarn- og en mellomgruppe.

Nedre Flatåsen barnehage er et stort og flott barnehagebygg som ble tatt i bruk høsten 2010. Barnehagen har 90 barn i alderen ett til seks år. Barna er fordelt på seks ulike grupper, tre småbarnsgrupper, to storbarnsgrupper og en friluftsgruppe.

Flatåsen barnehager har utarbeidet tre verdier som skal ligge til grunn for alt arbeid. De skal være med på å gi oss en retning i alt arbeid, og det skal komme til syne i ord og handling. Du kan lese mer om dette i vår årsplan.

TRYGGHET

RESPEKT

ENGASJEMENT

Stein, saks, papir - en strategi for å bygge sterke barnefellesskap

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Kl. 07.00-16.30.

Barnehagen holder stengt jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

På sommeren er barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30.

Planleggingsdager hvor barnehagen har stengt 2024:

26. januar

21. juni 2024

12. og 13. august 

Aktuelt

Årsplan og handlingsplan mot mobbing

Årsplan 2023 -2024

Handlingsplan mot mobbing

Fokusområder
 • Grønt flagg - bærekraft 
 • Kosthold
 • Språk
Foreldreinformasjon

Grupper Nedre Flatåsen barnehage

Rødkløver og Hvitkløver

Rødkløver har barnehagens nest yngste barn samlet. Her er det i år 14 barn i alderen ett til to år. På Rødkløver er vi opptatt av å skape trygge og gode hverdager for alle barn, i nær forståelse og samarbeid med dere foreldre. Vi jobber bevisst med å legge til rette for nye og gode læringsopplevelser gjennom hele dagen. Vi bruker også nærmiljøet rundt barnehagen.

Rødkløver deler base med Hvitkløver og vi har til felles tre innbydende verksteder som sanserom, vannlek og atelier. Disse rommene er mye brukt og gir barna mange flotte og lærerike opplevelser.

Telefon til Rødkløver: 95 36 86 37.

Hvitkløver har barnehagens yngste barn. Dere vil ofte se oss sammen med barna på gulvet. Gjennom dagen skal alle få tilfredsstilt sine behov for lek og aktivitet, hvile og mat. Vi deler småbarnsbasen med Rødkløver. Sammen har vi tilgang til tre innbydende verksted, som sanserom, vannlek og atelier.

Telefon til Hvitkløver: 91 83 68 43.

Tjukkenget

Tjukkenget er ei gruppe med to-åringer. Vi er en del av fellesskapet i storbarnsbasen, men har også mulighet for å trekke oss tilbake og være for oss selv.

Vi har fokus på å gi barna gode opplevelser i et trygt og stimulerende miljø, og vi har tilgang på ulike verkstedrom med varierte muligheter for lek og utforskning. Vi deler barnegruppen i to enkelte dager i uken. Da bytter vi gjerne på å gå på tur.

Telefon til Tjukkenget: 95 42 33 58.

Selje

Selje er en storbarnsgruppe med barn i alderen tre til seks år. Inne på basen er det et rikt utvalg av rom og materialer som skal stimulere barna til lek, utforskning og aktivitet. Ukentlig går vi på tur i nærmiljø, skog og mark. I tillegg har vi hele utedager i løpet av året. Vi jobber mye i prosjekt og har fokus på barns medvirkning. Barna skal være delaktige og ha reelle valg om hva de vil holde på med. Vi jobber aktivt for at alle barn skal ha venner i barnehagen.

Telefon til Selje: 91 83 04 79.

Timotei

Timotei er en av gruppene på storbarnsbasen, og vi deler fellesareal og verksteder med Selje og Tjukkenget. Her har vi kunstatelier, bibliotek og et konstruksjons- og utforskningsrom.

I år består gruppa av treåringer. Vi har fokus på vennskap, samspill, lek og opplevelser. Vi jobber med mange ulike prosjekter, og vi vektlegger barnas ønsker og behov i det daglige arbeidet med barna. Barna skal bli hørt og tatt med på råd i sitt valg av lek og aktivitet. På Timotei drar vi også på turer ut av barnehagen.

Telefon på Timotei: 41 46 36 49.

Friluft

Friluft har barn i alderen tre til seks år. På Friluft er vi opptatt av uteliv på barnas premisser. Gjennom hele barnehageåret har vi hovedvekt på lek, læring, omsorg og opplevelser ute i naturen. Vi vil at barna skal bli kjent med nærmiljøet - det kan være på uteområdet vårt, rett utenfor gjerdet eller på turer. Vi ønsker at barna blir glad i naturen, og tar gjerne naturen med oss tilbake inn i barnehagen til prosjekt og samtaler med barna.

Friluftsbasen har eget ute-/innerom. Stubberommet vårt har skyvedører som gir oss mulighet til å åpne mellom inne og ute. På vinterstid kan vi fyre i peisen, og barna kan velge om de vil være inne eller utenfor de morgenene de starter ute. På stubberommet kan vi holde på med ulike aktiviteter, naturmaterialer vil ha en naturlig plass her.

Vi er på tur 1-2 ganger i uka. Noen ganger tar vi buss for å komme oss til nye steder. Om vinteren brukes ski og skøyter når muligheten er der. Vi kan også ha hele utedager, for eksempel på Saupstad skistadion, der bruker vi naturlekeplassen inne i skogen. Dette gjør vi sammen med andre grupper på barnehagen.

Gjennom året tar vi innedager der vi i mindre grupper jobber med blant annet kunstprosjekt, har estetiske aktiviteter og forbereder vinterfestivaluka som Friluft arrangerer for resten av barnehagen.

Telefon til Friluft: 95 44 67 27.

Turtelefon: 95 44 80 79.

Grupper Øvre Flatåsen barnehage

Snippen

På Snippen er det barn i alderen tre til seks år. Vi jobber for at alle barn skal være en del av et inkluderende fellesskap. Barna skal oppleve glede og mestring gjennom lek og allsidig aktivitet ute og inne.

De eldste barna på Snippen har økter med eget opplegg, "Klubben". I år har de felles turdag med de største barna på Nedre Flatåsen barnehage. 

Telefon til Snippen: 95 49 58 41.

Kongla

Kongla er ei småbarnsavdeling med barn i alderen ett til to år. Vi vektlegger trygghet, trivsel og tilknytning mellom små og store. Vi ser på foreldrene som vår viktigste samarbeidspartner og legger vekt på å ha en god dialog og åpen tone i hente-/bringesituasjonen.

I løpet av dagen har vi lek både ute og inne, samling med mye sang, rim og regler og vi legger stor vekt på språkstimulering i alle dagens gjøremål.

Telefon til Kongla: 95 49 83 53.

Bjørnehiet

På Bjørnehiet er det barn i alderen to til tre år. Vi ønsker at godhet og varme, vennlighet og omsorg, humor og glede skal prege hverdagen vår. Vi vektlegger gjentakelse og forutsigbarhet i hverdagen på avdelingen vår. Det skaper trygghet, som er viktig for barn. I lek og samspill skal barna få utfordringer å vokse på. Vi har et flott uteområde i barnehagen som gir inspirasjon til variert lek og motoriske utfordringer.

Telefon til Bjørnehiet: 95 49 34 68.

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg

Et samarbeidsutvalg består av representanter fra foreldre, ansatte og enhetsleder. Samarbeidsutvalget skal drøfte saker som angår alle eller store deler av barnehagens barn, foreldre og ansatte. Enheter med flere hus skal ha et samarbeidsutvalg for hvert hus og et koordinerende samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget Nedre Flatåsen barnehage 2023/24

 • Anette Opstad (Timotei) telefon: 97 96 95 55
 • Ketil Lønnum (Hvitkløver) telefon: 95 80 46 20
 •  
 • Marianne Berg (ansatt) telefon: 41 46 36 49
 • Enhetsleder Marianne Kvarstad, telefon: 93 65 34 48
 • Avdelingsleder Gunn K. H. Refseth, telefon: 97 50 80 38

Samarbeidsutvalget Øvre Flatåsen barnehage 2023/24

 • Kristin Pedersen Bjørnsson (Kongla) telefon: 97 66 83 00
 • Lillian Marie Deol (Snippen) telefon: 90 04 05 27
 • Beate Sandvoll (ansatt) telefon: 95 49 58 41
 • Guri Selvaag (ansatt) telefon: 95 49 34 68
 • Enhetsleder Marianne Kvarstad telefon: 93 65 34 48
 • Avdelingsleder Gunn K. H. Refseth, telefon: 97 50 80 38

FAU (foreldreutvalg)

Alle foreldre i barnehagen er medlemmer i Foreldreutvalget, og av de velges representanter fra hver avdeling til å sitte i FAU. Hvert hus har eget FAU.

FAU skal uttale seg om saker som tas opp i barnehagens samarbeidsutvalg. FAU arrangerer juletrefest, sommerfest, dugnad og lignende. FAU har som mål å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Representanter i FAU Øvre Flatåsen barnehage 2023/24

 • Stine Martinusen Østraat (Bjørnehiet), telefon: 47 89 87 27
 • (Snippen) 
 • Tanja Tomren (Kongla), telefon: 98 80 69 60

Representanter i FAU Nedre Flatåsen barnehage 2023/24

 • (Hvitkløver) 
 • (Selje) 
 • Hilde Sislilie Bekken (Friluft), telefon: 92 86 02 27
 • Astrid Lune Solberg (Rødkløver) telefon: 45 25 82 99
 • (Tjukkenget) 
 • Anette Opstad (Timotei), telefon: 97 96 95 55
Møtereferat Samarbeidsutvalget

Møtereferat 17.10.2023

Møtereferat 13.02.2024

Møtereferat 16.04.2024

Møtereferat 04.06.2024

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Flatåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse Nedre Flatåsen barnehage: Nedre Flatåsvei 580

Besøksadresse Øvre Flatåsen barnehage: Midtre Flatåsvei 18

TK-kode: 052132

Adresse: Nedre Flatåsveg 580, 7099 FLATÅSEN

Leder

Marianne Tuvstein Kvarstad
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Fariba Alawi

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Solveig Auset

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Berg

Pedagogisk leder

E-post:

Pinar Celik-Polat

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Elise Klykken Flatås

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Tove Halsen

Assistent (barnehage)

E-post:

Synnøve Hermo

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Thomas Hjelen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Andreas Solberg Iversen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Laila Flotten Jakobsen

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Jakobsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Britt Kjørsvik

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Britt Anita Granaas Kristiansen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kathrine Kvam

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hege Landsvik

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Christian A. Lockert

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Petrikke Berntzen Mauseth

Barnehagelærer III

Direktetelefon:

E-post:

Silvia Olsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Tove Olsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Eva Heggdal Pedersen

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Hege Presthus

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Kristin H Refseth

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Tone Lunde Rismark

Barne/ung.arb.

E-post:

Nina Rofstad

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Beate Sandvoll

Pedagogisk leder I

E-post:

Guri Selvaag

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Helen Solheim

Assistent (barnehage)

E-post:

Venche Stjern

Konsulent

Direktetelefon: 95446585 97435947

E-post:

Venke Sætervang

Assistent (barnehage)

E-post:

Wenche Thorgård

Barne/ung.arb.

E-post:

Kjell Terje Trones

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Maria Vidal

Barnehagelærer I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Miran Voloder

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Østmoe Wedø

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 21.06.2024

052132

Fant du det du lette etter?