Eksamen, sluttvurdering og fravær

Eksamen, sluttvurdering og fravær

Skriftlig eksamen våren 2021 er avlyst!

Muntlig eksamen våren 2021 er avlyst!

Retningslinjer fra Trondheim kommune om muntlig eksamen

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Regler for muntlig eksamen fra Utdanningsdirektoratet

Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Forskrift til Opplæringslova § 3-32. Særskild tilrettelegging av eksamen

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.

Søknad angående særskilt tilrettelegging av eksamen

Søknad sendes til avdelingsleder Jan Åge Almås i Meldeboka eller til jan-age.almas@ou.trondheim.kommune.no.

Frist for søknad er 6. mai 2020.

Fusk

Fusk og plagiat til eksamen

Klagerett

Klagerett og klagebehandling

Fravær

Føring av fravær på vitnemålet

Søknadsskjema for fjerning av fravær fra vitnemålet

Sist oppdatert: 28.05.2021

A03-P1-EPI004