Tegnspråklig grunnskoletilbud

Tegnspråklig grunnskoletilbud

Trondheim kommune har et tegnspråklig grunnskoletilbud, 1.-10. trinn, organisert som en del av Huseby barneskole. Kommunen overtok driften av det det tegnspråklige grunnskoletilbudet, tidligere A.C. Møller skole, 1. juli 2017. Skolen tilbyr tospråklig opplæring for døve og hørselshemmede elever og er et landsdekkende skoletilbud.

Tegnspråksenteret tilbyr undervisning i og på tegnspråk for døve og hørselshemmede elever etter Opplæringsloven § 2-6. Undervisningen foregår i egne arealer på barneskolen og ungdomsskolen. Trondheim kommune anbefaler at alle elever som skal ha opplæring i og på tegnspråk får dette tilbudet på AC Møller tegnspråksenter.

Opplæring etter §2-6

§2-6 i Opplæringsloven handler om retten til opplæring i og på tegnspråk. Elever følger alle ordinære fagplaner i Kunnskapsløftet 2020 med unntak av fire fag som har egne læreplaner:

  • Norsk for elever med tegnspråk
  • Norsk tegnspråk
  • Engelsk for elever med tegnspråk
  • Drama og rytmikk for elever med tegnspråk

SFO

Tegnspråksenteret har et eget SFO-tilbud i de samme arealene.

Tegnspråk som fremmedspråk

Tegnspråksenteret tilbyr tegnspråk som fremmedspråk for ungdomsskoleelever på Huseby ungdomsskole, 8.-10.trinn. 

Tegnspråkmiljøet

Personalet består av lærere og miljøpersonale med høy tegnspråklig kompetanse. All undervisning og samhandling foregår i og på tegnspråk.

Melde behov om elevplass ved avdelingen

Elevens nærskole melder behov om skoleplass på meldeskjema i samarbeid med foreldre/foresatte og eleven. Frist for å søke er 1.februar.

Hva er tegnspråk?

  • Tegnspråk er et fullverdig språk med egne grammatiske regler og setningsoppbygning.
  • Tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk. Gestuelt fordi hendene, ansiktet og kroppen brukes til å uttrykke seg. Visuelt fordi det oppfattes gjennom synet.
  • Ulike land har sine nasjonale tegnspråk.

Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk.

Språket er utviklet i kommunikasjon mellom mennesker som er døve i Norge. I likhet med andre språk er tegnspråk i stadig utvikling. Tegnspråk påvirkes også av landets majoritetskultur, tradisjoner, elementer fra talespråket og fra andre lands tegnspråk.

Et fullverdig språk

Norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge.

Bakgrunnen var at regjeringen i 2008 la fram meldingen «Mål og meining – ein heilskapleg norsk språkpolitikk» (Stortingsmelding nr. 35, 2007-2008). Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget i 2009.

Stortinget sluttet seg til forslaget om å utarbeide en allmenn språklov. Det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk skal forankres i språkloven.

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk. Informasjonen er hentet fra sansetap.no.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby barneskole-AC Møller tegnspråksenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon: 72 54 82 00

Epost:

Besøksadresse: Sørflata 2, 7078 Saupstad

Enhetsleder

Inger Sagen Hasselø

Telefon: 95 26 33 15

E-post:

Avdelingsleder for AC Møller tegnspråksenter

Elin Skjønberg

Telefon: 92 06 20 98

E-post:

Sist oppdatert: 16.09.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward