Tegnspråklig grunnskoletilbud

Trondheim kommune har et tegnspråklig grunnskoletilbud, 1.-10. trinn, organisert som en del av Huseby barneskole. Kommunen overtok driften av det det tegnspråklige grunnskoletilbudet, tidligere A.C. Møller skole, 1. juli 2017. Skolen tilbyr tospråklig opplæring for hørselshemmede elever og er et landsdekkende skoletilbud. Avdelingen er fortsatt lokalisert i Statped Midt sine lokaler på Heimdal, Søbstadvegen 65. Fra høsten 2021 flytter avdelingen inn på nye Huseby skoler.

Avdelingen tilbyr undervisning i og på tegnspråk for døve og hørselshemmede elever etter Opplæringsloven § 2-6. Fra høsten 2021 anbefaler Trondheim kommune at alle skolestartere som skal ha opplæring i og på tegnspråk fortrinnsvis får dette tilbudet på Huseby barneskole avdeling tegnspråk. For elever på høyere trinn tilbys fortsatt dagstilbud.

Opplæring etter §2-6

§2-6 i Opplæringsloven handler om retten til opplæring i og på tegnspråk. Elever følger alle ordinære fagplaner i Kunnskapsløftet 2020 med unntak av fire fag som har egne læreplaner:

  • Norsk for elever med tegnspråk
  • Norsk tegnspråk
  • Engelsk for elever med tegnspråk
  • Drama og rytmikk for elever med tegnspråk

SFO

Avdelingen har et SFO-tilbud.

Tegnspråk som fremmedspråk

Avdelingen tilbyr tegnspråk som fremmedspråk for ungdomsskoleelever på Huseby ungdomsskole, 8.-10.trinn. 

Tilbud til KODA og søsken

Trondheim kommune deltar på UDIR sitt 3-årig prosjekt om tegnspråklig tilbud for barn av døve foreldre (KODA) og søsken av døve barn. Tilbudet gis til elever på 1.-4.trinn 2 timer i uka. Tilbudet utvides til 5.-7.trinn høsten 2021.

Tegnspråkmiljøet

Personalet består av lærere, miljøterapeut og assistenter med høy tegnspråklig kompetanse. All undervisning og samhandling foregår i og på tegnspråk.

Melde behov om elevplass ved avdelingen

Elevens nærskole melder behov om skoleplass på meldeskjema i samarbeid med foreldre/foresatte og eleven. Frist for å søke er 1.februar.

Hva er tegnspråk?

  • Tegnspråk er et fullverdig språk med egne grammatiske regler og setningsoppbygning.
  • Tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk. Gestuelt fordi hendene, ansiktet og kroppen brukes til å uttrykke seg. Visuelt fordi det oppfattes gjennom synet.
  • Ulike land har sine nasjonale tegnspråk.

Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk.

Språket er utviklet i kommunikasjon mellom mennesker som er døve i Norge. I likhet med andre språk er tegnspråk i stadig utvikling. Tegnspråk påvirkes også av landets majoritetskultur, tradisjoner, elementer fra talespråket og fra andre lands tegnspråk.

Et fullverdig språk

Norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge.

Bakgrunnen var at regjeringen i 2008 la fram meldingen «Mål og meining – ein heilskapleg norsk språkpolitikk» (Stortingsmelding nr. 35, 2007-2008). Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget i 2009.

Stortinget sluttet seg til forslaget om å utarbeide en allmenn språklov. Det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk skal forankres i språkloven.

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk. Informasjonen er hentet fra sansetap.no.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby barneskole, Avdeling tegnspråk, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon: 72 54 98 00

Epost: Send e-post

Besøksadresse: Søbstadvegen 65, 7080 Heimdal

Enhetsleder

Inger Sagen Hasselø

Telefon: 95 26 33 15

E-post: inger-sagen1.hasselo@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder for tegnspråklig grunnskoletilbud

Elin Skjønberg

Telefon: 92 06 20 98

E-post: elin.skjonberg@ou.trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 25.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004