Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad ble avsluttet i 2021 og samtidig nominert til Attraktiv-by prisen.  Saupstad.no inneholder et rikholdig materiale fra områdearbeidet.

Hva er Områdeløft Saupstad-Kolstad?

Områdeløft Saupstad-Kolstad er et områdeprogram som Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om å gjennomføre på Saupstad-Kolstad. Gjennom områderettet innsats skal programmet bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Hva er et områdeprogram?
 • Kort fortalt er et områdeprogram er en strategisk, overordna plan for en samling prosjekter innenfor definerte tidsmessige og geografiske begrensninger.
 • Trondheim kommunes områdeprogram varer fra 2013 til 2020, og omfatter bydelen Saupstad-Kolstad i Trondheim. Programmet har tre strategiske hovedkomponenter: områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering.
 • Idéen er å bringe offentlige aktører og innbyggere nærmere hverandre gjennom metodisk arbeid med sammenhenger mellom disse tre komponentene.
 • Programmet bygger på sentrale samfunnsmål i kommuneplanen, politiske vedtak, statlige føringer, innspill fra fagmiljøer og fra innbyggerne i bydelen.
 • Programmet prøver ut nye arbeidsformer og ulike metoder for medvirkning og samskaping i bydelen. Erfaringene fra områdeløftet er verdifulle for nye satsinger som Smartby Trondheim og for omstilling til kommune 3.0.
 • Fra 2017 følger Husbanken områdeløftarbeidet gjennom Trondheim kommunes deltakelse i storbyprogrammet. Erfaringer herfra sees i sammenheng med fremtidige virkemidler for “god byutvikling, bolig og nærmiljø.”
Hva er områderettet innsats?

 

Hva er målet med programmet?

Målene for områdeprogrammet er at i 2020:

 • er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
 • har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidas utfordringer.
 • er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
 • er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

Hva er bakgrunnen for programmet?

Satsingen bygger på Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020 som bystyret vedtok 23. mai 2013. Nærmere info om den sammenhengende innsatsen i perioden finner du i handlingsdelen for programmet (2017-2020).

Hva gjennomføres i områdeprogrammet?

Programmet er delt i tre, med fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering.

Områdeutvikling

Det er i perioden 2012-2016 utført flere mindre tiltak i området. De store utbyggingsprosjektene planlegges gjennomført i perioden 2017-2021.

Etter seks års programinnsats ser du nå synlige fysiske endringer i bydelen:

 • I 2018 åpnet nye Heimdal videregående skole og Kolstad Arena i hjertet av bydelen.
 • Senterområdet har fått en ny passasje som åpner senteret mot Søbstad gård, kirke og gravlund. Den ble tatt i bruk i 2018.
 • Bydelens lokale torg er tilrettelagt for opphold med møbler, sykkelparkering og beplantning.
 • Saupstad gravlund er tatt i bruk og har tilført bydelen et vakkert uterom som besøkes av mange.
 • Uteområdet i Ringen barnehage er oppgradert og ble åpnet høsten 2018.
 • Det er i perioden lagt bedre til rette for både organisert og egenorganisert aktivitet:
  • nytt klubbhus for Kolstad fotball
  • ny multisportbane
  • bedre snarveier og merking av turstier
  • oppgradert skileik-område på Saupstad skistadion.
 • “Strategisk plan for offentlige uterom” er utarbeidet som verktøy for å se de ulike tiltakene som gjøres, i sammenheng.

Nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal også gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene.

Tjenesteutvikling

Områderettet innsats fokuserer på årsaker til levekårsutfordringene. En viktig del av dette er å se tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng.

Gjennom områdeprogrammet prøver tjenester i bydelen ut nye arbeidsformer og virkemidler.

 • Områdeløftets satsing på barn og unges kompetanse har blant annet bestått i demokratiopplæring for ungdom, ungdomsråd og ung leder-program, utvikling av kulturskolen og musikk- og språksatsing i barnehagene.
  • Satsingen har resultert i betydelig økt rekruttering til kulturskolen, skapt nye mestringsarenaer for barn og unge og bidratt til at ungdommer tar tak i og bygger stolthet om eget nærmiljø.
 • Det er bygget opp et nettverk med borettslag, beboere, ungdomsråd, lag og foreninger, aktører for frivilligheten, offentlige og private tjenester som jobber sammen om utvikling av ressursene i bydelen.
  • Programmet har dermed bidratt til å koble bydelens ressurser tettere sammen.
 • I tillegg vil satsinger på universitetsskole, gratis kjernetid i SFO, familiesenter og tegnspråklig tilbud i ny barnehage og skole bidra til tjenesteutviklingen i området.
 • Prosjektet Aktive Saupstad har prøvd ut flere ulike tiltak for helse, mestring og deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Saupstad ungdomsråd er etablert som et pilotprosjekt for ungdoms deltakelse i nærmiljøarbeid.
 • Ung Leder er et program under utprøving gjennom Kulturenheten og Boxåpner kultursenter for barn og unge.
 • Saupstad ungdomsråd og valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole har vært sterk involvert i idéutvikling og planlegging av Dalen park.
 • Saupstad skole og Kolstad skole skal slås sammen og bli en felles barneskole for bydelen. Ungdomsskolen, nye Huseby skole, skal bygges i tilknytning til den nye barneskolen. Det nye skoleanlegget skal også romme et kulturskolesenter.
 • Saupstad og Kolstad barneskoler skal bli universitetsskole i samarbeid med NTNU.
 • Gratis kjernetid i SFO er igangsatt.
 • Gjennom Rabalderdans har førskolebarn og foreldre fått et gratis ukentlig tilbud i dans.
 • Gjennom grunnskolebaserte tilbud som Fargerik Fritid, SFO og Kulturtirsdag får elevene møte med ulike kulturskoletilbud i skoletid.
 • Trondheim kommunale kulturskole vil videreutvikle Kulturskole Sør med flere fagtilbud i musikk, visuelle kunstfag og scenekunst (sirkus, teater, dans).
 • Prosjektet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering.
 • Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med kursmuligheter og ekstra tilbud i data- og filmopplæring. Dette vil også styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.
Lokal ressursmobilisering

I områdeløftarbeidet legger vi vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen, og på å koble disse ressursene sammen.

 • Saupstad bydelskafe er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for lag og foreninger på kveldstid.
 • Storstua ved Kolstad skole er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for aktiviteter.
 • Kulturskolen har en utvidet satsing på dans i bydelen.
 • Blokkrock-arrangementet er utvidet med en familiedag.
 • Allidrett prøves ut som et tilbud for barn 4-6 år og deres familier.
 • Rabalderdans er etablert som et tilbud for barn 2-6 år og deres familier.
 • Dyrking er prøvd ut som eget prosjekt og har resultert i en pallekarmhage på Midteggen.
 • Det jobbes med å få på plass et tilbud om åpen hall for ungdom i Husebyhallen på søndager.
 • Informasjonskanal for bydelen utvikles gjennom Saupstad.no.

Rapporter og planer

2021: Oppfølgingsrapport: undersøkelse for Områdeløft Saupstad-Kolstad

2020: Områdeløft Saupstad - Kolstad, glimt fra områdesatsinga 2013–2020

2020: Områderettet innsats i Trondheim (Saksprotokoll, formannskapet)

2020: Evaluering av uterom Saupstad-Kolstad

2018: Årsrapport for områdeprogrammet (Trondheim kommune)

2018: Belysningsplan for Saupstad-Kolstad

2017: Årsrapport for områdeprogrammet (Trondheim kommune)

2016: Strategisk plan for uterom (illustrasjoner)

2015: Kvantitativ rapport for Saupstad-Kolstad (ekstern)

Kontaktinformasjon

Du kan også komme i kontakt med oss via våre Facebook-sider – her finner du også info om hva vi jobber med akkurat nå.

Programleder Are Risto Øyasæter, tlf. 91 89 78 49.

Programkoordinator Lene Markussen, tlf. 95 79 41 21.

Sist oppdatert: 30.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6