Kommunedelplan for Klett 2022-2034, k20130013

Kommunedelplan for Klett 2022-2034, k20130013

Kommunedelplan for Klett ble vedtatt av bystyret 19.10.2023.

Bildet viser vedtatt kommunedelplan for Klett
Vedtatt kommunedelplan for Klett

Hensikt

Hensikten med planen er å lage en helhetlig plan som gir rammer for utvikling av Klett. Kommunedelplanen skal:

  • legge til rette for at lokalsenteret på Klett kan utvikles med lokalsenterfunksjoner som boliger, handels- og servicetilbud, offentlige tjenester og så videre.
  • legge til rette for etablering av sosiale møteplasser
  • videreføre Klett som viktig landbruksområde

Kommunedelplanen skal gi overordnede avklaringer og føringer for detaljreguleringsplaner i området.

Hovedgrep i planen

Saken ble lagt fram med to alternativ der bystyret vedtok alternativ 2. Hovedgrep i planen er:

  • Et delområde nord for Heimdalsvegen avsettes som kombinert bebyggelse og anlegg hvor det tillates etablering av forretning, tjenesteyting og boliger med 26-36 boenheter. I tillegg skal det etableres et torg innenfor området.
  • Et delområde vest for rundkjøringa i Klett sentrum avsettes som kombinert bebyggelse og anlegg hvor det tillates tjenesteyting, forretning, næring og boliger med 38-66 boenheter. Boliger skal ligge mot nord og øst. Med næring menes industri-, håndverks- og lagervirksomhet.
  • Et delområde sør for Heimdalsvegen avsettes som offentlig tjenesteyting, skole.
  • Østlige del av Heimdalsvegen og nordlige del av Røddevegen avsettes med bestemmelsesområde miljøgate.
  • Dagens område for idrett utvides nordover mot Heimdalsvegen (i tråd med dagens bruk) og sørover mot E6 (i tråd med gjeldende regulering). Det er satt av en framtidig turveg i grøntdraget langs Søra.
  • Dagens skoletomt settes av til bolig og barnehage. Andre arealformål utenfor sentrum videreføres slik de er i dag.

Saksdokumenter

Sist oppdatert: 02.02.2024

Fant du det du lette etter?