Kommunedelplan for Klett

Kommunedelplan for Klett

Kommunen jobber med å lage en kommunedelplan for Klett.

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å lage en helhetlig plan som gir rammer for utvikling av Klett. Kommunedelplanen skal:

  • legge til rette for at lokalsenteret på Klett kan utvikles med lokalsenterfunksjoner som boliger, handels- og servicetilbud, offentlige tjenester etc.
  • legge til rette for å etablere torg og miljøgate for å styrke sosiale møteplasser.
  • videreføre Klett som viktig landbruksområde.

Kommunedelplanen skal gi overordnede avklaringer og føringer for detaljreguleringsplaner i området.

Bakgrunn

Oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Klett ble opprinnelig initiert som en flertallsmerknad til rådmannens budsjettforslag for 2011, vedtatt av bystyret 9.12.2010:

Klett er et sentralt trafikknutepunkt i regionen hvor E39 og E6 møtes og RV707 kommer inn på disse. Reguleringsplanene for nye E6 er vedtatt og utbygging igangsettes i 2011. Situasjonen på resten av Klettområdet er uoversiktlig og lite strukturert. AP, SV, Sp og MDG ønsker en ny kommunedelplan utarbeidet, slik at Klett kan stå frem som et robust lokalsamfunn arealmessig. Det er viktig at det nasjonale målet om å redusere omdisponering av dyrkajorda blir ivaretatt i denne planen.

Arbeidet med kommunedelplanen ble igangsatt, og det ble gjort grunnlagsvurderinger, utarbeidet og vedtatt planprogram, og utarbeidet en stedsanalyse. I 2013 ble arbeidet imidlertid satt på vent på grunn av stort press på mer sentrale områder. I 2018 vedtok bystyret at planarbeidet skulle gjenopptas, og arbeidet ble igjen satt på agendaen.

Høring

Forslag til kommunedelplan for Klett har vært på høring to ganger.

Første høring av planforslaget

Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 12.12.20-06.02.21.

Planforslag som ble sendt på høring 12.12.2020

Planforslaget ble deretter sendt til sluttbehandling med behandling i bygningsrådet 25.01.22. Der ble saken sendt tilbake til kommuneadministrasjonen for bearbeiding og gjennomføring av eventuelle høringer med føringer gitt i sju vedtakspunkt.

Andre høring av planforslaget

Kommunedirektøren endret planforslaget i tråd med bygningsrådets vedtak, og endringsdokumentene lå ute på ny høring og offentlig ettersyn i perioden 16.05.22-27.06.22.

Planforslag som ble sendt på høring 16.05.22

Planforslaget skal nå bearbeides på bakgrunn av de merknadene som har kommet inn før det sendes til ny sluttbehandling.

Sist oppdatert: 26.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M