Boligprogram

Boligprogram

Boligprogram 2011-2014

Som temaplan behandler boligprogrammet deler av bygningspolitikken og den sosiale boligpolitikken som ikke er behandlet i andre planer. Bygningspolitikken dreier seg om hvor og hvordan folk flest skal bo, mens den sosiale boligpolitikken retter seg mot utsatte grupper som trenger hjelp av det offentlige for å skaffe eller beholde bolig

Foreliggende boligprogram viderefører forrige boligprograms målsettinger om å skape et godt boligtilbud som ivaretar innbyggernes behov, og som gir samfunnsmessige gode løsninger. Levekårsperspektivet vektlegges ytterligere. Innenfor den sosiale boligpolitikken legges det opp til at vanskeligstilte i større grad skal bli selvhjulpet i det ordinære boligmarkedet fremfor å bo i kommunal utleiebolig, samtidig som det erkjennes et behov for økt satsing på utleieboliger. Innenfor den generelle boligpolitikken skal styringsmuligheten som ligger i kommunens planmyndighet utnyttes bedre. Blant annet skal økte krav i reguleringsplaner medvirke til et velfungerende boligmarked med en variert boligstruktur, som imøtekommer befolkningens boligbehov på en effektiv, sosial og rettferdig måte. Kommunens ambisjoner om en aktiv tomtepolitikk opprettholdes.

Sist oppdatert: 22.05.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward