Kriterier for A, B og C-klassifisering

Kriterier for A, B og C-klassifisering

Ved utarbeidelse av kulturminnekartet, legger Byantikvaren vekt på å ha med et bredt utvalg av bygde kulturminner og kulturmiljø, for å vise Trondheims rike historie.

Dette betyr at kartet inneholder kulturminner fra ulike tidsperioder og ulike områder av byen. Det er også vesentlig at man får med kulturminner fra forskjellige samfunnslag og både offentlige og private bygninger.

Bygninger med antikvarisk verdi: A, B og C

rød er A, lilla er B og blå er C, antikvarisk verdi

Byantikvaren har flere kriterier som vurderes før et kulturminne foreslås lagt inn i kulturminnekartet, med klasse A, B eller C. Det kan være bygningens alder, arkitekturuttrykk og historie, samt om den er en del av et kulturmiljø.

Mange av bygningene på kulturminnekartet er vernet i en reguleringsplan, som del av bevaringsområde eller som hensynssone kulturmiljø. 

Klasse A - svært høy antikvarisk verdi

Klasse A er bygninger og anlegg som har svært høy antikvarisk verdi, det vil si kulturhistorisk og/eller arkitektonisk. Bygninger i klasse A har nasjonal eller regional kulturminneverdi. De kan være unike, er ofte monumentale eller representere en historisk bygningstype som har vært vanlig men i dag er sjelden. Bygninger i klasse A er svært godt bevart, med eldre bygningsdeler. Ved istandsetting/vedlikehold legges det avgjørende vekt på bevaring av aldersverdier. Bygninger i klasse A forutsettes bevart mest mulig slik de er. En kan ikke forvente å kunne gjøre endringer av betydning i eksteriør og hovedkonstruksjon. Mindre endringer kan vurderes så lenge de ikke svekker den antikvariske verdien. 


Klasse B - høy antikvarisk verdi

Klasse B er bygninger og anlegg som har høy antikvarisk verdi, det vil si kulturhistorisk og/eller arkitektonisk. De kan være sjeldne i regional sammenheng. De kan ha høy arkitektonisk verdi, med mye dekor og detaljer i eksteriør. Noen bygninger er i klasse B fordi de er spesielt godt bevart med mange eldre bygningsdeler i behold. Ved istandsetting/vedlikehold legges det stor vekt på bevaring av aldersverdier og fasadedetaljer. Tilpasninger og mindre endringer for å sikre fortsatt bruk vil kunne være akseptable så lenge de ikke svekker den antikvariske verdien. 


Klasse C - antikvarisk verdi

Klasse C er en stor og sammensatt gruppe bygninger og anlegg med antikvarisk verdi. Bygninger i klasse C har verdi som enkeltobjekt. Noen bygninger står alene, mens de fleste er en del av et verneverdig bygningsmiljø. Noen er også viktige som del av en strøkskarakter eller et kulturlandskap. For bygninger og anlegg i klasse C vil det kunne aksepteres endringer i eksteriør som ikke svekker den antikvariske verdien. Eventuelle tiltak og endringer vurderes i hver enkelt sak og ses i sammenheng med sine omgivelser.

Generelt

  • Klassifiseringen skjer ved registrering av bygningers eksteriør ved befaring, samt ved arkivsøk.
  • Bygninger som er yngre enn 30 år er kun unntaksvis vurdert.
  • En bygning kan ha kulturminneverdi, selv om den i dag ikke er markert i kulturminnekartet.

Verdier til vurdering

Kulturminner og kulturmiljø er kilder til kunnskap og opplevelse og har også en bruksverdi. Aktuelle verdier er nevnt under, men ikke alle er vurdert for hvert enkelt hus.

Eksempel på kunnskapsverdi

Alder, konstruksjon, bygningstype, tidligere bruk, håndverkskvalitet, arkitektonisk stilart, tilknytning til viktige personer eller hendelser.

Eksempel på opplevelsesverdi

Arkitektonisk uttrykk, materialbruk, opprinnelige/eldre bygningsdeler, patina, identitetsskapende for området, del av en samlet strøkskarakter, sjeldenhet.

 

Hus i Lerkendalsområdet

Foto: Eksempel på bygningsmiljø i Lerkendalsområdet

Til Byantikvarens hovedside

 

 

 

Sist oppdatert: 20.12.2022

Fant du det du lette etter?