Legesenter - tilgjengelig for alle

Legesenter - tilgjengelig for alle

Vi ønsker å skape større forståelse for hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til legesentrene. Trondheim kommune er ansvarlig for fastlegetjenesten. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid ønsker at fastlegene tar initiativ til forbedringer i tråd med universell utforming. Vi håper anbefalingene her kan inspirere og bidra til å oppnå tilgjengelige legesentre for alle.

Hva er universell utforming? (UU)

 1. Universell utforming er uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling.
 2. Universell utforming bidrar til et mer inkluderende fysisk miljø som forenkler livet til mennesker med ulike ferdigheter.
 3. Det legges vekt på fremkommelighet og orienterbarhet i omgivelsene.
 4. Ved å ta hensyn til mangfoldet i befolkningen, kan hovedløsningen brukes av alle.

Hvordan går vi fram?

 • Når vi skal etablere nytt legesenter? Ta kontakt med et profesjonelt firma som kan søke om tillatelse til tiltak for nytt legekontor. Be gjerne om møte med byggesakskontoret – link til forhåndskonferanse finnes på kommunens hjemmesider.
 • Når vi skal utvide eksisterende lokaler? Send forespørsel til byggesakskontoret om utvidelse av lokalene vil utløse søknadsplikt. Legg gjerne ved tegninger som viser hvilke deler av bygget som skal endres til legekontor. Be gjerne om møte med saksbehandler på byggesakskontoret for avklaring om søknadsplikt. Link til forhåndskonferanse finnes på kommunens hjemmesider.
 • Når vi skal endre tidligere publikumsrettet lokale til legekontor? Send forespørsel til byggesakskontoret om endringer utløser søknadsplikt. Legg gjerne ved tegninger som viser hvilke deler av bygget som ønskes omgjort.
 • Når vi skal etablere eller utvide legesenter i verneverdige lokaler? Send inn en forespørsel til byggesakskontoret på om dette vil utløse søknadsplikt. Legg gjerne ved tegninger som viser hvilke deler av bygget som ønskes etablert til legekontor. Dersom det er ønskelig å endre bygningens fasade, kontakt byantikvaren.

Parkering

Anbefalte løsninger:

 • Minimum en HC-parkeringsplass
 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang
 • Midtbyen parkering maks 50 meter fra hovedinngang ti l legesenteret
 • Størrelse HC-parkeringsplass 4,5 meter x 6 meter
 • HC-parkering skiltes med P og piktogram, på asfalt og stolpe

Inngangsparti

Anbefalte løsninger:

 • Trinnfri atkomst
 • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
 • Heve nivå utenfor hovedinngangsdør før eventuelt rampe etableres. Høydeforskjell for øvrig utlignes over størst mulig areal
 • Synlig dør i forhold ti l veggfarge
 • Dør med drakraft under 3 kg. Manuell dørpumpe vil gi drakraft over 3 kg
 • Dersom dør må lukkes automatisk, monteres elektrisk døråpner
 • Bryter til døråpner plasseres slik illustrasjonen viser
 • Glassflater merkes med hvit farge

Trapp

Anbefalte løsninger:

 • Håndløper på begge sider av trappeløp og sammenhengende rundt repo
 • Markering av alle trappeneser/forkant av trappetrinn
 • God belysning langs trappeløp

Heis

Anbefalte løsninger:

 • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter
 • Dersom ny heis skal etableres, størrelse 2,1 meter x 1,1 meter (båreheis)

Venterom

Anbefalte løsninger:

 • Det skal skiltes til resepsjon, wc og betalingsautomat
 • Begrense generell informasjon
 • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle
 • Unngå lange bord. Dette gir begrenset fremkommelighet

Skilt

Anbefalte løsninger:

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
 • Unngå buede skilt og blanke overflater da dette forårsaker reflekser
 • Stor forbokstav og små bokstaver ellers. Dette gir god lesbarhet
 • Kontrast mellom skrift og bakgrunnsfarge. Sort på hvit bakgrunn eller hvit på sort bakgrunn
 • Enkel skrifttype uten seriffer

Anbefalt bokstavstørrelse på skilt for personer med nedsatt syn:

Leseavstand
i meter
Versal X-høyde
i mm
Skilthøyde
i mm
3 30 60
5 50 100
6 60 120
10 75 150
12 90 180
15 100 200
18 120 240

"Et inkluderende samfunn", Norges Blindeforbund, 2004

Resepsjon

Anbefalte løsninger:

 • Lukket rom for henvendelser
 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet
 • Skrankeslynge (teleslynge) montert på skranke
 • Piktogram for teleslynge i forkant av skranke og på utsiden av dør til resepsjon

WC

Anbefalte løsninger:

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.
 • Speil ned til vask og i høyde 2,1 meter fra gulv til overkant speil, slik at alle kan speile seg.
 • Dispensere montert i høyde 1,1 meter fra gulv til underkant. Dispensere i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle
 • Bøylehåndtak på dørens innside, slik at personer med bruk av rullestol kan lukke døren

Innvendige dører

Anbefalte løsninger:

 • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
 • Unngå terskler. Avfaset terskel dersom det er lydkrav til dør
 • Glassflater på dør merkes. Sort markør/skrift på glassflater innvendig
 • Fri passasjebredde 86 cm

Belysning

Anbefalt belysningsstyrke:

 • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
 • Laboratorium 700 lux (minimum)
 • Kontorarbeidsplasser 500 lux

Lovgrunnlag

Diskriminering og tilgjengelighetsloven

 • §1 ”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd- sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle”.
 • §9 ” Loven innebærer at virksomheter rettet mot publikum har plikt til å tilstrebe tilgjengelighet til lokalene for alle brukergrupper”.

Plan- og bygningsloven

 • §1 Lovens formål: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak”.

Prosjekteringsverktøy universell utforming publikumsbygg

 • Plan- og bygningslovens forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift TEK10) har fokus på universell utforming. Det er utarbeidet et prosjekteringsverktøy for universell utforming publikumsbygg.
 • Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har egen nettside for universell utforming. På denne nettsiden finnes linker til lovverk, tekniske forskrifter og prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg.

Råd og veiledning

Ta kontakt med Bytorget i Trondheim kommune, telefon 72 54 25 00.

Mer informasjon på www.trondheim.kommune.no/universellutforming

Sist oppdatert: 06.10.2020

Fant du det du lette etter?