Installering og endring av enkle installasjoner

Installering og endring av enkle installasjoner

Ved vurdering av om en installasjon er enkel skal det legges vekt på installasjonens omfang, vanskelighetsgrad, faglige kvalifikasjoner som kreves og konsekvenser av eventuelle feil. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse.

Eksempler på enkle installasjoner er toalett, sluk, rør, vannstoppventil, varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg i enebolig o.l. 

Installering og endring av enkle installasjoner er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling.

Unntaket fra byggesaksbehandling forutsetter likevel at:

  • Installasjonen gjøres i et eksisterende byggverk
  • Installasjonen gjøres innenfor en bruksenhet eller branncelle

Tiltakshaver har ansvar for at installasjonen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Bruksenhet

Med bruksenhet menes rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. Videre kan en bruksenhet være en bygning, for eksempel kontorbygg, eller flere bygninger, for eksempel sykehus men kan også være del av bygning, for eksempel boenhet (bolig), kontorenhet, avdeling i sykehus.

Branncelle

Med branncelle menes en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt for søknadsplikt

Pbl § 23-2. Tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

TEK17

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 17.04.2018

Fant du det du lette etter?