Byggesak

Byggesak

Parlamentarisme - hva betyr det for bygge- og klagesaken min?

Som part i en byggesak så betyr innføring av parlamentarismen lite. Det kan likevel bli noen mindre endringer når en sak skal behandles politisk.


Politisk behandling av byggesaker

I utgangspunktet skal politikerne treffe vedtak i saker som har prinsipiell betydning. I Trondheim er det i dag to type saker som blir avgjort av politikerne. Det ene er klagesaker, dvs. når en eller flere parter i en byggesaken ikke er enig i vedtaket og klager på avgjørelsen. Det andre er prinsipielt viktige byggesaker som f.eks. kan gi presedens, ha stor betydning for mange eller saker innenfor markagrensa.

Tidligere ble alle klager på byggetiltak oversendt til bygningsrådet for avgjørelse. I praksis mottok Byggesakskontoret klagen og utarbeidet et saksframlegg for byutviklingsdirektøren med forslag til vedtak. Politikerne stod fritt til å enten vedta forslaget fra byutviklingsdirektøren eller fremme alternative forslag. Etter avstemning ble det forslaget som fikk flest stemmer vedtatt. Tilsvarende saksgang var det for prinsipielt viktige byggesaker.

I dag mottar fremdeles Byggesakskontoret bygge- og klagesaker som skal behandles politisk, men vi lager ikke lenger et saksframlegg med forslag til vedtak. I stedet lager vi et fagnotat som redegjør for sakens innhold, lovgrunnlag og vår vurdering av saken. Dette fagnotatet sendes til byrådsavdeling for byutvikling. Byrådet lager deretter et saksframlegg med forslag til vedtak som sendes til byutviklingsutvalget (tidl. bygningsrådet) for vedtak.

Den store endringen er at byrådet, som er politisk sammensatt, får mer ansvar og innflytelse på hvordan saken legges fram. Byggesakskontorets oppgave blir fremdeles å formidle sakens faglige innhold, slik at politikerne har et godt grunnlag for sine vedtak.

Byggesaker som behandles på delegasjon

Dette er de aller fleste byggesakene. At sakene behandles på delegasjon betyr at bystyret har gitt bygningssjefen myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. Tilsvarende gjøres stort sett alle kommuner i Norge. Innføring av parlamentarisme endrer i utgangspunktet ikke på dette, men bystyret kan velge å endre hvilke byggesaker som skal behandles på delegasjon.

Byggesakskontoret har flyttet

Vi har flyttet inn i nye lokaler i Holtermanns veg 7

Publikumsmottaket i Bytorget i Erling Skakkes gate 14 er nå stengt og vi har ikke lenger noe ordinært publikumsmottak ved Byggesakskontoret. Hvis man ikke ønsker å benytte digitale søknadsløsninger er det fremdeles mulig å levere søknader o.l. på papir i Bytorget.

Telefonen er betjent alle hverdager. Du når oss på tlf. 72 54 25 00 mellom kl. 10.00-14.00. I spesielle tilfeller kan vi bistå publikum som møter opp fysisk i Holtermanns veg. Henvend dere i så fall i resepsjonen.

I ukene 27, 28, 29 og 30 har vi kun åpent onsdager (10-14). I uke 31 har vi normale åpningstider fra og med onsdag 31.07.

Gebyr for skriftlig veiledning

Byggesakskontoret tar gebyr for skriftlig veiledning knyttet til en konkret eiendom og hvor det gjøres konkrete vurderinger av saksbehandler

Gebyret beregnes etter medgått tid, dvs. timer brukt på den konkrete oppgaven. Timeprisen for 2024 er 1 790 kroner, jf. gebyrforskriften § 3-2. Maksimumsgebyret for slik veiledning i 2024 er 5 370 kroner.

Ordinær muntlig veiledning etter forvaltningslovens § 11 (veiledningsplikt), vil som tidligere være gratis, men vi gjør oppmerksom på at det settes av kun ett kvarter til muntlig veiledning pr. kunde.

Økt digitalisering av byggesaksprosessen

Det er ikke lenger mulig å søke om tiltak med krav om ansvarlige foretak via e-post

Trondheim kommune har et ønske om å bidra til å hente ut potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi. Økt digitalisering i byggesaksprosessen sikrer mer automatiske prosesser med direkte overføring av metadata fra digitale søknader inn i kommunens byggesaksarkiv, kartløsninger, matrikkeldata og eiendomsregister. I praksis vil dette minske manuelt arbeid ved mottak av søknader og føre til mer komplette søknader.

Søknad om tiltak hvor det ikke er nødvendig med ansvarlige foretak, kan fremdeles sendes inn på e-post. Det samme gjelder for søknader hvor det kun søkes om dispensasjon eller unntak for tekniske krav, eller i pågående byggesaker.

Det er fremdeles mulig å levere søknader på papir.

Digitale søknadsløsninger

Lag digitale byggesøknader både som profesjonell søker og som privatperson

Vi gjør oppmerksom på at kommunale saksbehandlingsgebyr vil komme i tillegg til eventuelle kostnader fra leverandørene ved bruk av digitale byggesøknader.

For å redusere arbeidet med registrering av digitale søknader ber vi om at søkere i størst mulig grad følger vårt forslag til navngiving av søknadsdokumenter.

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang

Dette kan du bygge selv

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner

Hvor stort kan du bygge?

Finn svaret i veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet

I veiviseren får du hjelp til å beregne:

 • Bruksareal - BRA
 • Prosent eller antall kvadratmeter BRA - %-BRA
 • Bebygd areal - BYA. Se etter prosent BYA eller antall kvadratmeter BYA
 • Tillatt bruksareal - T-BRA
 • Tomteutnyttelse - TU
 • Prosent tomteutnyttelse - %-TU

Veiviseren Hvor stort kan du bygge fra Direktoratet for byggkvalitet

Før du bruker veiviseren må du avklare planstatusen for eiendommen din. Dette får du avklart i vår kartløsning. Søk opp din eiendom, huk av for arealplaner (rett under byvåpenet) og trykk på eiendommen. Planinformasjon dukker opp til venstre for kartet.

 • Er eiendommen regulert?
  Hvis det finnes en reguleringsplan så er eiendommen regulert.
 • Står det noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplanen eller kommuneplanen?
  Merk! Dette må være oppgitt som en av følgende:
 • BYA eller %BYA
 • BRA eller %BRA
 • %TU
 • T-BRA
  Hvis dette mangler kan du ikke bruke veiviseren.

I Trondheim har vi noen reguleringsplaner som stiller krav om en samlet tomteutnyttelse for et helt byggeområde. I de tilfellene kan du heller ikke bruke veiviseren for din eiendom.

Kommuneplanen finner du ved å trykke på søkesymbolet (1) og så huke av for gjeldende kommuneplan (2).

Eksempel på søk etter plan

Trykk så på eiendommen igjen og du får ny planinformasjon til venstre for kartet.

 • Står det noe i kommuneplanen og/eller kommunedelplanen om at den gjelder foran reguleringsplanen?
  I kommuneplanens bestemmelse 1 og 2 står det om forholdet til kommunedelplaner og reguleringsplaner. Kommunedelplanen finner du ved å huke av for gjeldende kommunedelplan i plansøk (se bilde over) og så trykke på eiendommen. Det er ikke mange områder i kommunen som omfattes av en kommunedelplan. Her er en oversikt. Hvis det ikke dukker opp noe planinformasjon til venstre for kartet, så er det ingen kommunedelplan for eiendommen.
 • Hvor mye areal er låst til parkering?
  I Trondheim vil kravet til parkering avhenge av hvilken sone eiendommen ligger innenfor. Dette er nærmere beskrevet i kommuneplanens bestemmelse 14 eller i parkeringsveilederen (nederst på siden). Hvis det ikke er et tallfestet krav i reguleringsplanen så kan man for boligeiendommer bruke 18 m2 (3x6) pr. plass i veiviseren.
 • Hvor stor er eiendommen?
  Dette kan man også få svar på i vår kartløsning. Velg Standard kart og trykk på knappen merket med A i menylinjen over kartet:

  Knapperad med måleverktøy
  Trykk deretter et sted på eiendommen din. Beregnet areal står under kartet. NB! Ikke trykk på en bygning, ellers vil det horisontale takarealet leses av isteden. Det er også mulig å finne arealet på: www.seeiendom.kartverket.no.

Bygg uten å søke

Enkelte bygg som garasje, bod eller en annen bygning under 50 m2 kan du under noen forutsetninger bygge uten å søke.

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse

Det er mye du kan bygge eller sett opp på egen tomt eller i eget hus uten at du behøver å søke om det. Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du sjekke om det som skal gjøres er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov osv. Det er ditt ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.

For byggearbeider som er unntatt søknadsplikt er det ikke krav om å sende formelt nabovarsel. Byggesakskontoret vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene.

Forutsetninger for unntak

For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt:

 • Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjelder selv om byggeprosjektet i utgangspunktet er unntatt fra saksbehandlingsreglene.

Et eksempel på dette kan være at reguleringsplanen i området du bor sier at det ikke skal være levegger. Da må du søke om dispensasjon fra reguleringsplanen, selv om leveggen i seg selv er unntatt søknadsplikt.

Informasjon om planstatusen på din eiendom finner du i vår kartløsning. Søk opp din eiendom, huk av for arealplaner (rett under byvåpenet) og trykk på eiendommen. Planinformasjon dukker opp til venstre for kartet.

 • Selv om tiltakene er unntatt fra saksbehandlingsreglene, må de tilfredsstille plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Et byggverk kan for eksempel ikke plasseres slik at risikoen for brannspredning mellom bebyggelse øker.

Veiviseren Bygg uten å søke fra Direktoratet for byggkvalitet

Byggesakskontoret kan hjelpe deg

Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til et byggeprosjekt. Vi kan derfor hjelpe deg med å vurdere søknadsplikten ved det du skal bygge. Dette kan du gjøre ved å sende oss en skriftlig forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar gebyr for skriftlig veiledning knyttet til en konkret eiendom og hvor det gjøres konkrete vurderinger av saksbehandler. Gebyret beregnes etter medgått tid, dvs. timer brukt på den konkrete oppgaven.

Forespørselen kan sendes til: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller .

Gi beskjed når du er ferdig

Når bygningen er ferdig, skal du alltid sende beskjed til kommunen om plasseringen slik det er utført.

Dette gjør du ved å fylle ut:

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (PDF)

og sender det inn til . Det er også mulig å sende det i posten til: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM.

Bygge- og delesaker på din eiendom

Bygge- og delesaker på din eiendom finner du på Min side

Vil du endre bruken av et rom i boligen din?

Bruksendring av rom

Når du endrer bruk av et rom, kan dette kreve søknad og tillatelse fra kommunen. En bruksendring kan også utløse nye krav til for eksempel lys og lufting. Regelverket er forskjellig for nyere og eldre boliger, og det kan være komplisert å finne ut hva som gjelder i ditt tilfelle.

I veiviseren får du hjelp til å finne ut hva regelverket sier hvis du for eksempel ønsker å gjøre om boden din til et soverom. Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører.

Veiviseren Bruksendring fra Direktoratet for byggkvalitet

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed.

Slik varsler du naboene om at du vil bygge

Velg seriøs arbeidskraft

Skal du pusse opp eller bygge ut? Hvordan sikrer du deg at du benytter seriøse håndverkere i hjemmet ditt?

tettpå: Trondheim - hjelper deg å velge seriøst

Veiledere

Veiledere for byggesøknad og byggesaksprosessen

Kontakt Byggesakskontoret

Byggesakskontorets enhetsside med kontaktinfo og ansattliste

Hvis du har behov for å avklare forhold rundt ditt byggeprosjekt så kan du enten:

Sende oss en skriftlig forespørsel

Hvis du ønsker et skriftlig svar på byggesaksrelaterte spørsmål knyttet til en konkret eiendom, kan du sende oss en forespørsel, enten som brev eller e-post. For at du skal kunne få et best mulig svar så er det viktig at du legger ved tegninger/skisser og en god beskrivelse. Normalt vil vi svare på forespørselen innen 3 uker.

Vi gjør oppmerksom på at skriftlig veiledning knyttet til en konkret eiendom er en gebyrlagt tjeneste. Gebyret beregnes etter medgått tid, dvs. timer brukt på den konkrete oppgaven. Timeprisen for 2024 er 1 790 kroner. Maksimumsgebyret for slik veiledning i 2024 er 5 370 kroner.

Forespørselen kan sendes til: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller

Be om en forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et frivillig møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling.

En forhåndskonferanse er mest egnet når du har flere eller kompliserte spørsmål som det ikke er enkelt å få avklart i Bytorget eller ved en skriftlig forespørsel.

I 2024 koster en forhåndskonferanse for tiltak uten krav om ansvarlige foretak 8 950 kroner. En forhåndskonferanse for tiltak med krav om ansvarlige foretak koster 14 320 kroner.

Aktuelle spørsmål kan være:

 • Uklare reguleringsbestemmelser
 • Eventuelle dispensasjoner
 • Krav om uavhengig kontroll
 • Uttalelse fra andre myndigheter

For at du skal få størst mulig utbytte av møtet ber vi om at kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon vedlegges bestillingen. Alternativt kan bilder som viser eksisterende situasjon vedlegges.

Bestilling kan gjøres via lenken under. En saksbehandler vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon og avtale møtetidspunkt. Møtet skal avholdes innen to uker etter at tilstrekkelige opplysninger er mottatt.

Bestill forhåndskonferanse

Hvordan lage en byggesøknad

Denne informasjonen er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson selv står ansvarlig for arbeidet, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader.

Hvordan lage en byggesøknad

Når du har jobbet deg igjennom punktene under så vil du være klar til å sende inn søknaden.

 1. Plangrunnlag: For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på din eiendom så er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom. Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning.
 2. Kart: I søknaden må du vedlegge et kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning. Husk å tegne på avstand til nabogrense(r), veier og andre bygninger. Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.
 3. Tegninger: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger. Alle berørte fasader må vises. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.
 4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv. Vi gjør oppmerksom på at hvis du må søke om dispensasjon så vil saksbehandlingsfristen bli lengre enn 3 uker.
 5. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette er i noen tilfeller ikke nødvendig for frittliggende bygning under 50 m².
 6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel. Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan du bestille via Ambita infoland.
 7. Tilknytning til infrastruktur: Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden. Ny eller endret avkjørsel fra offentlig veg er søknadspliktig.
 8. Uttalelse fra byantikvaren: Hvis tiltaket eller plangrunnlaget tilsier at det må innhentes uttalelse fra byantikvaren, anbefales det at denne vedlegges søknaden.
 9. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. Noen skjemaer finner du her.

Byggesaksblanketter

Hvis du derimot ønsker å benytte ordinære søknadsskjemaer og blanketter i din byggesøknad så finner du dem hos:

Direktoratet for byggkvalitet

Søknaden kan sendes til: eller sendes i posten til: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM.

Tidsfrister og priser

Tidsfristene for vår saksbehandling avhenger av flere forskjellige forhold. Det kan være om tiltaket medfører dispensasjon, om det foreligger nabomerknader og om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter.

Byggesaksbehandling er gebyrbelagt.

Her finner du våre priser.

Saksinnsyn

Bygge-, dele- og plansaker er tilgjengelig i kommunens innsynsløsning.

Hvordan klage på et byggevedtak

Hvem kan klage og hva er fristen?

Se vår veileder

Ferdigattest og brukstillatelse

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

 • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK17 § 9-6)
 • Gjennomføringsplan

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer når det gjelder tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

 • Oppdatert situasjonsplan
 • Oppdaterte tegninger
 • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Sist oppdatert: 09.07.2024

Fant du det du lette etter?