Levegg

En levegg (skjermvegg) er en tett vegg, frittstående eller tilknyttet et bygg, satt opp for å skjerme mot for eksempel innsyn, støy og vind.

Oppføring, endring og riving av levegg kan være unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Høyden må ikke være over 1,8 meter
  • Lengden må ikke være over 10 meter dersom minste avstand til nabogrense er 1,0 meter
  • Lengden må ikke være over 5 meter dersom leveggen plasseres inntil nabogrense
  • Leveggen må ikke være i strid med reguleringsplan eller annet lovverk

Som tiltakshaver har du ansvar for at leveggen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke kommer i strid med annet regelverk.

Du bør derfor sjekke om reguleringsplanen for eiendommen din har bestemmelser, for eksempel en byggegrense, som sier noe om hvor du eventuelt kan plassere leveggen. Annet relevant regelverk kan for eksempel være vegloven.

Dette innebærer blant annet at leveggen ikke må hindre sikten i frisiktssone mot veg eller være til hinder for snøopplag langs offentlig veg. I Trondheim kommune praktiserer vi en avstand på 1,0 meter fra ytre vegkant eller regulert vegkant (inkludert fortau) for snøopplag.

Vi anbefaler også at du avklarer om leveggen kommer i konflikt med eventuelle vann- og avløpsledninger.

Vi gjør oppmerksom på at hvis leveggen medfører flytting av avkjørsel fra offentlig veg, så vil selve avkjørselen være søknadspliktig. Det vil da være nødvendig å få avklart plasseringen av avkjørselen først.

Høyden på leveggen kan ikke på noe punkt overstige 1,8 m fra terreng.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Vegloven § 30 (gjerde og fri sikt) 

Vegloven § 40 (avkjørsel) 

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 1 og 2. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 01.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004