Levegg

Levegg

En levegg (skjermvegg) er en tett vegg, frittstående eller tilknyttet et bygg, satt opp for å skjerme mot for eksempel innsyn, støy og vind.

Oppføring, endring og riving av levegg kan være unntatt fra søknadsplikt dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1,8 meter fra terreng
  • Lengden må ikke være over 10 meter dersom minste avstand til nabogrense er 1,0 meter
  • Lengden må ikke være over 5 meter dersom leveggen plasseres inntil nabogrense
  • Leveggen må ikke være i strid med reguleringsplan eller annet lovverk

Som tiltakshaver har du ansvar for at leveggen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven samt annet regelverk (f.eks. veglova).

Du bør derfor sjekke om reguleringsplanen for eiendommen din har bestemmelser, for eksempel en byggegrense, som begrenser mulig plassering av leveggen.

Leveggen må ikke være til hinder for siktforhold, drift- og vedlikehold eller muligheten for snøopplag langs offentlig veg.

Vi anbefaler også at du avklarer om leveggen kommer i konflikt med eventuelle vann- og avløpsledninger.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Vegloven § 30 (gjerde og fri sikt) 

Vegloven § 40 (avkjørsel) 

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 1 og 2. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 11.06.2021

Fant du det du lette etter?