Nabovarsel

Nabovarsel

Ved søknadspliktige tiltak skal naboer og berørte gjenboere varsles, med mindre de skriftlig har varslet at de ikke har noe å bemerke til søknaden. I noen tilfeller kan det være grunnlag for å unnlate nabovarsling. Det vil være opp til søker å begrunne en eventuell unnlatelse.

Nabovarslingsblanketter

Hvem skal varsles?

De som skal varsles er:

  • Naboer: Eiere eller festere til eiendommer som grenser til eiendommen som skal bebygges
  • Gjenboere: Eiere eller festere til eiendommer som ligger på den andre siden av gaten eller lignende, men som ikke behøver å grense til eiendommen som skal bebygges

Eiere av både bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. I tillegg kan kommunen kreve at andre blir varslet; dette forutsetter imidlertid at vedkommendes interesser berøres.

Dersom varslingsberettiget person er død uten at skifte av eiendommen er foretatt, må det tas kontakt med skifteretten for å finne ut hvem som representerer dødsboet og sørge for at varsel blir sendt til boet.

Unntak for nabovarsel

Det er ikke nødvendig med nabovarsel når:

  • En nabos interesser ikke berøres av tiltaket. Eksempler på slike tilfeller er innvendige arbeider i boligen som for eksempel endring av bærevegg, bruksendring av kjellerrom til kjellerstue og lignende. Likeledes når tiltaket ikke er synlig på grunn av avstand eller andre fysiske forhold ved tomten og bebyggelsen.
  • Tiltaket er i samsvar med reguleringsplan som er så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen, og naboer og gjenboere ble varslet om at det ikke ville bli ny nabovarsling i byggesaken. Er det mer enn 5 år siden naboer og gjenboere fikk slikt varsel, gjelder ikke unntaket fra nabovarsling.

Det er opp til søker å begrunne en eventuell unnlatelse av nabovarsling.

Innhold i varselet

Tegninger og kartutsnitt skal følge med nabovarslet. Varslet skal også gi en god beskrivelse av hva som skal oppføres og hvor det skal oppføres. Det skal tydelig framgå om tiltaket krever dispensasjon.

Levering av varsel

Nabovarsel kan enten overleveres personlig, sendes rekommandert eller pr. e-post. Bekreftelse på mottatt varsel skal følge søknaden. Sendes nabovarslet rekommandert bekreftes sendingen med postens kvittering/stempel.

Varsel kan også sendes inn via digital byggesøknad for private eller proffe.

Søknaden regnes ikke som komplett før merknadsfristen på to uker har utløpt.

Naboliste/eierliste

Naboliste/eierliste over aktuelle naboeiendommer kan bestilles via Infoland.

Merknader til nabovarsel

Søker skal ta imot og koordinere nabomerknader. Søker kan vurdere å justere tiltaket i henhold til merknadene før søknaden sendes kommunen. En redegjørelse for hvordan eventuelle nabomerknader er ivaretatt eller vurdert skal følge søknaden.

Nytt nabovarsel

Er det gått mer enn 1 år mellom utsending av nabovarsel og søknad, må det sendes ut nytt nabovarsel.

Varsel til naboeiendom organisert som sameie

Er sameiet organisert med et styre er det tilstrekkelig at sameiestyret mottar nabovarsel og det vil ikke være nødvendig med varsel til samtlige sameiere. Er det snakk om et mindre sameie, som en seksjonert tomannsbolig, skal samtlige hjemmelshavere varsles.

Søknadspliktige tiltak innen et borettslag

Styret skal varsles og skriftlig gi samtykke til tiltaket før det sendes kommunen.

Søknadspliktige tiltak innen et sameie

Er sameiet organisert med et styre er det tilstrekkelig at sameiestyret varsles. Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel til samtlige sameiere, men det anbefales at øvrige sameiere varsles spesielt dersom de vil oppleve ulemper som f.eks. støy.

En byggetillatelse fra kommunen vil ikke bestandig være nok til å sette i gang byggearbeidene. Du bør forsikre deg om at du har de nødvendige privatrettslige rettighetene bl.a. etter eierseksjonsloven § 49.

Festeenhet

Den som fester en naboeiendom har samme status som grunneier eller hjemmelshaver til naboeiendommen og skal på lik linje ha nabovarsel.

Andre festere og eiere til tiltakseiendommen har ikke krav på nabovarsel. Det kan likevel være privatrettslige forhold (festekontrakt) som tilsier at fester og eier bør varsles.

Riving

Gjelder søknaden riving skal søkeren varsle og dokumentere at de som eventuelt har pengeheftelser i eiendommen, er varslet om søknaden.

Relevant lovverk

Pbl § 21-3. Nabovarsel

SAK10 § 5-2. Varsel til naboer og gjenboere

Sist oppdatert: 03.06.2024

Fant du det du lette etter?