Våtrom

Våtrom

Våtrom er rom der overflatene på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for vannsøl. Eksempler på slike rom er bad, dusjrom og vaskerom.

Ved nybygg er våtrom søknadspliktig, og krever bruk av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. For søknadspliktig våtrom er det også obligatorisk krav om uavhengig kontroll av fuktsikring.

Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom våtrommet er innenfor en branncelle eller bruksenhet.

Du trenger dermed ikke å søke kommunen om å bygge nytt våtrom eller pusse opp våtrom i eksisterende bolig eller fritidsbolig. Dette gjelder også våtrom i eksisterende tomannsboliger, rekkehus eller leiligheter i blokker, dersom arbeidet gjøres innenfor en branncelle eller bruksenhet.

Branncelle

Med branncelle menes en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen.

Bruksenhet

Med bruksenhet menes rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver.

Bruksenhet kan også være en bygning, for eksempel kontorbygg, eller flere bygninger, for eksempel sykehus men kan også være del av bygning, for eksempel boenhet (bolig), kontorenhet, avdeling i sykehus.

Når byggearbeidene i våtrom ikke er søknadspliktig, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftkravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndigheten i kommunen.

Andre eksempler på arbeid som ikke er søknadspliktig:

  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som en selvstendig boenhet.
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i for eksempel blokker, så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (brannskillene brytes ikke).

Et brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i Byggteknisk forskrift. I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), ved for eksempel skifte av sluk.

Det er mulig å søke om ansvar som selvbygger for egen bolig eller fritidseiendom.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt for søknadsplikt

Pbl § 23-2. Tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

SAK10 § 6-8. Selvbygger

TEK17

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 09.03.2018

Fant du det du lette etter?