Søk om å samle inn husholdningsavfall

Søk om å samle inn husholdningsavfall

Private aktører kan hente avfall fra private husholdninger, men må ha godkjenning fra Trondheim kommune

Det skal være enkelt å kvitte seg med avfall på en forsvarlig måte. Det er derfor positivt at private aktører tilbyr å leie ut containere, sekker og andre henteordninger direkte til private husholdninger som et supplement til kommunens tilbud.

Kommunen har plikt til å ha oversikt og kontroll på alt avfall fra husholdningene. Kommunen skal også gjøre nødvendige tiltak for å øke materialgjenvinningen. I tråd med forurensningsloven § 30 har derfor ingen lov til å samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke.

Private aktører som ønsker å samle inn avfall, må derfor søke om samtykke. Dette er tydeliggjort i lokal forskrift om samtykke til innsamling av husholdningsavfall som ble vedtatt av Bystyret 12. desember 2019.

Hva kan dere søke om å samle inn?

Dere kan søke om å samle inn vanlig privat husholdningsavfall med unntak av farlig avfall. Farlig avfall kan medføre skader på miljø og helse dersom det håndteres feil. Dere kan derfor ikke søke om å samle inn dette. Bedriften må selv kjenne til regelverket om farlig avfall og hva som er farlig avfall. Dette kan dere lese mer om på Miljødirektoratets faktaark M-284/2014 om håndtering av farlig avfall.

Dere kan også søke om å samle inn EE-avfall med unntak av enheter med lagringsmuligheter, som for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner. Begrunnelsen for dette er at sensitiv informasjon ikke skal havne på avveie. Elektroniske artikler som samles inn, skal ikke demonteres på noe tidspunkt i innsamlingen. De må leveres intakt til godkjent mottak.

Dersom dere mottar avfall dere ikke har søkt om å samle inn eller ikke har lov til å samle inn, må dere rapportere det til kommunen. Ved alvorlige avvik eller andre brudd på avtalen, kan vi trekke tilbake samtykket for å samle inn husholdningsavfall.

Når det gjelder tekstiler, er det er kun tekstiler som håndteres som avfall som det skal søkes om å samle inn. Tekstiler til ombruk, anses ikke som innsamling av avfall.

Krav til søker

 • Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Bedriften må, så langt det er mulig, sørge for at behandlingen av avfallet følger de mest foretrukne behandlingsmåtene. De øverste behandlingsmåtene er mest foretrukne:
  • Ombruk
  • Materialgjenvinning
  • Energigjenvinning
  • Deponering
 • Bedriften må kunne dokumentere at avfallet leveres til godkjent mottak.

Slik søker dere

Dere søker via dette digitale søknadsskjemaet:

Søknadsskjema samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

Finn frem følgende dokumentasjon til søknaden:

 • Bedriftens navn, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon.
 • Skatteattest og HMS-erklæring.
 • Avfallstyper dere ønsker å samle inn og antatt årlig mengde.
 • Beskrivelse av hvordan dere planlegger å samle inn avfallet.
 • Navn og organisasjonsnummer til godkjente mottak der dere ønsker å levere fra dere avfallet.
 • Oversikt over eksterne transportører dere ønsker å benytte.

Dersom du ikke blir ferdig med å fylle ut skjema første gang, vil du ha tilgang på det når du logger deg inn senere.

Trondheim kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.trondheim.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester. Mer om personvern.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsskjema er felles for flere kommuner. Selve skjemaet er på Oslo kommunes hjemmesider. Bekreftelsen på at skjema er sendt inn, kommer også fra de.

Krav til behandling av avfallet

Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak. Så langt det er mulig, skal ombruk og materialgjenvinning av avfallet prioriteres framfor energigjenvinning og deponering.

Krav til rapportering

Bedrifter som får samtykke til innsamling av husholdningsavfall, skal føre oversikt over type og mengde avfall som samles inn fra husholdninger, samt hvor og når avfallet er levert til godkjent avfallsmottak. Bedriftene skal rapportere dette for foregående halvår på i eget skjema innen 15. september og 15. januar hvert år. 

Skjema for rapportering:

Rapportering på innsamlet mengde husholdningsavfall og leveringssted i Trondheim kommune.

Når kan vi nekte å gi samtykke

Dersom dokumentasjonen vi har beskrevet over er tilfredsstillende, vil det være få tilfeller hvor vi ikke gir samtykke til innsamling. Vi er likevel pliktig til å vurdere søknaden opp mot krav som stilles oss og den allerede eksisterende innsamlingsordningen for husholdningsavfall. For eksempel at kapasiteten på ordningene våre utnyttes godt og at en stor andel av avfallet materialgjenvinnes. Hvis vi ser at planlagte ordning reduserer mulighetene for dette, kan vi nekte å gi samtykke.

Saksbehandlingstid

Vi vil behandle søknaden i løpet av seks uker fra vi har mottatt komplett søknad.

Klagemulighet

Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette i svarbrevet du mottar.

Hvis du har spørsmål om samtykke, kontakt .

Sist oppdatert: 09.08.2021

Fant du det du lette etter?