Vegnavn og stedsnavn

Vegnavn og stedsnavn

I Trondheim kommune er de aller fleste veger, gater og kommunale anlegg allerede navnsatt. Byggeaktivitet kan likevel utløse behov for nye navn. Kommunen sørger da for at navnene vedtas på riktig måte. Dette sikrer at de kan tas i bruk i offentlige sammenhenger, som i kart, på skilt, og som del av adresser.

Vegnavnskart

Trondheim har en kartløsning med oversikt over gater og veger i kommunen. Her kan du se hvilke navn som fins, finne vegene i kartet og lese bakgrunnen for navn som er valgt.

Kartutsnitt fra vegnavnsbasen

Navnetildeling - lovverket

Å tildele navn foregår etter lov om stadnamn med tilhørende forskrifter slik loven ble fremsatt av Kulturdepartementet i 2015. Formålet med loven er å ta vare på stedsnavn som et kulturminne, gi navn en skriftsform som er formålstjenlig og å medvirke til kjennskap og aktiv bruk av navn. Norge er ett av få land med en egen stedsnavnlov og alle offentlige organ er forpliktet å forvalte navnespørsmål etter denne.

Navnemyndighet

I hovedsak er det to navnemyndigheter i Norge: Kartverket og kommunene.

Kommunen fastsetter navn på kommunale anlegg i sine respektive ansvarsområder.

Kartverket er ansvarlig for gårds- og bruksnavn, naturnavn og for anlegg eller eiendommer i statlig eie.

Et selskap eller organisasjon som hverken er statlig, fylkeskommunal eller kommunal kan navnsette seg selv uten forpliktelse til lov om stadnamn. Stedsnavnloven omfavner heller ikke etternavn på tross av at mange norske etternavn har rot i et steds- eller gårdsnavn.

Saksbehandlingen i kommunen

En typisk navnesak hos kommunen kan være å finne navn på en veg eller ei bru. Behovet for navn kan oppstå ved at en reguleringsplan vedtas og anlegget er under planlegging eller bygging. Så snart omfanget av anlegget er kjent, starter kommunen navnesak.

Høring av navnesaker

Etter at navnesak er igangsatt sendes saken på høring. Høringsrunden er forholdsvis omfattende og består av flere parter. Enkelte har uttaleadgang og andre har uttaleplikt. Navnesaker er på høring både lokalt, politisk og språklig før vedtaket fattes.

Valg av navn

Kommunen anser lokale historielag, velforeninger og lignende organisasjoner med tilknytning til navnet som viktige bidragsytere i å finne gode navn. Dersom man lokalt ikke har forslag til navn, vil saksbehandler foreslå navn med bakgrunn i stedsnavn på gamle kart eller lokal kulturhistorie. Et navn kan også være beskrivende for landskapet anlegget befinner seg i, eller myter og sagn som knytter seg til det aktuelle landskapet.

Alle som vil kan foreslå nye vegnavn ved å sende .

Oppgi forslag til navn, hvor du mener det hører hjemme og en begrunnelse for forslaget.

Oppkalling etter personer

I Trondheim kommune oppkalles av og til veger etter personer av betydning. Trondheim kommune følger anbefalingen til Språkrådet om at man bør unngå å bruke navnet på nålevende personer i adressenavn. Årsaken er at omdømmet til vedkommende kan endres over tid.

Det er også viktig at personen som skal oppkalles er av betydning for et lokalt miljø eller flertallet i Trondheim kommune og har tilknytning til stedet.

I Trondheim kommune er det i dag flere oppkallinger etter menn enn kvinner. Det er derfor ønskelig med flere kvinnelige oppkallinger.

Hva er korrekt skrivemåte?

Etter lov om stadnamn § 4 skal nye navn ha en skrivemåte som i utgangspunktet er lik den lokale nedarvede uttalen og som følger norsk prinsipp for rettskrivning. Stedsnavn kan dermed sies å utgjøre et slags møtepunkt for norsk skriftspråk og uttale. Dette forholdet gjør fastsetting av skrivemåten til navn et komplisert arbeid med mye lokalt engasjement og behov for språkfaglig kompetanse.

Også for de fleste av Trondheim kommunes innbyggere vil norsk språk innebære en viss avstand mellom den muntlige nedarvede uttalen og rettskriving i norsk bokmål. Ettersom loven forplikter kommunene til å fastsette navn som tar hensyn til begge forhold, skal navnene sendes til Stedsnavntjenesten for en tilråding om skrivemåten av navnet. Stedsnavntjenesten for norske navn består i dag av tre rådgivere og fire konsulenter som er samordnet i et eget fagråd i Språkrådet. Rådgiverne har navnefaglig utdanning og holder til i Oslo, Bergen og Tromsø. Den kvenske stedsnavntjenesten er også en den av Språkrådet, mens den samiske stedsnavntjenesten er en del av Sametingets språkavdeling.

Navneutvalget

I Trondheim kommune er det nedsatt et eget utvalg hvor navneforslagene drøftes før de tas videre i prosessen. Navneutvalget består av enhetsleder for kart og arkitektur, saksbehandler for navnesaker og representanter fra henholdsvis Byplankontoret og Byantikvaren. Navneutvalget gjør en skjønnsmessig vurdering av navnenes historikk, adressehensyn og egnethet i forhold til lov om stadnamn.

Vedtak

Gjennom høring lokalt, hos Stedsnavntjenesten og behandling i navneutvalget vil det som regel gjenstå ett navn for hvert anlegg som skal navngis. Navnene sendes til politisk høring med et fremlegg som viser fremgangen i arbeidet og en drøfting av foreslåtte navn. Trondheim kommunes reglement for delegering sier at navnene skal på høring hos kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen før vedtak kan fattes. Dersom ett eller flere medlemmer i komiteen er uenige, skal navnesaken til formannskapet for endelig beslutning.

Kunngjøring og melding om nye navn

Når et nytt navn vedtas vil det kunngjøres slik lov om stadnamn forplikter kommunene å gjøre navnet kjent. Trondheim kommune kunngjør nye navn på sine nettsider og i Adresseavisen. Samtidig sendes det ut melding om vedtak til de involverte i den enkelte navnesaken (se avsnittet Saksbehandlingen i kommunen for detaljer om navnesaker).

Klage på navnevedtak

Hvem kan klage

Lov om stadnamn slår fast at offentlige organ (som stat, fylkeskommune og kommune), brukseier eller –fester, og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet har adgang til å klage på skrivemåten av et navn. Klagefrist er tre uker etter kunngjøringens dato.

Privatpersoner kan klage når saken omhandler eget gårdsnavn, men har ikke klageadgang i øvrige navnesaker.

Hva kan man klage på?

Det er bare mulig å klage på skrivemåten av et navn. Ikke for eksempel hvilket navn som er valgt.

Hvor sender man en klage?

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Hvordan behandles klagene?

Kommunen sjekker om den som klager har klagerett, og om klagen gjelder noe som faktisk skal behandles. Dersom kravene er oppfylt, og klagen ikke tas til følge av kommunen, sendes den til Klagenemda for stedsnavnsaker for behandling. Vedtak gjort av nemda er endelige og kan ikke påklages.

Sist oppdatert: 13.09.2021

Fant du det du lette etter?