Hjem Bygg, kart og eiendomProsjekteringsverktøyNormtegninger enkeltvis i pdf format

Normtegninger enkeltvis i pdf format

TEGNINGS NR. TITTEL
TK-B 01 OMRÅDE HVOR DESIGNPROGRAMMET GIR FØRING FOR VALG AV GATEMØBLER OG TRAFIKKUTSTYR
FAGOMRÅDE VEGER:
TK-C 01 PLAN OG PROFIL-VEG
   
TK-E 01 MUR - INNTILL VEG
TK-E 02-1 DETALJER HOLDEPLASS
TK-E02-2 DETALJER HOLDEPLASS. LEDELINJER I BUSSLOMMER
TK-E 03 AVKJØRSLER, UTFORMING
TK-E 04 G/S-VEGER, DETALJER
TK-E 05-1 GANGFELTUTFORMING OG NEDSENKING AV KANTSTEIN
TK-E 05-2 NEDSENKING AV KANTSTEIN
TK-E 06 KRYSSENDE AVKJØRSEL
TK-E 07 SYKKELKRYSSING MED VIKEPLIKT
TK-E 08 FORKJØRSREGULERT SYKKELKRYSSING
TK-E 09 SYSTEMSKIFTE SYKKELFELT/SYKKELVEG
   
   
TK-F 01 NORMALPROFIL SAMLEVEG MED GANG OG SYKKELVEG
TK-F 02 NORMALPROFIL ADKOMSTVEG MED FORTAU
TK-F 03 NORMALPROFIL SYKKELVEG MED FORTAU
TK-F-04 SYKKELFELT MED RØDBRUN ASFALT
TK-F 05 ENVEGS SYKKELVEG
   
TK-G 01 SKJEMATEGNING KUMMER I VEG
TK-G 02 SANDFANGKUM I GATE/GATESLUK
TK-G 03 SANDFANGKUM MED HØY KUPPELRIST
   
TK-J 01 UTKILING I VEG
TK-J 02 DETALJER KANTSTEIN KJØREVEG
TK-J 03 DETALJER KANTSTEIN G/S-VEGER
TK-J 04 DETALJ BROSTEINSRENNE
TK-J 05 SKILT, DETALJER
TK-J 06 DETALJUTFORMING RUNDKJØRING (Kantsteinsdetaljer)
   

FAGOMRÅDE VANN, AVLØP OG RENOVASJON:

TK-A01  LEDNINGSPLAN/LENGDEPROFIL
TK-A02 OVERSIKTSTEGNING 
TK-A03 PLASSERING NEDGRAVDE CONTAINERE + UTFORMING AV VENDEHAMMER OG SNUPLASS 
TK-A04  GRØFTEGRAVING 
TK-A05  NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT 
TK-A06  UTKILING AV LEDNINGSGRØFT 
TK-A07  KRYSSING AV VEG/JERNBANE, KABLER OG LEDNINGER 
TK-A08  TYPISKE KUMMER: INSPEKSJONSKUM OG SEKSJONSKUM 
TK-A09  NEDGRAVDE CONTAINERE: DIMENSJONER OG UTFØRELSE 
TK-A10  NEDGRAVDE CONTAINERE: PLASSERING OG ADKOMST 
TK-A11-1  NEDKAST OG TILLUFTSVENTIL: TIL STASJONÆRT SYSTEM 
TK-A11-2  NEDKAST: TIL STASJONÆRT SYSTEM 
TK-A12-1  MOBILT AVFALLSSUG: DOCKINGPUNKT
TK-A12-2  MOBILT AVFALLSSUG: PLASSERING AV DOCKINGPUNKT 
TK-A13  TERMINAL FOR AVFALLSSUG 
   
TK-H 01 PLAN OG PROFILTEGNING VA-LEDNINGER
TK-H 02 GRØFTEGRAVING
TK-H 03 NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT, OVER- OG SPILLVANN PÅ FORSKJELLIG PLAN
TK-H 04 NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT, OVER- OG SPILLVANN PÅ SAMME PLAN
TK-H 05 NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT, STORE BETONGRØR DN 800-2000
TK-H 06 FORANKRING AV TRYKKLEDNING
TK-H 07 UTKILING AV LEDNINGSGRØFT
TK-H 08 VANNKUM D=1600 MM
TK-H 09 REDUKSJONSKUM
TK-H 10_E AVLØPSKUM I VEG/GATE
TK-H 11 AVLØPSKUM UTENFORVEG
TK-H 12 DYP AVLØPSKUM MED MELLOMDEKKE
TK-H 13-1 B PREFABRIKKERT PUMPESTASJON FOR SPILLVANN, OVERBYGG 
TK-H 13-2 B PREFABRIKKERT PUMPESTASJON FOR SPILLVANN, VÅTOPPSTILT
TK-H 13-3 A PREFABRIKKERT PUMPESTASJON TVILLING. TØRROPPSTILT
TK-H 14 LEDNINGSGRØFTER I BRATT TERRENG, GENERELLE RETNINGSLINJER OG BEHOV FOR SPESIELLE TILTAK
TK-H 15 PRINSIPPTEGNING, FORDRØYNINGSBASSENG BETONGRØR
TK-H 16 PRINSIPPTEGNING, FORDRØYNINGSBASSENG M/PLASTKASSETTER
TK-H 17 VANNMÅLER I KUM/NEDGRAVD
   
FAGOMRÅDE GRØNT:
TK-L 01 STOR INFORMASJONSTAVLE
TK-L 02 LITEN INFORMASJONSTAVLE
TK-L 03 LITEN INFORMASJONSTAVLE MED KNEKK
TK-L 04 PILSKILT
TK-L 05 STEDSNAVNSKILT
TK-L 06 SKILTFUNDAMENT. FORM OG ARMERING
   
TK-O 01 BESKYTTELSE AV TRÆR, ANLEGGSFASEN
TK-O 02 GRAVING VED TRÆR
TK-O 03 TRÆR I FAST DEKKE
TK-O 04 TURSTI PÅ MYR
TK-O 05 GRESSARMERING MED SMÅGATESTEIN PÅ KJØREAREAL
TK-O 06 BALLBANE, LØKKE, AKTIVITETSFELT
TK-O 07 OVERBYGNING FOR TURVEG, (TURVEG FOR GANGTRAFIKK OG SKIGÅING)
TK-O 08 OVERBYGNING FOR TURSTI
TK-O 09 TRÆR I RABATTER
TK-O 10 OVERBYGNING FOR GANG-/SYKKELVEG MED SKILØYPE
TK-O 11 TURVEG
TK-O 12 BALLBANE PÅ MYR
   
TK-W01 GRUNNERVERVSKART
TK-W02-1 RETTIGHETSERVERV
TK-W02-2 RETTIGHETSERVERV MED KLAUSULERINGSONE

Sist oppdatert: 18.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?