Hjem Bygg, kart og eiendomProsjektering anleggNormtegninger enkeltvis i pdf format

Normtegninger enkeltvis i pdf format

TEGNINGS NR. TITTEL
TK-B 01 OMRÅDE HVOR DESIGNPROGRAMMET GIR FØRING FOR VALG AV GATEMØBLER OG TRAFIKKUTSTYR
FAGOMRÅDE VEGER:
TK-C 00 GENERELLE BESTEMMELSER C-TEGNINGER
TK-C 01 PLAN OG PROFIL-VEG
   
TK-D00 GENERELLE BESTEMMELSER D-TEGNINGER
TK-D01 PLAN OG PROFIL VEG AVKJØRSLER OG SEKUNDÆRVEG
   
TK-E00 GENERELLE BESTEMMELSER E-TEGNINGER
TK-E 01 DETALJER KANTSTEINSPLAN
TK-E02 DETALJER KRYSS
   
TK-E 10 DETALJER RUNDKJØRING
TK-E 11 DETALJER AVKJØRSLER, UTFORMING
TK-E 12 DETALJER GANGFELT, TRONDHEIMSMODELLEN
TK-E 13 DETALJER GANGFELT
TK-E 14 DETALJER GANGFELT, DESIGNPROGRAM
   
TK-E 20 DETALJER KRYSSING MELLOM SYKKELVEG OG BILVEG VIKEPLIKT FOR SYKKELTRAFIKK
TK-E 21 DETALJER KRYSSING MELLOM SYKKELVEG OG BILVEG VIKEPLIKT FOR SYKKELTRAFIKK
TK-E 22 DETALJER SYSTEMSKIFTE SYKKELFELT/SYKKELVEG
   
TK-E 31 DETALJER HOLDEPLASS
TK-E 32 DETALJER HOLDEPLASS, LEDELINJER
   
TK-E 41 DETALJER SYKKELPARKERING
   
TK-F 00 GENERELLE BESTEMMELSER F-TEGNINGER
TK-F 01 NORMALPROFIL SAMLEVEG MED GANG OG SYKKELVEG
TK-F 02 NORMALPROFIL ADKOMSTVEG MED FORTAU
TK-F 03 NORMALPROFIL SYKKELVEG MED FORTAU
TK-F-04 NORMALPROFIL GANG- OG SYKKELVEG
   
TK-F 11 NORMALPROFIL SYKKELFELT MED ASFALT
TK-F 12 NORMALPROFIL ENVEGS SYKKELVEG
   
TK-F 21 OVERBYGNING
TK-F 22 OVERBYGNING, UTVIKLING I VEG
   
TK-G 00 GENERELLE BESTEMMELSER G-TEGNINGER
TK-G 01 DRENERINGSPLAN
TK-G 02 KUMTABELL
   
TK-G 11 SKJEMATEGNINGER KUMMER I VEG SANDFANGKUM, VA-KUM OG GATESLUK
TK-G 12 SKJEMATEGNINGER KUMMER I VEG SANDFANGKUM, VA-KUM OG GATESLUK
   
TK-G 21 SANDFANGKUM I GATE/GATESLUK
TK-G 22 SANDFANGKUM MED HØY KUPPELRIST
TK-G 23 SANDFANG MED KJEFTSLUK I GATE
TK-G 24 KANTSTEINSLUK I HOVEDVEG - DETALJER
TK-G 25 SANDFANG MOT KANTSTEIN MED SLUKRIST
   
TK-I 00 GENERELLE BESTEMMELSER I-TEGNINGER
TK-I 01 KABLER OG LINJER
   
TK-J00 GENERELLE BESTEMMELSER J-TEGNINGER
TK-J 01 DETALJER KANTSTEIN
TK-J 02 DETALJER BROSTEINSRENNE
   
TK-J11 MUR INNTIL VEG
   
TK-J 21 BYGGEDETALJER STØYSKJERM
TK-J 22 BYGGEDETALJER FLETTVERKSGJERDE
TK-J 23 BYGGEDETALJER PLANKEGJERDE
TK-J 24 BYGGEDETALJER KANTSTEIN VED OVERKJØRINGSFELT
   
TK-K 00 GENERELLE BESTEMMELSER K-TEGNINGER
   
TK-L 00 GENERELLE BESTEMMELSER L-TEGNINGER
   
TK-N 00 GENERELLE BESTEMMELSER N-TEGNINGER
TK-N 01 BELYSNINGSPLAN
   
TK-X 00 GENERELLE BESTEMMELSER X-TEGNINGER
TK-X 01 STØYSONEKART 0-ALTERNATIV
TK-X 02 STØYSONEKART 1-ALTERNATIV
   
TK-Y 00 GENERELLE BESTEMMELSER Y-TEGNINGER
TK-Y 01 FASEPLAN FASE 1 OG 2
TK-Y 02 FASEPLAN FASE 1
TK-Y 03 FASEPLAN FASE 2

 

FAGOMRÅDE VANN, AVLØP OG RENOVASJON:

TK-A01 LEDNINGSPLAN/LENGDEPROFIL
TK-A02 OVERSIKTSTEGNING
TK-A03 PLASSERING NEDGRAVDE CONTAINERE + UTFORMING AV VENDEHAMMER OG SNUPLASS
TK-A04 GRØFTEGRAVING
TK-A05 NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT
TK-A06 UTKILING AV LEDNINGSGRØFT
TK-A07 KRYSSING AV VEG/JERNBANE, KABLER OG LEDNINGER
TK-A08 TYPISKE KUMMER: INSPEKSJONSKUM OG SEKSJONSKUM
TK-A09 NEDGRAVDE CONTAINERE: DIMENSJONER OG UTFØRELSE
TK-A10 NEDGRAVDE CONTAINERE: PLASSERING OG ADKOMST
TK-A11-1 NEDKAST OG TILLUFTSVENTIL: TIL STASJONÆRT SYSTEM
TK-A11-2 NEDKAST: TIL STASJONÆRT SYSTEM
TK-A12-1 MOBILT AVFALLSSUG: DOCKINGPUNKT
TK-A12-2 MOBILT AVFALLSSUG: PLASSERING AV DOCKINGPUNKT
TK-A13 TERMINAL FOR AVFALLSSUG
   
TK-H 01 D LEDNINGSPLAN/ LENGDEPROFIL VA-LEDNINGER
TK-H 02 GRØFTEGRAVING
TK-H 03 NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT, OVER- OG SPILLVANN PÅ FORSKJELLIG PLAN
TK-H 04 NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT, OVER- OG SPILLVANN PÅ SAMME PLAN
TK-H 05 NORMALPROFIL FOR LEDNINGSGRØFT, STORE BETONGRØR DN 800-2000
TK-H 06 FORANKRING AV TRYKKLEDNING
TK-H 07 UTKILING AV LEDNINGSGRØFT
TK-H 08 VANNKUM D=1600 MM
TK-H 08-1 VANNKUM Ø1600 MED MANIFOLD OG RØR I RØR
TK-H 09 REDUKSJONSKUM
TK-H 10_E AVLØPSKUM I VEG/GATE
TK-H 11 C AVLØPSKUM UTENFOR VEG
TK-H 12 DYP AVLØPSKUM MED MELLOMDEKKE
TK-H 13-1 B PREFABRIKKERT PUMPESTASJON FOR SPILLVANN, OVERBYGG
TK-H 13-2 C PREFABRIKERT PUMPESTASJON FOR SPILLVANN, VÅTOPPSTILT
TK-H 13-3 B PREFABRIKERT PUMPESTASJON FOR SPILLVANN, TØRROPPSTILT
TK-H 14 LEDNINGSGRØFTER I BRATT TERRENG, GENERELLE RETNINGSLINJER OG BEHOV FOR SPESIELLE TILTAK
TK-H 15 PRINSIPPTEGNING, FORDRØYNINGSBASSENG BETONGRØR
TK-H 16 PRINSIPPTEGNING, FORDRØYNINGSBASSENG M/PLASTKASSETTER
TK-H 17 VANNMÅLER I KUM/NEDGRAVD
   
FAGOMRÅDE GRØNT:
TK-L 01 STOR INFORMASJONSTAVLE
TK-L 02 LITEN INFORMASJONSTAVLE
TK-L 03 LITEN INFORMASJONSTAVLE MED KNEKK
TK-L 04 PILSKILT
TK-L 05 STEDSNAVNSKILT
TK-L 06 SKILTFUNDAMENT. FORM OG ARMERING
   
TK-O 01 BESKYTTELSE AV TRÆR, ANLEGGSFASEN
TK-O 02 GRAVING VED TRÆR
TK-O 03 TRÆR I FAST DEKKE
TK-O 04 TURSTI PÅ MYR
TK-O 05 GRESSARMERING MED SMÅGATESTEIN PÅ KJØREAREAL
TK-O 06 BALLBANE, LØKKE, AKTIVITETSFELT
TK-O 07 OVERBYGNING FOR TURVEG, (TURVEG FOR GANGTRAFIKK OG SKIGÅING)
TK-O 08 OVERBYGNING FOR TURSTI
TK-O 09 TRÆR I RABATTER
TK-O 10 OVERBYGNING FOR GANG-/SYKKELVEG MED SKILØYPE
TK-O 11 TURVEG
TK-O 12 BALLBANE PÅ MYR
   
TK-W 00 GENERELLE BESTEMMELSER W-TEGNINGER
TK-W 01 GRUNNERVERV
TK-W 02 GRUNNERVERV TVERRSNITT

Sist oppdatert: 02.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006