Hjem Bygg, kart og eiendomProsjekteringsverktøy

Prosjekteringsverktøy

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg. Se innhold i venstremenyen.

Konkurransegrunnlag

For utarbeidelse av anbud på prosjekt for Kommunalteknikk skal  dynamiske maler i Mercell benyttes. 

Ta kontakt med Kommunalteknikk for tilgang til aktuell konkurranse i Mercell:

E-post: Send e-post

Vedlegg til konkurransegrunnlag

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser

Maler for ukes- og månedsrapportering

Mengdebeskrivelser 

Endringshåndtering og statusrapport konsulenttjenester

Skjema for endringshåndtering etter NS 8401

Skjema for endringshåndtering etter NS 8402

Statusrapport som skal legges ved faktura

Normtegninger

Ved prosjektering av anlegg som skal driftes og vedlikeholdes av Trondheim kommune ber vi om at Normtegningene benyttes slik:

 • Normtegningene skal være en rettesnor for utførelse av detaljer vedrørende veg, vann, avløp, renovasjonsanlegg, landskapsarkitektur og grunnerverv.
 • Alle prosjekttegninger inkludert kopierte normtegninger skal ha tittelfelt som identifiserer prosjektet

Tegningsoversikten med revisjonsoversikt viser hvilke normtegninger som er utarbeidet og kan åpnes her:

 • enkeltvis i pdf-format 
 • samlet i pdf-format
 • enkelte av de gamle normtegningene er revidert i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017 og 2018 
 • noen nye normtegninger er kommet i tillegg, blant annet for Nedgravde avfallsløsninger (A-tegninger)

Tegningene i dwg-format bestilles hos:
KOMMUNALTEKNIKK
Epost: kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no

Teknisk plangodkjenning

Teknisk plangodkjenning skal sikre at kommunale anlegg får riktig funksjon, innhold og kvalitet.

Søknadskjema for Teknisk plangodkjenning 

Vi gjør oppmerksom på at Trondheim kommunes plangodkjenning ikke erstatter prosjekterendes ansvar og plikt til kvalitetssikring.

Teknisk plangodkjenning må ikke forveksles med en eventuell byggetillatelse som skal gis av Byggesakskontoret.

Det anbefales å ta tidlig kontakt med Kommunalteknikk for avklaringer når det gjelder rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser og valg av løsninger.

Det er fra 01.01.2014 innført gebyr for teknisk plangodkjenning for fagområdene vann, avløp, kommunal veg og grønnstruktur. Fra 01.01.2019 er det i tillegg innført gebyr for teknisk plangodkjenning av renovasjonsanlegg. Gebyret faktureres tiltakshaver og beregnes ut fra gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester. 

Gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester 

Hvordan søke om plangodkjenning?

Søknad om teknisk plangodkjenning med vedlegg sendes inn til Trondheim kommune via elektronisk skjema Teknisk plangodkjenning.

Veiledning til skjema:

Det er ikke mulig å lagre skjemaet underveis. Opplysningene som skal inn i skjema bør derfor gjøres klar før utfylling.

Søker blir kontaktet av saksbehandler innen 3 uker etter at søknaden er sendt inn. Behandlingstid vil avhenge av kompleksitet og omfang på tiltaket.

Søknad om teknisk plangodkjenning kan omfatte flere fagområder der prosjektering kan skje til ulik tid. Tiltakshaver avgjør selv om det er mest hensiktsmessig å sende særskilte søknader om plangodkjenning for hvert fagområde eller samlet søknad. Tiltakshaver må sørge for at planarbeidet koordineres mellom rådgiverne. Rådgivere for de respektive fagområdene kan sende inn særskilte søknader om plangodkjenning for det enkelte fag på vegne av tiltakshaver. Svar på plangodkjenning/godkjenningsbrev sendes til den som oppgis som søker i søknadsskjemaet med kopi til tiltakshaver.

Følgende skal oppgis i søknadsskjemaet:

 • Adresse og bruksareal for utbyggingstiltaket. Ved utbygging av store områder i flere byggetrinn oppgis bruksareal for det aktuelle byggetrinn/tiltak som omfattes av søknaden.
 • Opplysninger om tiltakshaver med organisasjonsnummer, kontaktperson og adresse, e-post adresse og telefon, inklusive faktureringsadresse.
 • Fagområder som søknaden omfatter
 • Opplysninger om rådgiver med kontaktpersoner for de ulike fagområdene, adresse, telefon, e-postadresse.
 • Kort beskrivelse av tiltaket
 • Referanse til reguleringsplan (reguleringsplannummer)
 • Referanse til utbyggingsavtale eller annen avtale (saksnummer)
 • Opplysninger om søker, kontaktperson og adresse, e-postadresse, telefon

Følgebrev og dokumentasjon i tilknytning til søknaden lastes opp som vedlegg. Følgende vedlegg skal legges ved. NB! Alle vedlegg skal være PDF:

 • Søknadsbrev
 • Dokumentliste (inklusiv tegningsliste)
 • Tegninger/plandokumenter

Dokumentliste skal inneholde alle tegninger, rapporter, beskrivelser eller annen dokumentasjon som er relevante for godkjenningen. Kommunale normtegninger som er aktuelle skal gå fram av tegningslista.

Hvilke anlegg skal plangodkjennes?

Kommunale anlegg

Alle anlegg som berører følgende typer kommunale anlegg skal plangodkjennes:

Vann- og avløpsanlegg

Krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det følge en overordnet VA plan. Planen skal utarbeides iht. kommunens VA norm vedlegg 13 og danne grunnlaget for detaljprosjektering og øvrige dokumenter som skal vedlegges søknad om plangodkjenning. Før byggesaksbehandling skal det søkes om plangodkjenning av prosjektdokumentasjon med detaljerte tegninger, inkludert eventuelle dimensjonerings- og kapasitetsberegninger.

Alle anlegg som skal overtas av Trondheim kommune skal prosjekteres og utføres i henhold til Trondheim kommunes VA-normNormtegninger og Konkurransegrunnlag.

Detaljerte krav  til prosjekt- og sluttdokumentasjon går fram av Trondheim kommunes VA-norm punkt 3. Dokumentasjon. Normen er basert på mal utarbeidet av Norsk Vann og er kun tilgjengelig via internett. Du finner normen på http://www.va-norm/trondheim/. Plangodkjenning gis av Kommunalteknikk, Vann og avløp.

Private anlegg utføres i henhold til sanitærreglementet for Trondheim kommune. Det vises til sanitærreglementet del 2. Se nærmere om hvilke private vann- og avløpsanlegg som krever plangodkjenning i sanitærreglementet del 2, A-03, punkt 3.1.

Etter at Kommunalteknikk har gitt plangodkjenning skal plantegninger av VA-anlegg i SOSI-format sendes til: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.noDette gjelder også ”som bygget” tegninger.

Dersom tredjepart berøres av anlegget skal det utarbeides erklæringer som sikrer rett til drift og vedlikehold av ledninger i framtiden. Dersom anlegget kobles til et annet privat ledningsanlegg, skal det sikres rett til dette i form av avtaler/erklæringer.

Veganlegg inklusive fortau / gang- og sykkelveg / annet offentlig trafikkareal/ gatelys

Krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon

Planer som berører riks- og fylkesveger skal godkjennes av Statens vegvesen. Planer for kommunal veg, fortau, gang- og sykkelveg skal godkjennes av Trondheim kommune v/Kommunalteknikk.

Typiske planer som vedlegges søknad om teknisk plangodkjenning:

 • Plan- og profiltegning
 • Normalprofil med overbygning
 • Kantsteinsplan
 • Høydeplan
 • Plan for overvannshåndtering og drenering
 • Tverrprofiler
 • Skilt- og oppmerkingsplan
 • Belysningsplan m/ lysberegning
 • Belegningsplan
 • Kryssdetaljer
 • Avkjørsler - sikt og lengdeprofil
 • Detaljtegninger av for eksempel støttemur, støyskjerm, gjerder etc.
 • Graveplan
 • Aktuelle normtegninger
 • Relevante rapporter/ dokumenter/ notater som f eks Miljørisikovurdering i henhold til forskrift om fremmede organismer § 23 der dette er påkrevd.

Planer presenteres i henhold til Statens vegvesens håndbok R700.

Eventuelle trafikkregulerende eller fartsdempende tiltak avklares med Byplankontoret.

Alt offentlig vegareal skal belyses, og prosjektering skal skje i henhold til ”Veglysnormen”. Se også materiallisten. Trondheim kommunes kontraktspart for drift/vedlikehold av gatelys skal kontaktes og forestå tilkopling mot eksisterende anlegg, når dette er klart for spenningssetting. Dokumentasjon og overtakelse skjer i samsvar med våre ”Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune”. Eventuelt nytt skap bygges etter ny kommunal standard.

Trondheim kommune krever at alle vegprosjekt som berører kommunal veg, samt privat veg som driftes av Trondheim kommune, skal dokumenteres i Nasjonal VegDataBank (NVDB), med sosi-filer og tilhørende egenskaper. Dette gjelder objekter i bakken, kabler, bærelag, kabelgrøfter etc. og objekter i og langs vegen.

Innmåling utføres i henhold til vedlagt objektliste i godkjenningsbrev. Denne sendes Kommunalteknikk før ferdigbefaring og overtakelse.

Rutiner for skilt- og oppmerkingsplaner ved teknisk plangodkjenning og prosjekter i egen regi:
Skilt- og oppmerkingsplaner for vedtak skal utarbeides og revideres av Trondheim Parkering.

 • Forslagstiller utarbeider og sender skisse til skilt- og oppmerkingsplan til byplankontorets postmottak.
 • Byplankontoret returnerer skilt- og oppmerkingsplanen til forslagsstiller med rettelser/endringer.
 • Forslagstiller bestiller utarbeidelse, høring og vedtak av skilt- og oppmerkingsplan på grunnlag av innspill fra byplankontoret. Bestillinger sendes Trondheim Parkering, som fakturerer sine arbeider på prosjektet.
 • Trondheim Parkering reviderer eller utarbeider skilt- og oppmerkingsplan og står for høring, vedtak og arkivering.
 • Ferdig vedtatt skilt- og oppmerkingsplan med vedtak sendes forslagstiller for umiddelbar oppsetting og fjerning av skilt/ oppmerking.

Gatenavnskilting etableres av utbygger i tråd med vedtatt plan.

 

Grønnstruktur inklusive offentlige parker/plasser/ torg/ lekeplasser / friområder / turveger og lignende

Krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon.

Det anbefales tidlig dialog (ved oppstart av prosjektet) mellom Kommunalteknikk og rådgiver/utbygger for å avklare innhold, funksjoner og kvalitet av de kommunale friområdene som skal etableres. Tiltakshaver kan lage forslag til programmering av de offentlige utearealene, men det er Trondheim kommune som skal programmere og definere innholdet i de offentlige uterommene. 

I reguleringsplan kan det stilles krav om medvirkningsprosess. Dette kan også være avtalt i en utbyggingsavtale. I begge tilfeller skal Kommunalteknikk varsles før medvirkningsprosessen gjennomføres, slik at Kommunalteknikk har mulighet å delta. 

 Typiske planer som skal vedlegges søknad om teknisk plangodkjenning:

 • Oversiktsplan
 • Grønnstruktursplan, i god lesbar målestokk, som viser disposisjon, høyder, dekker, materialbruk, møbler, utstyr, belysning, vegetasjon, overvannshåndtering
 • Drensplan
 • Nødvendige detaljtegninger (i egnet målestokk)
 • Belysningsplan
 • Planteplan (i egnet målestokk)
 • Planteliste (med norsk og botanisk plantenavn, NS-kode, størrelse, leveringsform og antall)
 • Prosjektbeskrivelse med teknisk mengdebeskrivelse, eventuelt funksjonsbeskrivelse , for de kapitlene som omhandler grønnstrukturen
 • Faktaark og/ eller produktbeskrivelser for møbler og utstyr
 • Relevante rapporter/ dokumenter/ notater som for eksempel Miljørisikovurdering iht. forskrift om fremmede organismer § 23 der dette er påkrevd.
 • Aktuelle normtegninger

Eksisterende vegetasjon som skal bevares skal beskyttes etter planer godkjent av Kommunalteknikk. Tilstanden til vegetasjonen før anleggsstart skal dokumenteres ved hjelp av bilder som vedlegges sluttdokumentasjon som sendes Bydrift anlegg.

Dersom det etableres lekeutstyr skal Trondheim bydrift ved Idrett, park og skog varsles minimum en uke før ferdigbefaring. Sikkerhetsinspektørene til Trondheim bydrift vil da befare anlegget og sjekke om etablert lekeutstyr, sikkerhetssoner og fallunderlag er i henhold til forskrift om sikkerhet på lekeplasser.

For belysning av offentlig grønnstruktur inklusive plasser og torg, gjelder samme rutiner som for veganlegg. 

Entreprenør er ansvarlig for sikkerhet, drift og vedlikehold for nyetablerte anlegg inntil anlegget er overtatt av Trondheim kommune. Anlegget bør ikke åpnes for publikum før anlegget er overtatt.

Renovasjon-/avfallsanlegg

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 20.1.2015, sak 14/239 Renovasjonsteknisk norm. 

Normen klargjør krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold. Som hovedregel omfatter dette alt utstyr og installasjoner bortsett fra eventuelle deler inne i bolighus. Så langt det er praktisk mulig vil normen også danne grunnlag for krav til standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere. 

Normen består av følgende deler:

Private felles vann- og avløpsledninger

Ved utbygging av private ledninger for vann og avløp skal alle planer som berører private felles ledninger og større stikkledninger plangodkjennes av Kommunalteknikk. Se nærmere om krav til plangodkjenning av private vann- og avløpsanlegg i sanitærreglementet del 2, A-03, punkt 3.2.

Private stikkledninger for vann og avløp skal generelt ikke plangodkjennes av Kommunalteknikk, men utførende foretak må sende inn sanitærmelding til Trondheim bydrift kundeservice. 

Krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon

Alle anlegg som skal overtas av Trondheim kommune skal utføres iht. Trondheim kommunes retningslinjer, normtegninger og prosjektbeskrivelse.

Ved ferdigstilling skal sluttdokumentasjon for kommunale anlegg sendes Trondheim kommune Kommunalteknikk.

Gjennomføring av tiltaket

Kommunen vil i forbindelse med plangodkjenningen oppnevne kontaktpersoner som skal følge opp anlegget. 

Anleggsstart skal varsles kontaktpersonene skriftlig og i god tid før oppstart. Utførende foretak skal innkalle til et oppstartsmøte der kontaktpersonene innkalles.

Ved overtakelse av offentlige anlegg skal utbygger/entreprenør innkalle Kommunalteknikk til ferdigbefaring når anlegget er ferdig.  Utbygger/ entreprenør bør også innkalle aktuelle rådgivere til ferdigbefaringen.

Komplette arbeidstegninger med tegningsliste sendes over til aktuelle kontaktpersoner i Kommunalteknikk og Trondheim bydrift så snart tegningene er revidert etter krav satt i plangodkjenningen. Tilsvarende gjelder framtidige revisjoner av tegningsmaterialet og ”som-bygget” tegninger.

Andre tillatelser og avklaringer

Utbygger er ansvarlig for nødvendig grunnerverv/avtaler/rettigheter i forbindelse med gjennomføring av anlegget og må sørge for nødvendig informasjon til naboer og andre berørte.

Tiltakshaver/entreprenør kontakter kabeletatene for opplysninger om kabler og evt. samkjøring av anleggsarbeider.

Merk at det alltid skal sendes søknad om gravetillatelse ved graving i offentlige parker og friområder og vegnettet med tilhørende side- og grøntareal. Slike tiltak registreres i KGrav så snart tiltaket er under planlegging. Rådgivere kan bestille tilgang til KGrav ved å gå inn på nettsiden www.gravemelding.no.  Det vises ellers til mer informasjon under ”Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim”.

Ved behov for graving i annen grunn enn i kommunalt vegareal, må søknad om tillatelse innhentes fra den enkelte forvalter av grunnen.

Før anleggsarbeidene settes i gang, må eventuelt igangsettingstillatelse være gitt av Byggesakskontoret.

Det anbefales at det inngås utbyggingsavtale med kommunen. Ta kontakt med Eierskapsenheten for nærmere avtale.

VA-norm

Normen er basert på mal utarbeidet av Norsk Vann, og er kun tilgjengelig via Internett. VA-norm for Trondheim.

Miljøplan for anleggsprosjekt

Miljøplanen skal bidra til at potensielle negative påvirkninger på miljøet i forbindelse med gjennomføring av prosjekt, forebygges eller reduseres.

Miljøplanen skal utarbeides i prosjekteringsfasen av et prosjekt. Miljøplanen tar for seg de sentrale miljøutfordringene og det skal etableres miljømål og beskrives konkrete tiltak til prosjektet. Miljøplanens omfang vil variere med prosjektets art og størrelse. 

Til hjelp i arbeidet er følgende materiell utarbeidet:

Veiledere - miljøkrav:

Arealrelaterte krav

2.   Biologisk mangfold
3.   Friluftsliv
4.   Jord- og Skogsbruk
5.   Kulturminner og kulturmiljø
6.   Landskapsbilde / Estetikk
7.   Lokalklimaressurser

Anleggsrelaterte miljøkrav

8.   Avfallshåndtering
9.   Massehåndtering
10. Materialer og innkjøp
11. Rystelser
12. Luftforurensning (Støv og eksos)
13. Støy og lys
14. Transport og energibruk
15. Utslipp til jord og vann og avløpsbehandling

SHA-plan - Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan - Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan - Risikovurdering

SHA-plan - Veileder for utfylling av SHA-plan

SHA-plan - Avviksskjema

SHA-plan - Avviksskjema

Designprogram for Midtbyen

Designprogrammet gir premisser for formgiving av byrommene samt en katalog over trafikkutstyr og gatemøbler. Formgivingsprinsippene og katalogen er utarbeidet med bakgrunn i typiske og gode løsninger fra Trondheim. Dette omfatter løsninger vi allerede har i dag, i tillegg til nye produkter som harmoniserer med våre gaterom og på en positiv måte supplerer eksisterende byutstyr. 

De ulike produktene er spesifisert i katalogen. Noen produkter er laget spesielt for Trondheim og skal benyttes i gitte situasjoner, for eksempel Trolla-armaturen for belysning i sentrumsgater. For andre produkter som for eksempel benker, gir katalogen valget mellom en del modeller som tilfredsstiller gitte krav.

Enhetlig fargebruk vil gi økt orden i et mangfoldig byrom. I utgangspunktet er det derfor valgt at byutstyr skal holdes i en grønnfarge, RAL 6012. Noen få elementer har likevel sin spesifikke farge, for eksempel Trondheimsrekkverket som skal være svart.

Veglysnorm

Det er utarbeidet en veglysnorm i (pdf) og veglysnorm (word) som skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veglysanlegg tilhørende Trondheim kommune, samt ved planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som kan overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold. Dette omfatter anlegg hvor enten kommunen eller andre utbyggere er tiltakshaver.

I forbindelse med nye utbyggingsområder for bolig og næring er det utbyggeren som bekoster det nye gatelyset.

Materialliste gatelys

Det er utarbeidet retningslinjer for valg av materiell til gatebelysning som omfatter mastetyper, utkragere/veggfester, fargevalg, armaturer og lampetyper.

Sanitærreglement

Sanitærreglement

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Retningslinjer og koordinering for graving

Retningslinjer, Gravetillatelser og Gebyrer

Graving nær trær og i grøntarealer

I forbindelse med graving i parker, friarealer og markaområder - samt graving nær trær er det endring i rutiner hos Trondheim bydrift, Idrett park og skog. Dette medfører utfylling av skjema «Graving nær  trær og i grøntarealer» som sendes inn via Trondheim kommunes nettportal: www.trondheim.kommune.no/henvendelser.  Bruk nettskjema for driftshenvendelser under fanen «Parker, friarealer og markaområder». Trondheim bydrift, IPS har 5-10 dagers saksbehandlingstid for henvendelser om graving.
For Gravemeldingstjenesten medfører dette at skjemaet «Graving nær trær og i grøntarealer»  skal følge søknad om graving hvis gravingen utløser en søknad om graving.
Søknad om graving hvor skjema «Graving nær trær og i grøntarealer» mangler eller ikke er utfylt av IPS vil bli sendt tilbake som mangelfull til entreprenøren.
 
Det vil for øvrig skjerpes inn på bruk av trefaglig rådgiver. Trondheim kommune krever at arbeidet alltid kvalitetssikres av trefaglig rådgiver i felt. En trefaglig rådgiver kan være en sertifisert trepleier, representant for Trondheim bydrift, IPS eller ha relevant fagbrev og erfaring med trær. Rådgiveren skal være godkjent av Trondheim bydrift, IPS.  Trefaglige rådgivere kan blant annet finnes her: www.trepleieforum.no/arborister
Kostnadene ved bruk av trefaglig rådgiver må dekkes av entreprenør eller tiltakshaver.
 

Veileder for arbeid nær trær 

Målet med denne brukerveiledningen er å sikre trær bedre. Målgruppen er alle som arbeider nær trær. Med ”nær trær” mener vi under trekronen eller nærmere enn fem meter fra stammen. Kommunen håper veiledningen også kan være til nytte for grunneiere som vil beskytte sine trær.
 

Veileder for rapportering av sluttdokumentasjon

Anleggsrapportering. Veileder for sluttdokumentasjon med vedlegg.

Sist oppdatert: 12.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?