Referat brukerråd BOA 16/10-17

Referat brukerråd BOA 16/10-17

Møtet gjaldt: Byomfattende Brukerråd BOA
Dato: 16.10.17
Tidsrom: 18.00-20.30
Sted: Stavne (Osloveien 155)

Til stede

Gerd Østby Strømman (brukerrepresentant Lade BOA), Asbjørg Skjæveland (pårørende Byåsen BOA), Sylvi Marilyn Gjertsen (brukerrepresentant Avlastning), Elin Gullvåg (pårørende Byåsen BOA), Torild Stavne (pårørende Nardo/Moholt BOA), Inger Helene Bakken (pårørende Nardo/Moholt BOA), Magne Skjetne (brukerrepresentant Byåsen BOA), Steinar Johnsen (leder av brukerrådet / NFU/brukerrepresentant Nardo/Moholt BOA), Anders Stenvig (kommunalsjef), Asbjørn Strømmen (rådgiver i fagstab), Anne Alice Tårnesvik (enhetsleder Strindheim BOA), Heidi Korsen (enhetsleder Lade BOA), Bjørn Arve Ytterdahl (enhetsleder Heimdal BOA), Lill Sjaastad (enhetsleder Byåsen BOA), Bård Leite (enhetsleder Hallset BOA).

Forfall

Julia Lindqvist (Autismeforeningen/pårørende Lade BOA), Frank Hofstad (Enhetsleder Nardo/Moholt BOA), Magne Nygård (Enhetsleder Kattem BOA)

Referent

Steinar Johnsen, Lill Sjaastad, Bård Leite

Kopi til

Alle brukere/pårørende, ansatte, Kommunaldirektør, KFU

Referatet publiseres også på Trondheim kommune sine internettsider. Dette og tidligere referater ligger her. Det anbefales å abonnere på referatene.

Neste Møte

Mandag 27.11.17 kl. 18.00-20.30 på Stavne

Sak 1 Orientering om samarbeidsprosjekt mellom NTNU, NFU og Trondheim Turistforening v/Liv Meisingseth.

Aktivitet er viktig for helsa. Prosjektet har til hensikt å tilby aktivitet/turer på ettermiddag/helg til vår gruppe. Turene går til TTs hytter i “markaområdene” rundt Trondheim. Studenter fra NTNU (Vernepleierutdanningen) stiller som ledsagere. Første tur ble arrangert 24/9 og gikk til Rønningen gård. Det var dårlig oppmøte fra BOA-enhetene (kun deltakere fra Nardo/Moholt). Brukerrådet er enig om at dette er et meget godt tiltak, og at enhetene bør bestrebe seg på å sikre at så mange brukere som mulig deltar på kommende turer. Viktig at man får vite om turene god tid i forveien. Dette med tanke på kalenderplanlegging / innleie av ekstra personell. Det vil være en stor fordel om man klarer å skape tradisjon for slike turer, da man ofte ser at gjentakelser gir større oppslutning.

Den Norske Turistforening har utarbeidet en “app” FTU i forhold til friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede. Trondheim er ikke representert her foreløpig, men det vil komme.

Sak 2 Organisering av Brukerråd

Det mangler fortsatt representasjon fra noen av enhetene. Vil være på plass i løpet av høsten.

Anders delte ut veileder for brukerråd (generell del - og del for Helse og velferd), og gjennomgikk disse.

Brukerrådet må i større grad vedta/konkludere i saker som foreligger til høring.

Det er krevende å skulle representere gruppen 18-67 år for alle livets områder. Hvordan kan brukerrådet best mulig ivareta sin funksjon. Hvilke endringer/justeringer bør gjøres? Settes opp som sak på neste møte.

Sak 3 Status avlastning v/Anne Alice Tårnesvik

Det har i en periode vært tildelt veldig få boliger. Dette har avlastningstjenesten merket godt i form av økt press på sine tjenester. Situasjonen er i bedring, da flere nå får tilbud om bolig. Avlastningstjenesten har åpnet for utvidet tilbud på helg, og alle får per tiden innfridd sine vedtak.

Sak 4 Kommentarer til budsjett-tekst 2018

De enkelte områdene utarbeider forslag til budsjettkommentarer. Økonomitjenesten justerer og tilpasser teksten til slutt. Kan av og til bli stor forskjell på utkast og ferdig produkt.

Gap mellom totalt antall brukere - og antall brukere som mottar “boa-tjenester”. Hva skyldes dette?

Hvor mange brukere har VTA-plass (Varig tilrettelagt arbeid)?

Hvor mange brukere har BPA-ordning (Brukerstyrt personlig assistent)?

Tjenestetilbudet skal i hovedsak 80/20 oppleves likt i alle bydeler (80% likt / 20% mer spesielt). Stemmer dette? Må sjekkes nærmere / Settes opp som sak på neste møte?

Sak 5 Eventuelt

Habiliteringssaken på høring PS 0258/17

Høstkonferansen 31/10. Brukerrådet ber om at flest mulig ansatte får anledning til å delta. Alle tjenestesteder har mottatt info/invitasjon. Arrangementet er for øvrig fullbooket.

Konferanse om Autisme 1/11. Alle tjenestesteder har mottatt info/invitasjon.

Forslag om at vi skal ha 3 faste punkt på brukerrådsmøtene. 1. Generell info fra BOA. 2. Spesielle utfordringer i BOA. 3. Gladnyheter fra BOA.

Forslag om at pårørende møtes på forhånd, for å klargjøre / forberede saker til møtet.

Forslag om, enten enhetsvise- eller byomfattende pårørende-møter, der man blant annet velger representant til felles brukerråd.

Sist oppdatert: 05.01.2022

Fant du det du lette etter?