Fastlege

Fastlege

Vedrørende journaler Munkholmen legesenter

Munkholmen legesenter ble nedlagt 01. mai 2023. Når et legesenter legges ned er det Helsedirektoratet som har ansvar for oppbevaring av pasientjournalene som ikke er overført til ny fastlege. Overføring av pasientjournalene fra Munkholmen legesenter til Helsedirektoratet er en pågående prosess. Trondheim kommune er ikke deltagende i denne prosessen. Dersom du ønsker innsyn i din pasientjournal, eller ønsker å overføre journalen din til en ny behandler, herunder fastlege, kan du gå inn på helsenorge.no for veiledning om fremgangsmåte for dette.


Formålet med fastlegeordningen er at alle som ønsker det skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling over tid.

Hvem har rett til fastlege?

Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste: (helsenorge.no)

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med et norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

D-nummer er et id-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, anbefaler vi deg å ringe veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00

Barn under 16 år

Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med.

Har du ikke fastlege i Trondheim?

Når du bor i Trondheim er det en fordel å ha fastlege her. Det er hos fastlegen du får den beste behandlingen, fordi legen kan bli kjent med deg og følge opp behandling over tid. Vi vil derfor oppfordre deg til å velge fastlege FØR du kommer i en situasjon med akutt behov for legetjenester.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege.

Helseinfo til studenter

Trondheim kommune har per tiden inngått avtale med følgende legesenter om å ta i mot personer uten fastlege i Trondheim:

Øya legesenter

Ved akutte hendelser må du ta kontakt med legevakt, telefon 116 117 eller akutt nødnummer 113.

Se Øya legesenters nettside for mer informasjon om legetilbudet.

Flyktningehelseteamet

Flyktninger og asylsøkere som ikke er medlem av folketrygden eller ikke har lovlig opphold får tilbud om legetjenester ved Flyktningehelsetjenesten.

Finne og bytte av fastlege

Bytte av fastlege og oversikt over fastleger i Trondheim finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege.

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.

Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Du vil nå kunne sette de samme personene på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.

Med en gang fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste.

Legesentre i Trondheim

I Trondheim er det i dag 200 fastleger fordelt på 37 legesentre. Oversikt over fastleger i Trondheim, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege.

For informasjon om timebestilling og åpningstider ved ditt legesenter, ta kontakt med ditt legesenter. Innenfor kontortid skal ditt legesenter også ta imot henvendelser om øyeblikkelig hjelp.

Utenom ordinær kontortid må du ta kontakt med Legevakta.

Ved behov for akutt hjelp ring 113.

Legesentrene har egne nettsider:

Hvem er fastlegen min?

Hvis du er usikker på hvem som er din fastlege:

Logg inn på www.helsenorge.no - der står navnet på fastlegen.

Eventuelt kan du ringe Helsenorge på telefon 23 32 70 00

Lurer du på hvem som er fastleger i Trondheim finner du også disse opplysningene på www.helsenorge.no under Bytte fastlege.

Betaling for helsetjenester

På helsenorge.no finner du informasjon om betaling for helsetjenester.

Du har også mulighet til å opparbeide deg frikort for helsetjenester.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk utenom fastlegekontorets åpningstider?

Legevakta er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne i Trondheim ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent.

Du må ringe 116 117 før du oppsøker Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

Se mer informasjon på Legevakta sin egen informasjonsside.

Medvirkning og "second opinion"

Pasientombud Elin Hagerup svarer i Adresseavisen 27.06.17:

For det første har du rett til å medvirke til egen behandling, og legen skal lytte til deg og hva du mener om årsak og hva som er beste behandling for deg. Det er ofte mulig å gjøre tilpasninger og endringer basert på gode diskusjoner med legene. Ett tips fra meg er at du lager en skriftlig begrunnelse for det du mener, eller får hjelp til dette av noen du stoler på. Det er ofte vanskelig å få fram alle argumentene og nyansene i det man mener i løpet av en kjapp visitt eller legetime på sykehuset. Slik gjør du det enklere for legen å forstå hva du mener og ta med seg dine vurderinger når han tar den endelige beslutningen.

Det er imidlertid alltid slik at man kan ende opp med å være uenig i konklusjonen som trekkes, og i de tilfellene er man som pasient sikret å få vurdert avgjørelsen av en annen lege eller ett annet sykehus. Det er dette som i helsetjenesten ofte kalles en «second opinion», altså en ny vurdering av pasienten. Retten til dette er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 2. Du har rett til en ny vurdering per tilstand, det vil si at du ikke kan fortsette å be om flere nye vurderinger hvis de kommer fram til det samme.

Det er fastlegen din eller en annen allmennlege som må henvise deg til en slik ny vurdering. Det er viktig at dere sammen får beskrevet godt til det nye sykehuset eller den nye spesialisten hva du er uenig i og hvorfor du ønsker å bli vurdert på nytt. De som får en slik henvendelse, har ingen bestemt frist på seg på å foreta denne nye vurderingen ut over at det må skje innen en tid som er faglig forsvarlig.

Når du har fått en ny vurdering er det du selv som bestemmer hva du gjør med denne. Du har fritt sykehusvalg, og kan velge å enten bli behandlet videre ved det opprinnelige sykehuset, ved det sykehuset du har fått ny vurdering eller ved et annet sykehus. Begrensingene i fritt sykehusvalg er at du bare kan velge behandling på samme nivå som det sykehuset du først fikk innvilget rett til helsehjelp hos. Det vil si at hvis du opprinnelig ble behandlet ved et lokalsykehus har du ikke rett til å velge mer spesialisert behandling ved å bruke fritt sykehusvalg. Det er fastlegen din som skal hjelpe deg hvis du trenger ny henvisning.

Hilsen Elin Hagerup, pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag.

Kontakt oss

I Trondheim kommune har Enhet for legetjenester og smittevernarbeid ansvar for organisering og kvalitet i fastlegeordningen.

Enhetens hovedpostmottak:
behandles alle hverdager og vi svarer så snart som mulig. Vi ber om at det ikke sendes sensitive opplysninger per epost.

For medisinskfaglige råd må lege kontaktes. Ved henvendelser som gjelder Øya legesenter, ta kontakt per telefon på 72 54 38 60. Ved behov for akutt hjelp skal du bruke nødnummer 113. 

Helseinformasjon til studenter

Sist oppdatert: 21.05.2024

Fant du det du lette etter?