Fysioterapi

Fysioterapi

Innføring av Helseplattformen

Fra 7. mai tar helsepersonell i Trondheim kommune i bruk et helt nytt journalsystem, Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. Trondheim kommune er de første til å ta i bruk den nye løsningen.

I oppstartsperioden vil brukere, pårørende og samarbeidspartnere kunne oppleve at kvaliteten i tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av lengre svartid på telefon, lengre saksbehandlingstid, noe mindre tid til pasienter og pårørende og at besøk blir forsinket. Dette fordi vi regner med at det vil ta litt tid å bli vant med den nye løsningen. Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper.

Fysioterapi på fysikalske institutt

For å bestille time til fysioterapeut tar du direkte kontakt med et av de fysikalske instituttene i Trondheim

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager og fremme helse.

Dersom du har smerter og/eller nedsatt funksjon, kan du få oppfølging av en fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, barnehage, skole, institusjoner eller på fysikalske institutt.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av fysioterapeut.

Anbefalinger ved muskel- og skjelettsmerter

Fysioterapeuten gjør en grundig vurdering av alle som henvender seg.

De fleste med langvarige muskel- og skjelettsmerter har ikke en spesifikk årsak til sine smerter, men sammensatte årsaker.

Så lenge det ikke er mistanke om underliggende spesifikk sykdom, og det ikke foreligger noen hendelse som har ført til skade, anbefales ikke bildediagnostikk slik som røntgen, CT eller MR. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens og klinisk undersøkelse hos lege/fysioterapeut er ofte nok.

De fleste med langvarige smerter, skal ikke ha kontinuerlig smertebehandling. Veiledning og hjelp til tilpasset trening og smertemestringsstrategier er ofte tilstrekkelig og gir ofte best resultat. Derfor burde slike tiltak alltid være utprøvd før man eventuelt vurderer medikamentell behandling.

Å være i arbeid er ofte helsefremmende. Derfor anbefales det å opprettholde yrkesrettet aktivitet når helsen er svekket så langt det er mulig. Internasjonale studier viser at å være borte fra yrkeslivet ofte gir negative helsekonsekvenser. Er det mulig å tilrettelegge slik at yrkesrettet aktivitet kan opprettholdes- helt eller delvis? Fysioterapeuten vil gi deg råd om hvordan du kan holde deg i bevegelse og fortsette med normale aktiviteter, inkludert å gå på jobb.

Aldersrelaterte forandringer i ledd og rygg har ofte ingen sikker sammenheng med smerter. Ved svært mange tilstander viser konservative tiltak, slik som trening og smertemestring, like gode eller bedre resultater enn ved kirurgi samt har mindre alvorlige komplikasjoner og er derfor førstevalg ved igangsetting av behandling.

Vi vet at enkelte “passive” behandlingsformer ikke vil hjelpe mot rygg- eller nakkesmerter. Dette gjelder ultralyd, elektro-terapi (TENS, interferens), traksjon, kortbølgebehandling/diatermi og støttebelter/-korsett for ryggsmerter.

Fysioterapitjenester for barn og unge under 18 år

Hva gjør vi?

Vi jobber for at alle barn og unge i Trondheim, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen. Oppfølging gis i tett samarbeid med barnet, foreldre og samarbeidspartnere.

Barnefysioterapeutene er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Telefon: 46 92 84 96

Besøksadresse: Sorgenfriveien 11

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for barn og ungdom.

Folkehelse og helsefremmende tiltak

Det er vel kjent at livsstilssykdommer som inaktivitet og psykosomatiske plager gjør seg gjeldene i stadig yngre befolkningsgrupper. I tråd med samhandlingsreformen er vi opptatt av å styrke det helsefremmende arbeidet for å sikre bærekraftige helsetjenester. Derfor vektlegger vi å jobbe inn mot barnehager og skoler for å fremme helse, trivsel og sosial deltakelse for ALLE barn. Dette gjøres gjennom undervisning, veiledning og dialog med barn og unge, foreldre og ansatte.

Undersøkelse

Vi undersøker det enkelte barnet/ungdommens fysiske fungering (ressurser, begrensninger og deltakelse og så videre).

Det benyttes observasjon i barnets/ungdommens miljø, spesifikke undersøkelsesmetoder og eventuelt standardiserte kartleggingsverktøy.

Behandling

I samarbeid med barnet/ungdommen og foreldre blir vi enige om mål for videre oppfølging. Behandlingen kan for eksempel være opptrening etter operasjoner, lengre sykdomsforløp, lungefysioterapi og hjelp til å håndtere kroppslige reaksjoner/belastninger.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Til barn med medfødt eller tidlig ervervede sykdom/skade er vi ofte inne med tiltak i det barnet overføres fra spesialisthelsetjenesten. Tiltakene kan være råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere, behandling og tilrettelegging av barnets miljø slik at det kan utvikle seg best mulig.

Vi deltar i ansvarsgrupper og er med å utarbeider individuelle planer for det enkelte barnet/ungdommen.

Fysioterapitjenester for voksne/eldre i hjemmet og på kommunal institusjon

Fysioterapitjenester er tilgjengelig for alle som bor og oppholder seg i Trondheim kommune. Hvis du ønsker å komme i kontakt med fysioterapeut på et fysikalsk institutt, tar du direkte kontakt med instituttet. Dersom du har behov for at fysioterapeuten følger deg opp hjemme eller du oppholder deg på en kommunal institusjon, tar du kontakt med fysioterapitjenesten i din bydel.

Kontaktinformasjon

Telefon: 46 92 84 96

Besøksadresse: Sorgenfriveien 11

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

Treningsgruppe for eldre

Sterk og Stødig

Sterk og stødig er en treningsgruppe for deg som

 • Ønsker å bli sterkere og stødigere
 • Har vansker med å rekke over gaten på grønt lys
 • Greier mindre i dag enn for ett år siden
 • Er 65+

Det finnes treningsgrupper for deg spredt over hele Trondheim.

Mer informasjon finner du på siden for Sterk og Stødig.

Bli Sprekere Styrke Senior er en treningsgruppe i samarbeid med Bedriftsidretten. Dette er en treningsgruppe ved Søbstad Helsehus for seniorer som hovedsaklig ønsker styrketrening.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Bedriftsidretten.

Ofte stilte spørsmål

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?
 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.
Hva forventer fysioterapeuten av deg?
 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time

Avbestilling av time på fysikalsk institutt må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Hvor finner jeg psykomotorisk fysioterapeut og manuellterapeut?

Psykomotoriske fysioterapeuter finner du på følgende institutt: Heimdal Fysikalske, Heimdal Helsehus, Heimdal Medisinske Senter, Kalvskinnet Fysioterapi, Klinikk Speilet, Lade Fysikalske, Midtbyen Fysioterapi og Psykomotorisk Senter.

Manuellterapeuter finner du på følgende institutt: Heimdal Helsehus, Leangen Fysioterapi, Lade Fysikalske, Risvollan Fysioterapi, Rosenborgklinikken, Sverresborg Fysikalske, Tempe Manuellterapi, Tiller Fysioterapi & Manuellterapi og Trondheim Fysikalske.

Hvor lenge må jeg vente på fysioterapi?

Det kan være ventetid på fysioterapi. Fysioterapitjenesten vil gi deg opplysninger om forventet ventetid. Vi gjør en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid i hvert enkelt tilfelle.

Ventetiden hos ulike fysikalske institutt kan variere. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med flere institutt.

Har du behov for langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

Hvis du har spørsmål om ventetid eller om fysioterapitilbudet i Trondheim kommune, ber vi deg om å ta kontakt med fysioterapitjenesten.

Hva koster fysioterapi?

Pasienter på fysikalske institutt betaler egenandel. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Disse er fritatt fra betaling av egenandel.

Priser på egenandeler skal være synlig på det enkelte institutt.

Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2 og grensen for frikort utgjør kr. 2176,-.

Ordningen med frikort er automatisert. Dette betyr at du vil få frikortet automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd.

En forutsetning for at du skal få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Det er ikke lenger krav om henvisning for å få refusjon.

Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysikalske institutt og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til delvis refusjon eller frikort under egenandelstak 2.

Kan jeg få hjelp til transport?

Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til fysioterapeut på egen hånd, kan fysioterapeuten bestille transport. Fysioterapeuten vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på Pasientreiser sine nettsider og på tlf 05515.

Trenger jeg henvisning?

Fysioterapeuter har et selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Selv om det ikke lenger er nødvendig med henvisning, vil fysioterapeuten samarbeide med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

Forutsetningen for å få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har kommunal driftsavtale. Se oversikten over fysikalske institutt med kommunal driftsavtale.

Hvilken kvalitet kan jeg forvente av fysioterapitjenesten?

Fysioterapi er et fag i utvikling og som pasient kan du forvente at fysioterapeutene holder seg faglig oppdatert. Kunnskapen om hvilke behandlingsformer som virker og hvordan plager og symptomer oppstår og påvirker oss vet vi mye mer om i dag enn for en del år siden. Nedenfor har vi laget en liten liste over enkelte utsagn som nyere forskning og kunnskap har vist at er uheldige eller misvisende.

Det er lov til å stille kritiske spørsmål hvis noen:

 • påstår at behandling “fikser”, “korrigerer” eller “setter på plass” noe i kroppen din
 • påstår at det er uheldig eller farlig å bøye seg eller å løfte
 • påstår at behandling “løsner” på bindevevet ditt
 • påstår at symptomene og plagene dine i hovedsak er forårsaket av for dårlig kroppsholdning eller feil sittestilling
 • påstår at årsaken til smertene dine er "muskelknuter"
 • påstår at svak kjernemuskulatur er årsaken til dine plager
 • påstår at plagene dine skyldes at muskel- og skjelettsystemet ditt er "ustabilt"
 • foreslår å behandle deg med terapeutisk ultralyd
 • tar betalt for å legge varmepakker på deg (dette kan du gjøre helt gratis hjemme)

Mer informasjon om Enhet for fysioterapitjenester

enhetens nettside finner du relevant informasjon for:

 • deg som ønsker å vite mer om enhetens virksomhetsområder
 • deg som samarbeider med fysioterapeuter
 • deg som ønsker å søke jobb hos oss

Sist oppdatert: 02.05.2022

A03-P1-EPI004