Hjelpemidler

Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Hjelpemiddelteknikere

 • Mandag-fredag kl. 08.30-11.30
 • Telefon 91 88 05 66
 • Besøksadresse: Sorgenfriveien 11

Henvendelser kan også rettes til Helse- og velferdskontoret eller

Ergoterapi barn og unge: 90 59 49 61

Ergoterapi voksne og eldre: 90 50 64 54 (kl. 08.30-11.30)

Besøksadresse: Sorgenfriveien 11, 7031 Trondheim

Forbedrings- og avviksmeldinger sendes til .

Søke om lån av hjelpemidler

Kortvarig behov

Kommunens lager låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse.

I lageret har vi hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene som blant annet toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer.

Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Du kontakter lageret og henter selv, eller ringer og avtaler om utlevering/innlevering.

Norservice Support

Besøksadresse: Jarleveien 12, 7041 Trondheim

Telefon 73 84 39 00

E-post:

Langvarig behov

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan NAV hjelpemiddelsentralen låne ut hjelpemidler. Søknad med dokumentasjon sendes NAV.

Hvordan søke om hjelpemidler

Digital søknad er under utvikling. Gjelder foreløpig et begrenset utvalg hjelpemidler og forbeholdt bruk av kommunale formidlere.

Tilgang til å bruke digital søknad: gis av arbeidsgiver/enhetsleder. Bestilles på kommunens intranettside bestillingsportalen ERP, Altinn, Rolle: Hjelpemiddelformidling mellom kommuner og NAV – behovsmelding.

Søknadskjema

Brukerpassordningen

Forutsetninger for bruk av ordningen er at du er en erfaren hjelpemiddelbruker og aktivt kan styre deler av hjelpemiddelprosessen selv, bruker Ditt NAV og er motivert for å sette seg inn i rammeavtaler og har god innsikt i egne behov. Dersom du fyller disse kriteriene henvises du til å sende en melding med tema “Hjelpemidler” på Ditt NAV, og etterspørre informasjon om brukerpass.

Om du trenger bistand

Kommunale formidlere (helsepersonell som har kompetanse til å vurdere brukers helse-/funksjonsnivå, pedagogisk personell kan bistå med hjelpemidler til opplæring) bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel og gir opplæring i bruk.

Kommunale hjelpemiddelteknikere gir veiledning om hvordan du vedlikeholder hjelpemidlene dine og gir hjelp med montering og reparasjon.

Kontakt helse- og velferdskontoret

Hjelpemiddelformidling

Kommunens ergoterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enklere hjelpemidler.

Ergoterapitjenesten bistår med vurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Hjelpemidler for syn - hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål.

Fysioterapitjenesten kan formidle og bistå med hjelpemidler til forflytning og utvikling av bevegelsesevne.

Hjemmetjenestene formidler hjelpemidler til personlig stell og pleie i hjemmet, rehabiliteringsteam, helsehus og helse- og velferdskontoret formidler også nødvendige hjelpemidler i forbindelse med utskriving fra sykehus og rehabilitering. 

NAV Hjelpemiddelsentralen behandler søknader og fatter vedtak om utlån og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

Tidligere bestillerordning er endret til å gjelde formidlere som har vurderingskompetanse på kompleks hjelpemiddelformidling og mengdetrening.

Det er bruker som er søker av hjelpemidler, helsepersonell bistår bruker med søknad/begrunnelse for hvordan hjelpemidler kan bedre brukers evne til selvhjulpenhet, eller kunne bli pleiet i eget hjem.

Kunnskapsbanken har informasjon om hjelpemidler.

Kartlegging og vurdering av behov

Årsaken til funksjonssvikt må alltid utredes først.

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Det er brukeren som er søker om hjelpemidler. Som formidler er vår oppgave å gi en faglig vurdering og begrunnelse av behov for hjelpemiddelet det søkes om. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

Valg av hjelpemiddel

Ved langvarige behov skal det søkes om hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. I første omgang benyttes Hjelpemiddelsentralens lagerførte hjelpemidler. Er det behov for andre alternativ, må dette begrunnes særskilt i søknaden.

Formidler av sykesenger og personløftere må ha gjennomført e-læring.

Leveringstid

Hastesaker: Hjelpemiddelsentralens definisjon av hastesaker gjelder hjelpemidler ved terminalpleie og sårproblematikk og leveres innen 24 timer.

NAV hjelpemiddelsentral hastesak og prioritert sak.

Prioriterte saker: Hjelpemiddelsentralen definerer prioritert sak som utskrivning som ikke kan/kunne vært planlagt fra:

 • Sykehus
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Helsehusene

En prioritert sak skal forventes utlevert innen 3 dager.

Hjelpemidler som ligger inn under disse to ordningene er:

 • Rullator
 • Gåbord
 • Transport rullestol
 • Komfort rullestol
 • Trykkavlastende pute
 • Trykkavlastende overmadrass
 • Trykkavlastende madrass
 • Toalettforhøyer
 • Toalettstol
 • Dusjkrakk
 • Dusj-/toalettstol
 • Seng med madrass, sengegrinder, løftebøyle

Lagerførte hjelpemidler som ikke kommer inn under beskrevet over, leveres fra 1-5 uker. Hjelpemidler som må spesialtilpasses tar lenger tid.

Tilpasning og montering

Du kan selv, eller ved hjelp av pårørende, utføre enklere vedlikehold og montering jf. medfølgende bruksanvisning.

Du kan få bistand med de vanligste tekniske tilpassing og montering av kommunale hjelpemiddelteknikere.

Komplisert tilpassing og montering utføres av NAV hjelpemiddelsentralen.

Levering til bruker og retur

Trondheim kommune har avtale med Norservice support om levering/henting av langtids hjelpemidler. Kontakttelefon 73 84 39 00.

Du må merke hjelpemiddelet med ditt navn/fødselsnummer når det skal returneres.

Opplæring i bruk og beredskap

Den som hjelper med å begrunne behovet for hjelpemidler i søknaden din er også ansvarlig for at det gis forsvarlig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Bruker av hjelpemiddelet anbefales å ha en plan for hva en kan gjøre om det går i stykker. For eksempel ha reservedeler, ekstra slanger til rullestolen.

Ulykker, tap, skade

Bruker av hjelpemidler har plikt til å melde fra til NAV hjelpemiddelsentralen om tap av hjelpemidler, skade på hjelpemiddelet og ulykker, nesten-ulykker.

Overføring av hjelpemidler til andre

Hjelpemidler skal ikke overføres fra en bruker til en annen uten at det tas opp med Nav Hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemidler til personer som har heldøgns omsorg, sykehjemsplass

Hjelpemidler skal returneres når bruker flytter fra eget hjem til langtidsopphold i sykehjem. Dette med unntak av personlig tilpassede hjelpemidler som rullestoler, rullestolputer, rullatorer, krykker, stokker, kommunikasjonshjelpemidler, og syn- og hørsels- talehjelpemidler som er tilpasset individuelt.

Utstyr utover personlige hjelpemidler har kommunen/ institusjonen ansvar for å dekke.

Hjelpemidler i kommunale avlastningshjem og kommunale avlastningsboliger

Kommunens korttidsutlånslager ved Norservice kan låne ut hjelpemidler til private avlastningshjem.

Om lageret ikke har det aktuelle hjelpemidlet kontaktes enhetsleder hos Enhet for ergoterapitjeneste som har ansvar for innkjøp til kommunalt lager. Utstyret registreres i korttidslageret og skal innleveres dit når behovet opphører.

Kommunale avlastningsboliger har ansvar for å legge til rette med nødvendige hjelpemidler.

Spesialtilpasning av kommunale trygghetsalarmer tilbys av kommunes leverandør av trygghetsalarmer, kontakt Trygghetspatruljen.

Om de ikke finner egnet løsning i sortimentet, samarbeider de med ergoterapitjenesten.

Hvordan søke på hjelpemidler selv

Om du er i yrkesaktiv alder og ønsker å søke om hørselshjelpemidler selv, kan du gå inn på brukerveiledningen.

Hjelp med søknad

Kommunale formidlere/ergoterapeuter, fysioterapeuter kan bistå med

 • Funksjons- og behovsvurdering
 • Veiledning om valg og hensiktsmessige tiltak
 • Utforming av søknad, begrunnelse om hvorfor hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å øke eller opprettholde selvhjulpenhet
 • Opplæring i bruk

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

 • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • Kunne bli pleid i hjemmet
 • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • Bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å

 • Få nødvendig opplæring i bruk
 • Sette deg inn i bruksmåten
 • Foreta vedlikehold som vask og enklere vedlikehold
 • Gi beskjed om tap av hjelpemiddel, uhell og nesten uhell
 • Levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger
Levere tilbake hjelpemidler

Norservice Support har avtale med Trondheim kommune om bringe/hente hjelpemidler som lånes ut av Nav hjelpemiddelsentralen.

Besøksadresse Jarleveien 12, 7041 Trondheim

Telefon 73 84 39 00

E-post:

Når du melder behov om retur til Norservice må du oppgi hvilket/hvilke hjelpemidler om skal hentes, henteadresse og navn og fødselsdato på bruker av hjelpemidlet/-ene. Om du er i tvil om det, kontakter du Nav Hjelpemiddelsentralen på telefon 40 70 28 16, kl. 09.00-13.00 for å få oppgitt navn og nummer på hjelpemidlene.

Riktig lading av batterier til tekniske hjelpemidler
 • Les og følg bruksanvisningen nøye. Ta vare på bruksanvisningen.
 • Det finnes flere typer batterier, de kan ha ulike måter å lades på.
 • Hovedregelen er at batterier lades når du er våken, hjemme og kan følge med.

Batterier i sykler, hjelpemotorer, personløftere og lignende (Litium), lades på ca. 2-4 timer. Det anbefales bruk av tidsur.

Batterier i elektriske rullestoler (bly) krever lenger tid for å lades, og må ofte lades på natten. Følg retningslinjene i bruksanvisningen.

Når hjelpemiddelet ikke er i bruk over en lengre periode, skal batteriet vedlikeholdslades (for eksempel vinterhalvåret). Følg bruksanvisningen på produktet.

Om batteriet kjennes varmt, kan det være tegn på feil og det må sjekkes før videre bruk. Ta kontakt med kommunal hjelpemiddeltekniker.

Ha alltid slukkeutstyr i nærheten, - vann eller vannbasert skum anbefales.

Ved behov for veiledning og hjelp

Trondheim kommune Hjelpemiddelteknikere

 • Åpningstid: Kl. 08.30-11.30
 • Telefon: 91 88 05 66

NAV Hjelpemiddelsentralen

 • Åpningstid: Kl. 09.00-13.00
 • Telefon: 40 70 28 16

NAV Hjelpemiddelsentralen Servicetelefon (akutte behov)

 • Åpningstid: Kveld, natt, helg
 • Telefon: 91 78 11 22

Hjelpemiddelteknikere

Få rask hjelp til å reparere hjelpemiddel

Har du mulighet til å møte opp hos hjelpemiddelteknikerne i Sorgenfriveien 11, kan du få raskere hjelp til å få reparert hjelpemidlet ditt.

Vi har åpent verksted tirsdager.

Ring telefon 91 88 05 66 mellom kl. 08.30-11.30 for timebestilling.

Montering og reparasjon av hjelpemidler
 • Hjelpemiddelteknikerne gir veiledning til brukere og pårørende om enklere montering og vedlikehold de kan utføre selv.
 • Montering og reparasjon som krever spesiell kompetanse og verktøy utføres av hjelpemiddelteknikerne.
Enkelt vedlikehold av hjelpemidler

Når du låner tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen, har du ansvar for:

 • Vask og renhold av hjelpemidlene. Obs! pute og trekk i rullestol, fjerne hår og smuss fra hjulene på arbeidsstol, dusjstol
 • Stramme til løse skruer på rullestol, rullator
 • Sørge for luft i dekkene
 • Skifte batteri i samtaleforsterkere, røykvarslere, fjernkontroll, sender Flexiblink
 • Riktig lading av elektriske hjelpemidler, jfr. medfølgende anvisning
 • Forsvarlig lagring og tildekking/presenning om hjelpemidlet må stå ute
 • Skifte ut slitedeler til sykler som dekk/slanger/sete/pedaler, (eventuelt bruk sykkelverksted)
 • Spesialdeler til sykkel dekkes av NAV og bistand til vedlikehold av spesialdeler gis av kommunal hjelpemiddeltekniker

Bruker av hjelpemiddelet anbefales å ha en plan for hva en kan gjøre om det går i stykker. For eksempel ha reservedeler, ekstra slanger til rullestolen.

Når du ikke har behov for hjelpemidlet lenger skal det leveres tilbake til Hjelpemiddelsentralen.

Kontakt Norservice support for transport av hjelpemidlet tilbake til Hjelpemiddelsentralen.

Du melder type hjelpemiddel som skal returneres, henteadresse og ditt navn og fødselsdato. Om du er usikker på hva hjelpemidlet heter/nummer, kontakter du NAV hjelpemiddelsentralen først.

Om du eller evt. pårørende ikke kan ivareta vedlikehold av hjelpemidlet selv, kontakt Kommunens Helse- og velferdskontor.

Servicetelefon for akutt behov

Mandag-fredag

Hjelpemiddelteknikere

 • Åpningstid: 08.30-11.30
 • Telefon: 91 88 05 66

Enhet for ergoterapitjeneste

 • Åpningstid: 08.30-15.30
 • Telefon: 90 80 73 52 (Admin)

Kommunal helsevakt

 • Åpningstid: Hele døgnet
 • Telefon: 72 54 83 79/94

Kveld, natt og helg

Nav Hjelpemiddelsentralen i Trøndelag

 • Mandag-fredag: 15.30-24.00
 • Lørdag, søndag og helligdager: 08.00-24.00
 • Telefon: 91 78 11 22

Kommunale hjelpemiddelteknikere

Vurderer om hjelpemiddelet kan repareres lokalt og eventuelt bestiller nødvendige deler fra Nav Hjelpemiddelsentralen. Bistår deg med å finne alternative løsninger inntil reparasjon kan utføres.

Kommunal helsevakt

Drar ut og vurderer behov og situasjon. Igangsetter nødvendig helsehjelp som kan være å finne praktiske løsninger for å avhjelpe situasjonen til hjelpemidlet kan repareres. Melder behov om reparasjon til kommunal tekniker første hverdag.

NAV Hjelpemiddelsentral servicevakt kveld, natt, helg

Vurderer behovet for teknisk bistand. Om helsetilstanden tilsier at hjelpemidlet er helt nødvendig og dette skjer på kveld, natt, helg, kontaktes NAV sin tekniske beredskap som rykker ut. Om det kan vente til kommunal tekniker er til stede, avklarer de med deg om det er nødvendig med praktisk hjelp inntil hjelpemidlet kan repareres og kommunens helsevakt kontaktes for slik hjelp.

Anbefalinger til hjelpemiddelbrukere

Rullestol, luft i dekkene

Anbefaler å benytte kompakte dekk som er vedlikeholdsfrie.

Luftfylling på på bensinstasjon, ha reserveslange og pumpe.

”Punktering reparasjon på boks” kan kjøpes på bensinstasjon.

Sørge for å ha 2 punkteringsfrie hjul i reserve. Søke om å ha reservedeler til Nav Hjelpemiddelsentralen, eventuelt kjøpe selv.

Elektrisk rullestol

Lese bruksanvisning og sørg for gode laderutiner.

Lade batteri når den ikke er i bruk.

Hvis noen av funksjonene på stolen ikke fungerer:

 • slå av og på stolen for så å prøve igjen
 • sjekk at setet ikke står for høyt. Dette kan hindre stolens funksjoner.
 • sjekk om seteenheten er på det laveste og er tiltet. Dette kan også utløse en mekanisme som stopper stolens funksjoner.

Ha manuell rullestol i beredskap, eventuelt låne manuell rullestol fra kommunalt kortidslager.

Personløfter

Lese bruksanvisning og sørg for gode laderutiner.

Hvis personløfteren ikke virker:

 • Sjekk ledningen mellom bryterboks og lader. Nødstopp-knappen kan være inne, og da virker ikke heisen.
 • Lese bruksanvisning. Løfte etter de rette stroppene. Ødelagte seil skal IKKE brukes! Skal merkes med ”skadet” og returneres til NAV Hjelpemiddelsentral.

Trappeheis og løfteplattform

Tips til feilsøking:

 • Sjekk om heisen har strøm.
 • Sjekk automatsikring i sikringsskap.
 • Sjekk nødstopp-knapp, og mikrobrytere i deksel på armlene.
 • Påse at det er isfritt under løfteplattform.

Sykeseng

Sjekk kobling til alle ledninger, også inn i boksen som oftest er plassert under ryggen (hjertebrettet) på senga.

Ved feil i elektronikken – hold inn både hev og senk-knappen på bryterpanelet til signalet stopper (10-15 sek).

Trykkavlastende madrass og trykkavlastende puter

Ved lite luft i madrassen – sjekk ventilen, sjekk slangene. Hør etter om ulyd i pumpa.

Luftputer: Sjekk ventil, sjekk luftkammer. Fyll luft ved hjelp av medfølgende pumpe.

Puter med olje-pad: Flytt på oljen jevnlig.

Sykler

Slitedeler til sykler som dekk/slanger/sete/pedaler/bremser og lignende dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Dette må du kjøpe selv og sørge for blir vedlikeholdt, eventuelt benytte sykkelverksted.

Spesialdeler til sykkel kan dekkes via NAV Hjelpemiddelsentral og bistand til reparasjon/vedlikehold gis av kommunal hjelpemiddelteknikker.

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for motor og elektronikk.

Lithium batteri skal helst ikke lades utover 10 timer, anbefaler at du skaffer deg tidsbryter til batterilader.

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Sist oppdatert: 07.02.2024

Fant du det du lette etter?