Helse- og velferdskontor

Helse- og velferdskontor

Hva gjør vi?

Behandler søknader om helse- og omsorgstjenester

Helse- og velferdskontorene har ansvaret for å forvalte kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunal bolig til personer over 18 år. Det betyr at vi tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du trenger og fatter vedtak om tjenester.

Noen av opplysningene vi ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et sentralt register kalt Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Hvis du skal motta tjenester hjemme, vil vi, sammen med deg, undersøke om det er forhold i hjemmet ditt, som har betydning for arbeidsmiljøet til de ansatte.

Råd og veiledning

Vi gir også generell informasjon, råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. Du kan også få økonomisk råd og veiledning og hvordan du kan skaffe deg bolig selv.

Koordinerer tjenester

Helse- og velferdskontorene er koordinerende enhet for voksne. Det vil si at vi har det overordnede ansvaret for å koordinere tjenestene til deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Du kan lese mer om koordinerende enhet her.

Vurderer tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Det er helse- og velferdskontorene som vurderer og ber om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Hva kan du forvente av oss?

Når du er i kontakt med helse- og velferdskontoret kan du forvente at:

 • du får svar på henvendelsene og søknadene dine
 • vi har god kunnskap om kommunens tjenester og samarbeidspartnere
 • du får hjelp til å lage en individuell plan i samarbeid med deg
 • vi følger avtalene vi gjør med deg
 • du opplever å bli møtt med respekt og opplever å bli tatt på alvor
 • vi hjelper deg til å kontakte aktuelle hjelpeinstanser og samarbeider med de
 • du får hjelp og veiledning til din henvendelse
Hva forventer vi av deg?

Når du er i kontakt med helse- og velferdskontoret forventer vi at du:

 • deltar aktivt og samarbeider med oss og andre i hjelpeapparatet om løsninger for deg
 • følger avtalene som er gjort med oss
 • forteller oss dine ønsker og behov
 • gir oss tilbakemeldinger på områder vi kan bli bedre på

Kontakt oss

Helse- og velferdskontor Falkenborg

Helse og velferdskontor Lerkendal

Det er to helse- og velferdskontor: Lerkendal og Falkenborg. Helse- og velferdskontor Falkenborg er for deg som bor i Midtbyen eller Østbyen bydel. Helse- og velferdskontor Lerkendal er for deg som bor i Heimdal eller Lerkendal bydel.

Hvis du er usikker på hvilken bydel du tilhører, bruk finn min bydel.

Du kan kontakte helse- og velferdskontorene via telefon, brev eller e-post. Du bør ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger på e-post. Du kan også møte opp hos oss, men vi anbefaler deg å avtale et møtetidspunkt først, så du slipper å vente unødvendig.

Ta kontakt med oss gjennom disse kanalene så avtaler vi videre oppfølging med deg.

Falkenborg: Ring oss på 72 54 15 00 eller

Lerkendal: Ring oss på 72 54 64 00 eller

Søke om tjenester

Du kan enten ringe oss, sende oss et brev eller fylle ut søknadsskjemaet (PDF) og sende til oss. For noen tjenester, har vi egne søknadsskjema. Dette gjelder blant annet støtte til pårørende, kommunal bolig, transporttjenester og ledsagerbevis. Du finner riktig søknadsskjema ved å klikke på riktig tjeneste, lenger ned på denne siden.

Du må gjerne også fylle ut et samtykkeskjema (PDF) og legge ved søknaden, sånn at vi kan hente inn nødvendige opplysninger for å få behandlet søknaden din.

Hvis du har behov for helse- og omsorgstjenester, men er under 18 år, må du kontakte Helse og velferdskontor 0-18 år.

Tjenestene du kan søke om

Her finner du en oversikt over de tjenestene du kan søke om til helse- og velferdskontoret. Du finner mer informasjon ved å klikke på den enkelte tjenesten.

Aktivitetstilbud og støttekontakt

Bo- og aktivitetstilbud

Bo- og aktivitetstilbudene passer for deg som har nedsatt funksjonsevne og som trenger et tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud.

Støttekontakt

Støttekontaktordning er et tilbud for deg som trenger individuell hjelp for å delta i fritidsaktivitet.

Aktivitetstilbud for seniorer

De ulike helse- og velferdssentra har aktivitetstilbud for seniorer som bor hjemme. På aktivitetstilbudet kan du være med på ulike aktiviteter både individuelt og i gruppe. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, fysisk aktivitet, mental stimulering, sosialt samvær og kulturtilbud.

Ledsagerbevis

Hvis du trenger ledsager når du deltar på kultur- og fritidstilbud, kan du søke om ledsagerbevis.

Hjelp i hjemmet

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. I en brukerstyrt personlig assistanseordning må du, eller noen som står deg nær, være arbeidsleder og drive ordningen selv.

Hjemmetjenester og helsehjelp i hjemmet

Hvis du er avhengig av praktisk hjelp for å greie gjøremål i hverdagen, eller har behov for helsetjenester i hjemmet, kan du få hjemmetjenester. Trondheim kommune har vedtatt en kvalitetsstandard (PDF), som sier hva du kan forvente av tjenester i hjemmet.

Hjelpemidler

Dette er for deg som har behov for tekniske hjelpemidler for å klare deg selv eller for å lettere kunne hjelpe deg.

Middag på døra

Du kan få ferdiglagde middager på døra (middagsombringing), som du varmer opp selv, eller med hjelp fra hjemmetjenesten.

Renhold

Hvis du, på grunn av en funksjonsnedsettelse, ikke greier å tørke støv, støvsuge, skifte på senga eller vaske huset selv, kan du få renhold i hjemmet.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som blir montert hjemme hos deg, som du kan trykke på når du trenger helsehjelp fra kommunen. Du kan også få røykvarsler knyttet til trygghetsalarmen, hvis du har behov for det.

Helsetjenester

Ergoterapi

En ergoterapeut kan blant annet råde, veilede og hjelpe deg med å trene på enkelte aktiviteter i hverdagen, tilrettelegge hjemmet ditt eller gi råd om og skaffe deg nødvendige hjelpemidler.

Fysioterapi

Kropp og bevegelse er utgangspunktet når fysioterapeuter hjelper deg med å bedre funksjonsevnen din.

Psykisk helse

Trondheim kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp hvis du har det vanskelig, eller lære hvordan du tar vare på den psykiske helsen din.

Rustjenester

Trondheim kommune har flere ulike tilbud fra veiledning og oppsøkende arbeid til helsetjenester og boliger.

Rehabilitering

Rehabilitering er for deg som har opplevd en større endring i helse- og livssituasjonen din og som trenger støtte til å mestre din nye situasjon, fysisk trening eller trening i daglige aktiviteter eller tilrettelegging av omgivelsene. Rehabilitering kan skje hjemme hos deg, eller på institusjon.

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering på institusjon

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre evnen din til å klare deg selv, og bidra til å sikre livskvaliteten og verdigheten din. Trondheim kommune har en egen satsing for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

Lokaliseringstjeneste - GPS

Lokaliseringstjeneste er for deg over 18 år, som bor hjemme og sliter med å orientere deg når du er ute. Med en lokaliseringstjeneste kan vi finne ut nøyaktig hvor du er, og få opp posisjonen din på et kart.

Avstandsoppfølging

Avstandsoppfølging er en digital tjeneste for oppfølging av personer med kronisk sykdom. Hvis du har hjertesvikt og/eller kols, kan du selv rapportere helsetilstanden din til kommunen, via et nettbrett. Helsepersonell i kommunen vil følge opp det du rapporterer og foreslår tiltak, i samarbeid med deg og fastlegen din.

Døralarm

Døralarm er for deg som har nedsatt evne til å orientere deg om tid og sted og det er en fare for at du går ut på natta. Døralarm kan brukes i stedes for tilsynsbesøk på natta, der det er hensiktsmessig.

Institusjoner og boligtilbud

Sykehjem eller tilsvarende bolig

Har du behov for tjenester gjennom hele døgnet, kan du få det i et sykehjem eller i en tilrettelagt kommunal utleiebolig. Sykehjemmene og boligene ligger i helse- og velferdssenter. Du kan fortelle oss hvilket helse- og velferdssenter du ønsker å komme til. Vi vil forsøke å innfri ønskene dine, men i utgangspunktet må du ta i mot det tilbudet du får. Du kan eventuelt søke om bytte, hvis du ikke er fornøyd.

Helsehus

Hvis du har behov for behandling, medisinsk observasjon, rehabilitering eller avlastning i institusjon, så vil du få dette i helsehus. Opphold i helsehus er tidsbegrenset. I løpet av oppholdet, må vi vurdere om du skal hjem eller få tilbud om heldøgns omsorg i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Kommunal utleiebolig

Kommunal utleiebolig er et tilbud til deg som er vanskeligstilt på boligmarkedet og som ikke klarer å skaffe deg bolig på en annen måte.

Klage på bomiljø
Hvis din nabo bryter husordensreglene eller er til sjenanse kan du sende en klage på bomiljø til oss.

Individuell plan og koordinator

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan.

Koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å få en koordinator i kommunen.

Støtte til pårørende

Pårørendestøtte

Hvis du som pårørende har tatt på deg særlig tyngende omsorg for noen som trenger det, kan du be om at kommunen setter inn tiltak som letter omsorgsbyrden din. De tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles med en samlebetegnelse for pårørendestøtte. De ulike tiltakene er:

Transporttjenester

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Fra 01.01.24 er all brukergodkjenning i TT-ordningen flyttet fra kommunen og inn i Trøndelag fylkeskommune.

Spørsmål vedrørende søknader, eller andre henvendelser, rettes til 
Trøndelag fylkeskommune på telefon 74 17 40 00.

Du finner mer informasjon om TT-ordningen, og søknadsskjema, på fylkeskommunens nettsider.

Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme med gratis eller til redusert pris, mens innehaveren betaler vanlig pris.

Mennesker i Trondheim med bistandsbehov kan søke til Trondheim kommune om å få tildelt ledsagerbevis.

Det er Helse- og velferdskontor Falkenborg som behandler søknad om ledsagerbevis. Behandlingstiden er vanligvis 2-4 uker.

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du her.

Kommunale arbeidsreiser

Kommunale arbeidsreiser er for deg som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan bruke vanlig kollektivtransport til og fra tilrettelagt arbeid, og som ikke har andre ordninger gjennom NAV.

Søknadsskjema for arbeidsreiser finner du her.

Spesialundervisning og annen rådgivning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for voksne

PP-tjenesten for voksne skal hjelpe deg som ønsker grunnskoleopplæring spesielt tilrettelagt for voksne.

Spesialundervisning for voksne

Har du lese-, skrive- eller matematikkvansker, kan du ha rett til spesialundervisning. Du må først få en utredning fra PPT. Så kan du eventuelt få spesialundervisning fra Trondheim voksenopplæringssenter.

Hva koster tjenestene?

Noen av tjenestene helse- og velferdskontoret forvalter må du betale for. Se hvilke tjenester du må betale for og hvor mye de koster på priser - helse- og velferdstjenester.

Sist oppdatert: 30.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward