Logopediske tjenester

Logopediske tjenester

Trondheim voksenopplæringssenter - avdeling for logopedi skal bidra til at barn, unge og voksne med språk- og talevansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter.

Avdeling for logopedi, 72 54 44 50.
(Ring 72 54 49 30 om du ikke får svar. Dette er sentralbordet til Trondheim voksenopplæringssenter.)

Adresse: Sorgenfriveien 19

Kontaktperson: Hege Anita Holte,

Henvisning til avdeling logopedi

Avdeling Logopedi er organisert under Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO). Logopedene skal bidra til at barn, unge og voksne med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker får hjelp til å utvikle gode språklige og kommunikative ferdigheter.

Fagområdene våre er språk, talevansker, ervervede språk-/tale og kommunikasjonsvansker, lyttevansker, taleflytvansker og stemmevansker.

Logopedene arbeider med utredning og undervisning, de gir veiledning til samarbeidende instanser og pårørende. Logopedene samarbeider med andre faggrupper ved behov.

Henvisningen skal bygge på barnets funksjon og ikke være en forespørsel etter konkrete metoder.

Barn, unge og voksne kan henvises til avd. logopedi ved behov for kompetanse ut over det som finnes i Barne- og familietjenesten/PPT. Det gis også gruppetilbud ved behov for tettere oppfølging over tid.

Barne- og familietjenesten (BFT) skal i utgangspunktet før henvisning ha observert og foretatt en screening av alle som henvises. Ved henvisning skal det legges ved en rapport fra henvisende logoped over utredning, tiltak og resultat av de logopediske tiltakene som er prøvd. Dersom barnet er utredet av andre instanser legges rapport ved.

Det er en forutsetning at barnet skal følges opp fram til inntak ved avd. logopedi. Avd. Logopedi skal gi beskjed om oppstart til BFT. Logoped i BFT tar pause i sitt arbeid med barnet i det tidsrommet barnet får opplæring ved avd. logopedi.

Informasjon som gjelder den aktuelle saken, navn og telefonnummer til foreldre, kontaktperson på skole/barnehage eventuelt annen info som f.eks. sakkyndig vurdering, individuell tilrettelagt plan, epikriser, rapporter fra utredninger, individuelle opplæringsplaner/evalueringer.

Ved mistanke om syn og/eller hørselsnedsettelse må resultater fra tester foreligge. Ved mistanke om spesifikke språkvansker må en evnevurdering være gjennomført eller planlagt gjennomført.

 • Barn bosatt i Trondheim kommune henvises fra BFT/PPT i bydelen der barnet bor.

Henvisningen skal gjøres fra logoped eller PP-rådgiver i samarbeid med logoped. 

 • Voksne bosatt i Trondheim kommune henvises fra fastlege/sykehjemslege, spesialisthelsetjenesten, Helse og velferdskontor, enhet for fysioterapi eller ergoterapi i Trondheim kommune.
 • Elever i videregående opplæring henvises via videregående skole med økonomisk garanti.
 • Barn og voksne fra andre kommuner henvises fra opplæringsansvarlig i hjemkommunen. Økonomisk garanti må foreligge.

 

Språk, tale eller kommunikasjonsvansker

Når bør barnet henvises til logoped?

 • Dersom spedbarnet er lite interessert i lyder, og bablingen er sparsom
 • Dersom 2-3-åringen snakker lite
 • Dersom 4-5-åringen snakker utydelig og/eller har få ord og begreper
Uttalevansker

Uttalevansker og språklydsvansker

Uttalevansker kan ha ulike årsaker. De kan komme til uttrykk ved

 • vansker med å si enkelte lyder
 • vansker med å skille lyder fra hverandre

Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi bistår med

 • kartlegging av årsaken til vanskene
 • forslag til adekvate tiltak
 • individuell opplæring og rådgivning til nærpersoner
Språkvansker hos barn

De vanligste formene for språk/talevansker er:

 • Problemer med å oppfatte/forstå tale (reseptive vansker)
 • Problemer med å uttrykke seg (ekspressive vansker/finne ord og danne setninger)
 • Problemer med uttale

Det skilles vanligvis mellom:

Språkvansker som er en konsekvens av, eller henger sammen med annen vanske, som for eksempel ulike syndromer, hjerneskade, utviklingshemming eller nedsatt hørsel.

Ved spesifikke språkvansker er årsakssammenhengene uklare.

Barn med spesifikke språkvansker har problemer med å tilegne seg språk som forventet, mens utviklingen på andre områder fungerer tilsynelatende normalt. Her er språkvanskene det primære problemet. (Ca. 3-5 % av alle barn strever med denne typen vansker).

Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi gir tilbud til alle aldersgrupper, men med hovedvekt av barn.

Tilbud blir gitt i form av:

 • Utredning
 • Direkte undervisning, individuelt eller i gruppe
 • Rådgivning til nettverket rundt barn/bruker
 • Senteret holder kurs om spesifikke språkvansker knyttet til henviste barn
Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå både hos barn og voksne. Dette kan skyldes sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen.

Dette kan videre føre til forstyrrelser i stemme-/taleapparatet og gi seg uttrykk i stemmetretthet, hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemme.

Organiske stemmevansker er forårsaket av medfødte avvik i strupen, påviselige forandringer eller av skader på nervene som går til strupen.

Funksjonelle stemmevansker, som utgjør den største gruppen av stemmevansker, kan oppstå ved misbruk eller feilbruk av stemmen. Overdreven muskelaktivitet i forbindelse med stemmebruk, kan føre til ubehag, smerter og tretthet i stemmen. Folk som bruker stemmen mye i yrke og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker.

Stemmevansker kan også oppstå sekundært til andre sykdommer som for eksempel Parkinsons sykdom.

Ervervete språk-/talevansker

Afasi

En person med afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift, og kan ha problemer med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten er også berørt.

Dysartri / apraksi

En person med dysartri og/eller apraksi har vansker med uttale.

Dysfagi

Dysfagi betyr svelgvansker, og er et nytt område innen logopedien.

Ervervete språkvansker kan oppstå som følge av sykdom (hjerneslag, svulster, div. nevrologiske sykdommer) eller hodeskader (ulykker, for eksempel trafikkulykker). Det bør henvises til logoped snarest mulig etter at skade eller sykdom har inntruffet.

Taleflytvansker - stamming

Stamming kan forekomme både hos barn, ungdom og voksne. Noen kan utvikle en hard og slitsom stamming. Mange små barn har perioder da de gjentar flere ord/enkeltord/deler av ord, og hakker og stotrer litt når de snakker. Denne småbarnsstotringen er en naturlig del av språkutviklingen og vil oftest forsvinne av seg selv. Hvis talebruddene oppfattes som stamming og skaper engstelse hos tilhørerne eller barnet selv, bør en straks søke hjelp hos logoped.

Større barn, ungdom og voksne kan også få hjelp til å bearbeide stamming og løpsk tale.

Særskilt tilrettelegging for muntlig prøving/eksamen for elever/studenter med stamming og/eller løpsk tale (pdf)

Diskrimineringsvansker

Lyttetrening etter implantasjon

Personer med store medfødte eller ervervede hørselstap, kan etter utredning ved St. Olavs hospital eller Oslo Universitetssykehus få tilbud om cochleaimplantat (CI). Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi har et nært samarbeid med St. Olavs hospital, og er en del av deres CI-team.

Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi gir tilbud om lyttetrening og oppfølging etter operasjon både til barn og voksne.

Sist oppdatert: 16.06.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward