Vold og overgrep

Vold og overgrep

Hva er vold?

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.

Det finnes ulike typer vold, blant annet: Fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomisk utnyttelse, materiell vold. Mer informasjon om vold.

Trondheim kommune har ulike tilbud der du kan få hjelp hvis du er utsatt for eller utsetter andre for vold.

Ved behov for akutt hjelp: Ta kontakt med politi, legevakt, fastlege, se ellers Trondheim kommunes akutte tjenester.

Utsatt for vold

TryggEst - Vern av risikoutsatte voksne

TryggEst skal avdekke og håndtere vold og overgrep mot særlig sårbare voksne (personer over 18 år) som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det kan være fordi de har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.

De sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse.

Hva bør man varsle om?

Fysisk vold: Å påføre andre fysisk smerte.

Psykisk vold: Å utsette noen for negative holdninger og handlinger.

Seksuelle overgrep: Å ta på noen på en måte de ikke liker eller å ha sex med noen mot deres vilje.

Økonomiske overgrep: Når noen tar eller bruker andres penger eller eiendeler uten at de har rett til det.

Omsorgssvikt: Når noen ikke blir ivaretatt og gitt den hjelpen de har behov for.

Hvordan kan vi hjelpe og forhindre overgrep?

Alle kan varsle om overgrep til TryggEst.

Ta kontakt på telefon: 47 70 88 88.

Telefonen er betjent av fagfolk mellom klokka 09.00-15.00 på hverdager. Der får du hjelp og råd.

For mer informasjon se bufdir.no/vold/TryggEst.

Krisesenter

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for enslige kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mer informasjon om Krisesenteret

Samtaler for personer som har opplevd vold i nære relasjoner

Samtaletilbud til kvinner og menn over 18 som er/har vært utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold i nære relasjoner.

Vi tilbyr samtaler med blant annet:

  • Kartlegging av behov
  • Normalisering av reaksjoner
  • Verktøy for å få en bedre hverdag
  • Bistår med kontakt i det øvrige hjelpeapparatet

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss må du bestille deg time for vurderingssamtale. Vurderingssamtalen foregår på telefon.

OBS: Det er viktig at oppdatert telefonnummer er lagt inn i timebestillinga for at vi skal kunne ringe tilbake.

Timebestilling

NB: Ved akutte behov, ta kontakt med Krisesenteret på telefon 73 52 34 20.

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Trondheim kommune jobber forebyggende mot kvinnelig omskjæring og tvangsekteskap. Her finner du informasjon om både for barn, unge eller foreldre som har spørsmål eller bekymringer, og for helsepersonell, ansatte i organisasjoner eller andre aktører som møter barn, unge eller foreldre som er i risikogrupper for enten tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.

Andre aktører

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte tilbyr rask og faglig hjelp, støtte og oppfølging til voldsutsatte både i akuttfasen, og gjennom hele straffesaksprosessen dersom det er aktuelt.

Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep er et tverrfaglig gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Nok. Trondheim er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Jentevakta er en rådgivende tjeneste for unge jenter mellom 10 og 25 år.

Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital gir hjelp ved overgrep og voldtekt/voldtektsforsøk. Har døgnåpent tilbud til barn, ungdom og voksne kvinner og menn. Tilbudet er gratis.

Uteseksjonen er et tiltak i Trondheim kommune for ungdom mellom 13 og 25 år. Ansatte med sosialfaglig kompetanse gir råd og veiledning og arbeider oppsøkende der ungdom oppholder seg.

Familievernkontorets tilbud omfatter rådgiving og samtaler når det er vanskeligheter, konflikter eller kriser i familien.

Konfliktrådet er en arena hvor fornærmede kan møte gjerningspersonen. I familievoldssaker sørger to tilretteleggere av ulikt kjønn for at dette skjer på en trygg måte. Mange kan ha behov for å snakke med gjerningspersonen om det som har skjedd og formidle hvordan dette har vært. Andre kan ha behov for å gjøre avtaler rundt praktiske forhold eller å formidle at forholdet er over. Konfliktrådsbehandling er gratis.

Alternativ til vold avd. Trondheim tilbyr poliklinisk behandling til både utøvere av vold og utsatte for vold i nære relasjoner, samt deres familier. Avgrenset til vold mot partner og foreldres vold mot barn. All behandling er individuelt tilpasset. Kontoret har individualterapeutiske, gruppeterapeutiske og familieinnrettede tilbud. For å få et behandlingstilbud kan du ta direkte kontakt på telefon eller mail, eller få en henvisning.

Utøver av vold

Sinnemestring

Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner. Metoden bygger på ”Brøsetmodellen”.

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.

Vold i nære relasjoner rettes mot samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.

Vold utenfor nære relasjoner rettes mot alle som ikke er definert ovenfor.

Sinnemestringskurset har en varighet på 12 uker a 3 timer, oppstart februar og september. Det kan også gis tilbud om individualsamtaler, dersom det ikke er hensiktsmessig med gruppebehandling.

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss må du bestille deg time for vurderingssamtale. Vurderingssamtalen foregår på telefon.

OBS: Det er viktig at oppdatert telefonnummer er lagt inn i timebestillinga for at vi skal kunne ringe tilbake.

Timebestilling

Hjelpetelefon sinnemestring

Hjelpetelefon for deg som ikke vet hvordan du skal håndtere sinne og aggresjon:

  • Vi vet at i stressende og usikre tider kan frustrasjon og sinne bygge seg opp.
  • Barn er hjemme fra skole/barnehage
  • Noen er kanskje permittert
  • Noen synes det er utfordrende å ha begrensninger i friheten sin
  • Noen er kanskje bekymret over økonomien og framtiden.
  • Alt dette er risikofaktorer for sinne og vold.

Trondheim kommune har derfor en hjelpetelefon for råd og veiledning. Ring for en uforpliktende prat.

Ring 47 70 88 88. Åpent ukedager mellom kl. 09.00-15.00.

Andre aktører

St. Olavs hospital Brøset tilbyr sinnemestring til kvinner og menn over 18 år som har sinne- og voldsproblematikk.

Familiekontorets tilbud omfatter rådgiving og samtaler når det er vanskeligheter, konflikter eller kriser i familien.

Konfliktrådet er en arena hvor fornærmede kan møte gjerningspersonen. I familievoldssaker sørger to tilretteleggere av ulikt kjønn for at dette skjer på en trygg måte. Mange kan ha behov for å snakke med gjerningspersonen om det som har skjedd og formidle hvordan dette har vært. Andre kan ha behov for å gjøre avtaler rundt praktiske forhold eller å formidle at forholdet er over. Konfliktrådsbehandling er gratis.

Alternativ til vold avd. Trondheim tilbyr poliklinisk behandling til både utøvere av vold og utsatte for vold i nære relasjoner, samt deres familier. Avgrenset til vold mot partner og foreldres vold mot barn. All behandling er individuelt tilpasset. Kontoret har individualterapeutiske, gruppeterapeutiske og familieinnrettede tilbud. For å få et behandlingstilbud kan du ta direkte kontakt på telefon eller mail, eller få en henvisning.

Sist oppdatert: 16.04.2024

Fant du det du lette etter?