Bygging og graving i forurenset grunn

Bygging og graving i forurenset grunn

På grunn av ferieavvikling i sommermånedene avviker saksbehandlingstiden.

Følgende frister gjelder nå for saksbehandling:

10. juni - siste frist for å sende inn tiltaksplaner for å få disse godkjent før sommerferien (dvs. innen 8. juli).

2. september - forventet frist for ferdigbehandling av tiltaksplaner sendt inn etter 10. juni.

Ut over dette gjelder vanlig saksbehandlingstid på 4 uker før søknadsfristen 10 juni og etter sommerferien.

Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må du kartlegge omfanget og betydningen av en eventuell forurensning. Viser undersøkelsen at det er forurenset, må du utarbeide en tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplanen må godkjennes av Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune før tiltaket kan settes i gang.

Målgruppene for informasjonen på denne nettsiden er grunneiere, utbyggere og tiltakshavere.

Her kan du finne veiledning:

Hvor det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset?

Tiltakshaver er alltid pliktig til å vurdere om det kan være forurenset grunn i området der en skal grave. Eksempler på aktiviteter som kan føre til forurensning i grunnen:

 • industri og virksomhet
 • områder med utfyllinger eller tilkjørte forurensede masser
 • byjord (jord i byene er brukt og gjenbrukt mange ganger. Den består av bygningsrester, brannrester, husholdningsavfall, industriavfall, tilkjørte gravemasser og lokal naturlig jord)
 • tidligere avfallsdeponier
 • branntomter
 • langs veg

Som en hjelp til å vurdere forurensningssituasjonen har kommunen laget et aktsomhetskart for forurenset grunn.

Miljødirektoratets database "Grunnforurensning" inneholder også informasjon om forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning. Her ligger tiltaksplaner, vedtak og sluttrapporter til lokalitetene tilgjengelig. "Grunnforurensning" oppdateres fortløpende med nye opplysninger om lokaliteter etter hvert som de oppdages og meldes til forurensningsmyndigheten.

Miljødirektoratets oversikt over mulige forurensninger som kan ligge i grunnen etter ulike bransjers virksomhet finnes i Miljødirektoratets faktaark M-813/2017.

Undersøkelser

Er det grunn til å tro at det aktuelle området er forurenset, må du gjøre undersøkelser. Alternativt må dokumentasjon på at eiendommen ikke er forurenset forelegges Klima- og miljøenheten, som vil vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Områder som er markert i aktsomhetskartet, skal alltid undersøkes.

I områder som ikke er markert i aktsomhetskartet, må tiltakshaver gjøre en selvstendig undersøkelse av eiendommens historie for å avklare om det er behov for grunnundersøkelser. En må være spesielt oppmerksom på tidligere virksomhet som håndverk og industri, gartneri, avfallsdeponi, verksted og bensinstasjoner, samt bygningsavfall, fyllmasser og branner. Disse aktivitetene kan ha medført at grunnen er forurenset.

Dersom en naboeiendom er markert som forurenset, kan det også være grunn til å tro at din eiendom er det.

Til å foreta undersøkelser, må du benytte konsulent med faglig kompetanse på grunnforurensning. Undersøkelser av jorden skal være utført i samsvar med Norsk Standard NS-ISO 10381-5 og veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009, utgitt av Miljødirektoratet.

Tiltaksplan og søknad

Der det påvises forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Kapitlet redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvordan det skal sikres at grunnen har tilstrekkelig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført. Om det ikke er noen grunn til å tro at området er forurenset, må det ikke utarbeides en tiltaksplan.

Tiltaksplanen sendes sammen med søknadsskjema:

Dette søknadsskjemaet sendes automatisk til Klima- og miljøenheten i kommunen for godkjenning. Tiltaksplanen kan også sendes sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig. Søker er da ansvarlig for at obligatorisk informasjon, som etterspørres i søknadsskjema, følger søknaden.

Klima- og miljøenheten har inntil fire ukers saksbehandlingstid på godkjenning av tiltaksplaner. Saksbehandlingstiden gjelder fra vi har mottatt komplett søknad.

Før Klima- og miljøenheten godkjenner tiltaksplanen, må tiltakshaver registrere lokaliteten i Miljødirektoratets database Grunnforurensning. I tillegg til de obligatoriske feltene, må følgende som et minimum legges inn i databasen:

 • forurenset område i tråd med tiltaksplanen. En lokalitet kan bestå av flere separate områder med flere påvirkningsgrader og typer arealbruk
 • arealbruk
 • rapporter
 • notat med en kort beskrivelse av forurensningen

Veiledning for bruk av databasen grunnforurensning finner du under "Hjelp" på startsiden for databasen.

Mer informasjon om håndtering av rene masser og forurenset grunn er gitt i Trondheim kommunes faktaark.

Gebyrsatser - terrenginngrep i forurenset grunn

Bystyret har vedtatt følgende saksbehandlingsgebyrer gjeldende fra 01.01.2024:

Terrenginngrep Gebyrsats 2024
Forenklet 6 111 kroner
Enkel sak 12 222 kroner
Middels sak 24 444 kroner
Komplisert sak 36 774 kroner
Svært komplisert sak 48 996 kroner
Tilsyn  
Tilsyn enkel 21 956 kroner
Tilsyn komplisert 36 611 kroner

Gebyrsatsene er vedtatt etter forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn.

Saksbehandlingsgebyret settes etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang og kompleksitet. Dersom tiltaksplanen har flere mangler, vil dette eksempelvis øke saksbehandlingsgebyret. Hastesaker får et høyere gebyr enn saker som følger vanlige saksbehandlingsregler.

Saksbehandlingstid

Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig, samordnes med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen fire uker, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Varsling av berørte

Kommunen kan bestemme at tiltakshaver skal varsle naboer og eventuelle andre berørte om det planlagte terrenginngrepet.

Sluttrapportering

Innen tre måneder etter at terrenginngrepet er avsluttet, skal det sendes en sluttrapport for forurenset grunn til Klima- og miljøenheten. Sammen med sluttrapporten skal Trondheim kommunes skjema for denne sendes inn:

I skjemaet for sluttrapporten og godkjenningen av tiltaksplanen står det beskrevet hva sluttrapporten skal inneholde.

Eksisterende lokalitet i databasen Grunnforurensning skal oppdateres av tiltakshaver ved sluttrapportering. Den skal oppdateres med både sluttrapport og forurenset område.

Klima- og miljøenheten går gjennom sluttrapportene fortløpende ved kvalitetssikring av databasen Grunnforurensning. I tillegg blir et utvalg av sluttrapportene kontrollert i dokumenttilsyn samme år.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Endelig klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre vedtaket.

Oppgraving av nedgravd oljetank

Oppgraving av nedgravd oljetank krever i utgangspunktet ikke tiltaksplan for forurenset grunn etter forurensningsforskriften kapittel 2. Når en tank graves opp, skal dette utføres på en sånn måte at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Du kan lese mer om dette på vår nettside om nedgravde oljetanker.

Dersom det er kjent at det har vært en lekkasje fra eller overfylling på oljetanken, skal det derimot utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av Klima- og miljøenheten før tanken graves opp. Oppdages lekkasjen ved oppgraving, skal det lages et notat som beskriver:

 • hvor tanken lå, inkludert kart der tanken er tydelig avmerket
 • hvor forurensningen har spredt seg
 • hvilke oppryddingstiltak som er gjennomført og beskrivelse av avgrensning av forurensningen
 • dokumentasjon på hvor massene er levert
 • informasjon om all forurensning er fjernet eller ikke
 • analyseresultat fra gjenliggende jordmasser

Klima- og miljøenheten har delegert myndighet etter forurensningsloven § 7. Så snart arbeidet er ferdig skal notatet sendes til:

Mer informasjon

Sist oppdatert: 14.05.2024

Fant du det du lette etter?