Forurenset grunn i plansaker

Forurenset grunn i plansaker

For områder med antatt forurenset grunn anbefaler kommunen en egen bestemmelse som sikrer rett håndtering av forurenset grunn i plansaker. Tiltakshaver har en selvstendig plikt til å undersøke og vurdere forurensningssituasjonen på en eiendom. Forurenset grunn er tema som bør vurderes i ROS-analysen og ellers beskrives i planbeskrivelsen.

Områder med påvist eller antatt forurenset grunn

Trondheim kommunes nettsider om bygging og graving i forurenset grunn og Miljødirektoratets faktaark M-813/2017 beskriver eksempler på aktiviteter som kan ha forurenset grunnen. I tillegg har kommunen laget et aktsomhetskart for forurenset grunn som en hjelp til å vurdere forurensningssituasjoner på et område.

Du finner også informasjon i Miljødirektoratets veileder:

I Trondheim kommune er forurensningsmyndigheten delegert til Klima- og miljøenheten, som du kan kontakte om du har spørsmål.

Forslag til bestemmelser

Følgende bestemmelse foreslås for områder hvor det er eller kan være forurenset grunn:

“Med søknad om tiltak skal det følge tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset vises fram for forurensningsmyndigheten. Tiltak kan ikke igangsettes før dokumentasjon eller tiltaksplan er godkjent av forurensningsmyndigheten.”

Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel setter bestemmelser om bygging på nedlagte kommunale avfallsdeponi. Bestemmelse § 26.1 sier at:

“Bygninger over søppelfylling/deponi angitt i kommunens forvaltningsbase ”Aktsomhet forurenset grunn” må være tette uten innlekkasje av gass fra grunnen. I disse områdene tillates ikke etablering av nye boliger eller annen følsom bebyggelse.”

Miljødirektoratet har en veileder som omhandler bygging på og i randsonen av deponier.

Sist oppdatert: 17.01.2023

Fant du det du lette etter?