Spredning av gjødsel

Spredning av gjødsel

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla.

Husdyrgjødsel og andre gjødselvarer av organisk opphav

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har som formål å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter som omfattes av forskriften, forebygge forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge til rette for at disse produkter kan utnyttes som en ressurs.

Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold.

Gjødselplan og sprøytejournal

Brudd på bestemmelser om gjødslingsplan og sprøytejournal vil medføre avkorting i produksjonstilskudd, jamfør forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Jordprøver

Formålet med å ta ut jordprøver for næringsanalyse er å kartlegge jordas behov for gjødsel og kalk. Prøvene tas utenom vekstsesongen, og jorda skal ikke være nygjødslet, nykalket eller frossen. I praksis betyr dette at fra korn-, eng- og grønnsakarealer tas prøver ut om høsten etter innhøsting eller om våren før ny vekstsesong.

For frukthager, private hager, beite, grøntanlegg eller utmark er det også høsten eller tidlig vår som er beste tid for jordprøvetaking.

Utlån av jordbor

Ved behov for lån av jordbor, ta kontakt med Klima- og miljøenheten på telefon 72 54 25 50.

Sist oppdatert: 31.10.2022

Fant du det du lette etter?