Kulturlandskap i Trondheim

Kulturlandskap i Trondheim

Kulturlandskap er landskap som er påvirket av mennesker. Begrepet blir ofte brukt om landskap som er formet av intensiv jordbruksdrift, samt beite- og slåttemark. Denne menneskepåvirkede naturen er helt avhengig av fortsatt drift eller skjøtsel for å kunne bestå.

Stor forekomst av storengkall
Stor forekomst av storengkall  Foto og ©: Sissel Rübberdt

Kulturlandskap i Trondheim

I Trondheim er det noen områder som skiller seg ut når det gjelder biologisk mangfold. Flere områder (bl.a. Høstad) er angitt som nasjonalt viktige kulturlandskap og ett område med slåttemark, Grønlia-Lade, har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Grønlia på Lade er ei vakker blomstereng og en rest av det gamle kulturlandskapet på Lade. Tradisjonelle driftsmetoder som slått og beiting med husdyr har skapt den enga vi ser i dag. Uten denne typen forstyrrelser er enga nå i ferd med å gro igjen

Kulturlandskap - verdier og trusler

Mange truede og sårbare arter og naturtyper i Norge er knyttet til det gamle kulturlandskapet, arealer som ble drevet som beite- og slåttemarker på gammelmåten. For friluftslivet har kulturlandskapet store opplevelses- og rekreasjonsverdier, samtidig som det kan være kulturhistoriske og estetiske verdier knyttet til arealene.

I dag utgjør gjengroing og mangel på skjøtsel en betydelig trussel mot disse verdiene. Også utbygging er en stor trussel.

Sist oppdatert: 24.10.2022

Fant du det du lette etter?