Natur og naturforvaltning

Natur og naturforvaltning

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet. For å kunne ivareta naturmangfoldet i Trondheim, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre naturområder og verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Granmeis på en vintergran med snø
Granmeis. Foto: Einar Kongshaug

Naturområder og kulturlandskap

Planter

Fremmede og truede arter

Dyr

Jakt og fiske

Vann og vannmiljø

Arbeidsområder - natur og naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter mange arbeidsområder, og flere avdelinger/enheter i kommunen arbeider med dette.

Klima- og miljøenhetens avdeling for landbruk og naturforvaltning skal være en pådriver og gi faglig rådgivning ved ressurs- og arealdisponering (utnyttelse) og friluftslivstiltak.

Mer om arbeidsområder - natur og naturforvaltning

Naturforvaltning

Gjennom lovverk, forskrifter og kommunale vedtak skal avdelingen bidra til at samfunnets påvirkning av naturmiljøet ligger innenfor grenser som samfunnet og naturen kan akseptere. Aktuelle lovverk innen naturforvaltning er naturmangfoldloven, viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, motorferdselloven og hundeloven.

Biologisk mangfold

- Vi kan gi informasjon og data om biologisk mangfold og hvordan en tar hensyn til biologisk mangfold i planlegging, anleggsvirksomhet og ulike aktiviteter.

- Vi arbeider med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, restaurering av natur, bekjempelse av fremmede arter, ivaretakelse av arter og naturtyper.

Viltforvaltning

- Vi kan gi generelle opplysninger om vilt og informasjon om tildeling og fellingsstatistikk på elg og rådyr, jegerprøven, ettersøk og ivaretakelse av skadet vilt samt informasjon om skadegjørende vilt.

- Vi arbeider med å ta vare på viltet og viltets leveområder i plansammenheng, kvotetildeling og andre forvaltningsoppgaver på elg og rådyr, konfliktforhold mellom ville dyr og ulike samfunnsvirksomheter og vi arbeider med forvaltningsplaner for enkeltarter.

Fiskeforvaltning

Vi kan gi informasjon om fiskemulighetene i Trondheim og muligheter til å bidra i fiskekultiveringsarbeid.

Vi kartlegger fiskeressursene i kommunen og påser at hensynet til fiskeressursene blir ivaretatt i plansammenheng.

Vi arbeider for å bedre fiskemulighetene i Trondheimsfjorden, Nidelva og innlandsvatna og medvirker til bedring av forholdene for bevaringsverdige fiskestammer, og til å unngå spredning av fremmede arter.

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag

Vi kan gi informasjon om restriksjoner og motorferdselsmuligheter; saksbehandling angående dispensasjon fra motorferdselforbudet (søknad gjennom elektronisk skjema).

Gjennom forvaltning av motorferdselloven regulerer vi motorferdselen med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Naturforvaltning - Definisjon og områdeavgrensning

Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter, og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. Den utgjør en del av miljøforvaltningen, som er en samlebetegnelse for aktiviteter som sørger for å regulere samfunnets påvirkning av miljøet slik at denne ligger innenfor grenser som samfunnet kan akseptere.

(Dette er Nordisk Ministerråds definisjon fra 1995 i "Nordens natur".)

Naturdata

Informasjon om hvor du finner data om naturtyper, vilt, rødlistearter, svartelistearter m.m.

Hundehold

Hund sammen med ansvarlig hundeeier kan ferdes de fleste steder i Trondheim hele året. Alle hundeholdere har imidlertid en aktsomhetsplikt. Det vil si at hunden alltid skal være under kontroll både i båndtvangstida og ellers.

Løype- og friluftskart

På kommunens nettsider finner du mange typer friluftskart.

Turmål, badeplasser, serveringshytter, fiske, badeplasser..

På nettsiden Ut på tur finner du oversikt over turmål i Trondheim. Artikler med bilder, kart og omtale av turstier, parker, fiskevann, fjelltopper, lysløyper, serveringshytter, badestrender og rekreasjonsområder i by og mark.

Vann og vanntilsyn

Godkjenning og tilsyn av drikkevannsanlegg gjøres. Videre er overvåking av drikkevannskvalitet, badevannskvalitet, kjemisk og biologisk tilstand i vassdrag, tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med avløpsvann viktige oppgaver.

Kommunedelplan for naturmangfold

Temaplan for naturmiljø er under revisjon og ny plan (kommunedelplan naturmangfold) vil være på plass i løpet av høsten 2023.

Dette er bestilt av bystyret i forbindelse med erklæring av klima- og naturmangfoldkrise i november 2019 (sak 140/19)

Planen utarbeides som en kommunedelplan etter rammer gitt av plan- og bygningsloven. Den nye kommunedelplanen for naturmangfold skal vise hva som må til for å ivareta naturen i Trondheim i neste 12 års periode.

Et bilde av Kommunedelplan for naturmangfold.png

 

Temaplan for naturmiljøet

Temaplan for naturmiljøet beskriver de utfordringene Trondheim står overfor og angir retning for å ta vare på naturmangfoldet fram mot år 2020.

Temaplanen ble vedtatt av bystyret 24. april 2013. Hovedprinsippene fra 2006 planen videreføres og videreutvikles i ny kommunedelplan. Kunnskapsinnhenting og målrettede tiltak vil fortsatt være en viktig del av strategien. Erfaringer fra arbeidet i perioden 2006-2012 tilsier likevel at det er behov for en mer avgrensning og prioritering av forvaltningsmål og tiltak fram mot 2020.

Temaplan for naturmiljøet  forside

Denne planen bygger videre på Handlingsprogram for naturmiljøet fra 2006, som inneholdt kortsiktige og langsiktige mål og tiltak.

Kontaktpersoner naturforvaltning

Klima- og miljøenheten, avdeling for landbruk og naturforvaltning har følgende kontaktpersoner for naturforvaltning:

Avdelingsleder:

Liv Sigrid Nilsen

Telefon: 99 50 99 64

E-post: liv.sigrid.nilsen@trondheim.kommune.no

Fiskeforvaltning, vannovervåkning, vanndirektivet

Ina Catharina Storrønning, Naturforvalter

Telefon: 97 11 79 61

E-post: ina.catharina.storronning@trondheim.kommune.no

Naturtyper, kulturlandskap, rødlistede og fremmede planter

Evelyne Marie T Gildemyn, Naturforvalter

Telefon: 41 66 96 84

E-post: evelyne.gildemyn@trondheim.kommune.no

Tijana Gajic, Naturforvalter

Telefon: 72 54 25 85

E-post: tijana.gajic@trondheim.kommune.no

Øyvind Lynne, Naturforvalter

Telefon: 92 85 75 80

E-post: oyvind.lynne@trondheim.kommune.no

Viltforvaltning, viltberedskap, fiskeforvaltning

Geir Ivar Sandrød, Naturforvalter

Telefon: 48 15 73 13

E-post: geir-ivar.sandrod@trondheim.kommune.no

Magnus Irgens, Naturforvalter

Telefon: 41 68 94 62

E-post: magnus.irgens@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 04.10.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6