Naturvernområder i Trondheim

Naturvernområder i Trondheim

I Trondheim finnes det verdifulle naturområder med ulike typer vernestatus. Dette er verdier som er viktig å ta vare på med tanke på naturopplevelser og kunnskap om naturen. På denne siden finner du informasjon om hvilke verneområder som finnes i Trondheim.

Grusvei i skogen, Apoteket Naturreservat.
Fra Apoteket naturreservat. Foto: Trondheim kommune.

Naturvernområder

Naturvernområder opprettes for å bevare naturverdier av nasjonal betydning og har hjemmel i naturmangfoldloven kapittel 5 "Områdevern".

Naturvernområdene i Trondheim forvaltes av Statsforvalteren i Trøndelag.

I Trondheim finnes 12 verneområder (10 naturreservater, ett marint verneområde og ett naturminne). En oversikt finner du i tabellen nedenfor, den har lenker til Naturbasen og faktaark fra Miljødirektoratet.

Verneområde og naturbase ID Verneform Vernedato Totalareal
Apoteket (VV00001489) Naturreservat 06.02.1987 57,9 daa
Bjørnmyra (VV00001447) Naturreservat 21.12.1990 121,6 daa
Bymarka (VV00001462) Naturreservat 02.09.2005 11 693 daa
Falkenborg (VV00002088) Naturminne 26.02.1968 punktobjekt
Gaulosen (VV00000708) Naturreservat 23.12.1983 2 702 daa
Gaulosen (VV00003233) Marint verneområde 17.06.2016 10 866,4 daa
Kongsliin (VV00003462) Naturreservat 14.12.2018 3270,9 daa
Lauglolia (VV00000869) Naturreservat 31.08.2001 155,2 daa
Leira (VV000Nideng 01433) Naturreservat 06.02.1987 88,3 daa
Nideng (VV00003718) Naturreservat 17.12.2021 267 daa
Rørmyra (VV00001425) Naturreservat 21.12.1990 194,8 daa
Tangvolla (VV00003198) Naturreservat 11.12.2015 5442,4 daa

Naturreservater

Leinøra mot Sundbakken
Leinøra i Gaulosen naturreservat, sett mot Sundbakken.
Foto: Einar Kongshaug

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. Disse områdene skal bevares og kan ikke bygges ut uten at vernevedtak blir opphevet av statlig myndighet.

Marine verneområder

Gaulosen marine verneområde ble etablert 16.07.2016. Gaulosen er et av de største elvedelta i Sør-Norge som ikke er regulert til kraftutbygging eller på annen måte berørt av tyngre tekniske inngrep. Gaulosen er viktig som hekke-, nærings- og overvintringsområde for mange fugler, og har dessuten stor betydning som rasteplass for trekkende fugler.

Gaulosen marine verneområde grenser til Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde, som omfatter de tre verneområdene Gaulosen naturreservat, Leinøra naturreservat og Gaulosen landskapsvernområde.

Naturminner

Tidligere ble det benyttet enda flere verneformer. Eksempler på dette er naturminner, områder hvor arter ble fredet og biotopvern etter viltloven. Disse er vedtatt etter naturvernloven (1970) og gjelder fortsatt. Ved eventuelle revisjoner av verneforskriftene, vil de bli vedtatt etter naturmangfoldloven (2009), og tilpasset de verneformene som gjelder der.

I Trondheim finnes det ett naturminne, det er en ca. 80 m lang allé på Falkenborg gård. Alléen består av bjørk, ask, eik, alm, kastanje, douglasgran, blågran og lønn.

Biotopvern

Dette er en ny vernekategori, som for tiden ikke brukes i Trondheim. Et biotopvern beskytter leveområdet til bestemte dyrearter, eller planter. I denne kategorien vernes økologiske funksjonsområder for én eller flere arter. Typiske funksjonsområder er: gyteområder, oppvekstområder, vandrings- og trekkruter, beiteområder, hiområder, myte- eller hårfellingsområde, spill- eller paringsområder og yngleområder.

Lenker

Sist oppdatert: 29.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward