Nidelvkorridoren

Nidelvkorridoren

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv, et kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares.

Vinteridyll ved Nidelva i frostrøyk
Vinteridyll ved Nidelva. Foto: Einar Kongshaug

Særegen natur og gode friluftslivsmuligheter

Nidelvkorridoren omfatter Nidelva, stien langs elva, samt det naturlige elvelandskapet. Det gir tilgang til særegen natur og friluftsliv. Nidelvkorridoren er vist med avgrensing på plankartet. I Kommuneplanen står det "Nidelvkorridoren er avgrenset av Nildelvkorridorgrensen og angir området langs Nidelva hvor det i henhold til retningslinjene skal tas spesielle hensyn".

Kart over Nidelvkorridoren

Kart over Nidelvkorridoren

Grunnlaget for avgrensing av Nidelvkorridoren

Det ble i 1999 foretatt registrering av biologisk mangfold for naturtyper og vilt innenfor Nidelvkorridoren. Størsteparten av naturtypene langs Nidelva har verdi som svært viktig eller viktig. 

Avgrensingen av elvekorridoren er fastsatt på bakgrunn av naturlig elvelandskap, kvaliteten på naturtyper og friluftslivsverdi. I elvekorridoren inngår foruten LNF-områder også en del eksisterende arealer for tettbebyggelse og bybebyggelse foruten grønnstruktur.

Nidelvkorridoren i plan- og byggesaksbehandling

Hvordan ivareta hensynet til Nidelvkorridoren i plan- og byggesaksbehandlingen?

I Nidelvkorridoren er det byggeforbud i et 100-meters belte, sør for Stavne bru. Landskap, natur og rekreasjonsinteresser bør være overordnede premisser for utvikling av Nidelvkorridoren. Dette samtidig som elva bevares med det naturlige vakre elvelandskap omkring. Dens verdi som historisk dokument, grønn oase for naturopplevelse og friluftsliv bør ivaretas helt inn til bykjernen.

Viktig naturområde

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv - et kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares. Partier med godt utviklede gråor-heggeskoger med yrende fugleliv, forekomst av bever, oter og mange våtmarksfugler gjør området opplevelsesrikt. I tillegg varierer elvelandskapet fra typisk bylandskap til jordbrukslandskap og skogsområder med bratte lier.

Lakseelv

Nidelva er ei svært god lakseelv og fiske etter laks forekommer helt inn i bykjernen. Fiskekort kan kjøpes på inatur.no. Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA) har informasjon om fiske i Nidelva.

Kulturhistorisk verdi

Nidelva har svært stor kulturhistorisk verdi på grunn av de mange kulturminner, som bryggerekkene i Kjøpmannsgata. Stien langs elvebreddene er en gammel ferdselsåre, hvor det var etablert både treforedling, møller og vannkraft.

Rekreasjon og friluftsliv

Nidelvkorridorens verdi for rekreasjon og friluftsliv ligger i muligheten for variert lek, lengre turer til fots og med sykkel, promenader, sportsfiske og naturopplevelser og kontemplasjon:

  • I byggeområder skal det legges vekt på å sikre friområder og naturelementer som sammenhengende grønnstruktur for nærmiljøet. Forbindelser til friområder langs elva må opprettholdes og videreutvikles. Nærområdet bør holdes intakt og fri for bebyggelse.
  • Mulighetene for allment friluftsliv bør trygges og forbedres. Det skal legges stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til elva og mulighetene til å ferdes langs elva. Ved avveiinger skal disse forhold vektlegges sterkt når det gjelder utvikling av eksisterende bolig-, næring- og fritidseiendommer.
  • Viktige fiskeplasser bør opprettholdes og være fri for faste innretninger som kan være til ulempe for utøvelse av fisket.
  • Arealene ut i selve vannstrengen bør holdes fri for anlegg og varige inngrep som kan være til ulempe for elvas betydning som biotop, fiskeområder og rekreasjon.  

Nidelvstien - planlagt turstitrasé fra Nedre Leirfoss i Trondheim til Hyttfossen i Klæbu

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Klæbu og Trondheim kommuner enstemmig en sammenslåing av de to kommunene. I intensjonsavtalen om sammenslåing ble det vedtatt at et av de felles prosjektene i forbindelse med sammenslåing den 1.1.2020, er byggingen av en helhetlig turstitrasé fra Nedre Leirfoss i Trondheim til Hyttfossen i Klæbu.

Høsten 22 er et planforslag fra kommunens Enhet for idrett og friluftsliv til behandling hos Byplankontoret. Planforslaget forberedes der til politisk behandling i løpet av høsten. Om bygningsrådet sender saken på høring og offentlig ettersyn, kan man forvente at saken vil komme tilbake til sluttbehandling i bystyret tidlig i 2023.

Når planen etter hvert vedtas i bystyret, er den formelle usikkerheten rundt trasévalg, bruer og arealavklaringer avklart. Da vil arbeidet med å realisere reguleringsplanen starte.

 

Sist oppdatert: 12.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward