Legionella

Legionella

Legionellabakterier kan forårsake Legionærsykdom, en alvorlig lungebetennelse, og Pontiacfeber, en mild influensaliknende sykdom. Legionellabakterien er vanlig i naturen og finnes på overflatevann og i jordsmonn, men konsentrasjonen er gjennomgående lav. Det finnes mange arter og typer av bakterien. Den viktigste for sykdomsspredning er Legionella pneumophila.

Smittefare

Legionellabakterier blir først smittefarlige når de får formere seg i lunkent vann i dusjanlegg og andre tekniske installasjoner.

Legionellabakterien kan forårsake sykdom dersom et tilstrekkelig antall bakterier når lungene, enten ved innånding av små luftbårne vanndråper (aerosoler) fra infiserte vannsystemer, eller ved at en svelger legionellainfisert vann vrangt.

Legionella smitter ikke fra person til person.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

 • Legionellaveilederen
  Veileder for forebygging av legionellasmitte er skrevet for kommunehelsetjenesten, som skal føre tilsyn med innretningene, og for eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte.

Meldeplikt

Virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere, badeanlegg og boblebad som er tilgjengelige for allmennheten, skal sende melding til kommunen ved oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal legge frem for kommunen vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan, som hovedregel hvert femte år. Inspeksjonsorganet må være akkreditert for inspeksjon av kjøletårn og/eller luftskrubbere som kan spre Legionella.

Legionella – meldeplikt

Forebygging og kontroll av legionellasmitte fra felles vannfordelingsnett

Kommunen har utarbeidet informasjon om forebygging og kontroll av legionellasmitte fra felles vannfordelingsnett. Informasjonen er rettet mot borettslag, sameier og andre eiere av varmtvannsanlegg (unntatt enkelthusholdninger), skoler, sykehjem, sykehus, idrettsanlegg, hoteller og bilvaskeanlegg.

Informasjonsbrevet fra kommunen omhandler tiltak og krav i forskrift om miljørettet helsevern om forebygging og kontroll av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett. Med interne vannfordelingsnett menes her fordelingsnett for varmt og kaldt vann internt i bygninger.

Forskriftskravene gjelder for alle virksomheter med felles varmtvannsanlegg, der det kan bli aerosoldannelse (vanntåke, fordampning). Eksempler på dette er dusjer, høytrykkspylere, vannspredere, befuktningsanlegg, bilvaskeanlegg, fontener og boblebad.

Forebygging av legionella i private hjem

Forebygging av legionella i private hjem med egen varmtvannstank omfattes ikke av forskriftene, men er behandlet legionellaveilederen m.m. fra Folkehelseinstituttet:

BILDE Dusj-Morguefile-com-file000290666105

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge.

Trondheim kommunes kontaktpersoner for tilsyn med legionella

For å samordne kommunens kompetanse om legionellaproblematikken er det opprettet en egen legionellagruppe som består av kommunens smittevernlege og representanter fra Klima- og miljøenheten og Analysesenteret.

 • Elia-Anne Emblem Skaug
  Overlege/Medisinskfaglig rådgiver, Klima- og miljøenheten
  Telefon:
 • Rune Berg
  Rådgiver, Klima- og miljøenheten
  Telefon: 48 02 92 15
 • Eli Sagvik
  Smittevernoverlege, Smittevernkontoret
  Telefon: 72 54 08 78 / 95 26 38 14
 • Marit Hegstad
  Ingeniør, Trondheim bydrift - Analysesenteret
  Telefon: 91 11 25 24
 • Viviann Riiser
  Rådgiver, Klima- og miljøenheten
  Telefon: 91 13 75 54

Har du spørsmål om legionella?

Ved å henvende deg til kommunens legionellagruppe ved Klima- og miljøenheten telefon 72 54 25 50, eller en av deltakerne i gruppa vil du normalt få svar på dine spørsmål om legionella(-problemer).

Hvem gjør hva i kommunen mht. legionella

Tilsyn

Kommunens Klima- og miljøenhet har ansvaret for at forskrift om miljørettet helsevern overholdes gjennom å føre nødvendig tilsyn med de virksomheter som omfattes av dette regelverket. Miljøenheten har også et formelt ansvar for å gi informasjon og veiledning til både publikum og aktuelle virksomheter for å hindre legionellasmitte.

Smittevern

Kommunens smittevernlege har et tilsvarende ansvar gjennom de oppgaver kommunen er pålagt gjennom smittevernloven. I kommunens smittevernplan er legionella behandlet i kapittel 4.3.5.

Trondheim kommunes smittevernplan

Lenker

Sist oppdatert: 02.04.2024

Fant du det du lette etter?