Legionellasmitte - meldeplikt for virksomheter

Legionellasmitte - meldeplikt for virksomheter

Virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere, badeanlegg og boblebad som er tilgjengelige for allmennheten, skal sende melding til kommunen ved oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Legionellabakterier forekommer naturlig i lave konsentrasjoner. Det er først når de får formere seg over lengre tid i lunkent vann i tekniske installasjoner at de kan medføre smittefare.

Dokumentasjon av sikker drift

Alle virksomheter med interne vannfordelingsnett plikter å dokumentere at anleggene drives slik at det gir tilfredsstillende vern mot spredning av legionella.

Mikrobiologisk prøvetaking, mistanke om utbrudd

Virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener skal minst hver måned utføre mikrobiologisk prøvetaking så sant det ikke kan dokumenteres at vekst og spredning av legionella ikke vil forekomme.

Hvis det er mistanke om utbrudd, skal det tas mikrobiologiske prøver av alle installasjoner som kan ha forårsaket smitten før rengjøring og desinfeksjon igangsettes.

VVS-installasjoner som kjøletårn, dusjanlegg og boblebad regnes som de viktigste kildene, men også andre kilder (som luftskrubbere, sprinkleranlegg og fontener) kan overføre bakterien. Når virksomheter med slike innretninger planlegges og bygges, skal eier sørge for beskyttelse mot spredning av Legionella. Eier skal etterse innretningene regelmessig og legge opp gode rutiner for drift og vedlikehold.

Målgruppe for denne informasjonen

Eiere av virksomheter eller eiendommer som direkte eller indirekte kan spre legionella, slike kan blant annet være

  • kjøletårn
  • luftskrubbere
  • boblebad
  • dusjanlegg
  • befuktningsanlegg
  • andre systemer som produserer aerosoler

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Om melding og søknadsprosess

Her kan du melde inn
Postadresse: Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post til Klima- og miljøenheten:

Telefon: 72 54 25 50

Saksbehandling

Melding av virksomhet innebærer ikke at kommunen fatter vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn og det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Sist oppdatert: 19.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward