Bevillinger

Kontaktinfo

Ved generelle spørsmål eller spørsmål knyttet til en pågående sak eller søknad, vennligst send en e-post til skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.

Trenger du å kontakte oss på telefon, ring enhetens sentralbord på telefonnummer 977 43 400

Bevillingsperioden 2020-2024

Bystyret behandlet den 17.06.2020 sak 112/20 om “Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling 2020-2024”. Brev ble sendt ut til alle bevillingshavere 10.07.2020 med informasjon om fornyelsesprosess. Brevene kan også leses nedenfor.

Infobrev til salgssteder

Infobrev til skjenkesteder

Ta kontakt med Eierskapsenheten ved spørsmål.

Serveringsbevilling

Målgruppe

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Generelt

Hvis du har overtatt et serveringssted, må du søke om serveringsbevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. For nærmere informasjon om dette, se under fanen "eierskifte og drift i en overgangsperiode".

Kriterier/vilkår

Det kreves plettfri vandel. Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere at han/hun har nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om serveringsloven. Etablererprøven organiseres av kommunen. Det må også foreligge godkjennelse fra politiet og skattemyndighetene for den som søker bevilling og for daglig leder. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling.

Søknad om serveringsbevilling

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til:
Trondheim kommune
Eierskapsenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, innhenter vi uttalelse fra politiet og fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

Serverings- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Ved endringer i drift kan bevillinger falle bort, og det må i mange tilfeller søkes om ny bevilling. For nærmere informasjon om dette, se under fanen "eierskifte og drift i en overgangsperiode".

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet.

Kriterier/vilkår

Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves uklanderlig vandel.

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden avgjøres som hovedregel av Eierskapsenheten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Salgsbevilling

Generelt

Salgsbevillingen gjelder for salg av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgsbevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Ved endringer i drift kan bevillinger falle bort, og det må i mange tilfeller søkes om ny bevilling. For nærmere informasjon om dette, se under fanen "eierskifte og drift i en overgangsperiode".

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive butikk med salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Kriterier/vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Kommunen vil kunne hjelpe deg med søknaden. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknad om salgsbevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden avgjøres av Eierskapsenheten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Eierskifte og drift i en overgangsperiode

Den som har overtatt et serverings-, salgs- eller skjenkested kan på visse vilkår drive videre på tidligere eiers bevilling mens søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder bare i en overgangsperiode på 3 måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøp eller salg mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som har bevillingen
 • Skifte av selskapsform

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne drive i en overgangsperiode:

 • Eierskapsenheten må få beskjed om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten som driver servering, salg eller skjenking. Overdragelsen må dokumenteres. Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der det er drevet et serverings-, salgs- eller skjenkested er ikke nok.
 • Du må søke om ny bevilling innen bestemte tidsfrister:
  • Etter serveringsloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
  • Etter alkoholloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.

Vær oppmerksom på at du må oppfylle serveringslovens frist hvis du overtar et skjenkested, siden et skjenkested både har en serveringsbevilling og en skjenkebevilling.

Konsekvensen av at vilkårene ikke er oppfylt, er at serverings, salgs- eller skjenkestedet må holdes stengt inntil ny søknad er behandlet og ny bevilling er innvilget.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med Eierskapsenheten i forbindelse med at det planlegges en overdragelse, slik at du kan få informasjon og veiledning.

Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 2 uker før arrangementet skal avholdes (unntak, se nedenfor). Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. Søknader mottatt innenfor tidsfristen vil bli behandlet fortløpende etter dato arrangementet skal holdes, senest 4 dager før arrangementet.

Unntak:

 1. Ved søknad om bevilling til større arrangement kan behandlingstiden bli lenger, spesielt dersom arrangementets art tilsier at formannskapet må behandle søknaden.
 2. Ved arrangement med varighet på 7 dager eller mer må det søkes senest 3 måneder før arrangementet skal avholdes. Det må i slike tilfeller søkes om bevilling for en del av året og det må foretas en vandelsforespørsel. Det settes da også som krav om at styrer har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven og at stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Spørsmål kan rettes til skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.

Pris pr. enkeltanledning/ambulerende bevilling: Kr. 370. Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse.

Ansvarshavende for arrangementet må sette seg inn i ”forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk” kapittel 1-4.

Etter åpningstidsforskriften § 2, 4. ledd må skjenking av alkoholholdig drikk opphøre senest en halvtime før skjenkestedet skal stenge.

Etter alkoholloven § 4-4, 6. ledd må konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Prøvedatoer første halvår 2021:

 • 15. januar - avlyst på grunn av covid-19
 • 19. februar
 • 19. mars
 • 23. april
 • 21. mai
 • 18. juni

Det er to prøvetidspunkter på hver av datoene. Ved påmelding må ett av tidspunktene velges.

 • Kl. 09.45
 • Kl. 13.00

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser på prøvene på grunn av covid-19. Dersom det er for mange påmeldte til enkelte tidspunkter så vil deltakere bli kontaktet for nytt tidspunkt.

Prøven avholdes på bytorget i Erling Skakkes gate 14.
Oppmøte 10 min før oppsatt prøvetidspunkt. Meld deg i resepsjonen så viser de vei.
Unnlatt oppmøte vil faktureres. Faktura sendes ut i etterkant. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved:

 • butikk som har eller skal søke om salgsbevilling
 • steder som har eller skal søke om skjenkebevilling

må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis.

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder for salgsbevilling ved butikk eller skjenkebevilling ved steder som har eller skal søke om skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis.

Ved bestått prøve vil det bli utstedt diplom. Diplomet må oppbevares, fordi det er dokumentasjon for at vedkommende har den nødvendige kunnskapen om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvene er ulik for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling.

Pensum

VINN tilbyr nå nettkurs og tilgang til ”test deg selv-prøver” i tillegg til skriftlig læremateriell. Gå inn på nettsiden deres, www.vinn.no eller ta kontakt på tlf. 76 96 72 00 eller firmapost@vinn.no for mer informasjon.

Prøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Det skal settes kryss ved det svaret som er korrekt. Kandidaten har 60 minutter til å svare på alle spørsmål, og må besvare 24 av 30 spørsmål riktig for å bestå prøven. Kandidater som har språk- lese- eller skriveproblemer kan få tillegg i tid. Ordbok kan benyttes under prøven, men ingen andre hjelpemidler.

Resultat på prøven gis rett etter avholdt prøve. Diplom for bestått prøve sendes ut i etterkant.

Pris

Det koster kr. 400 å avlegge prøven. Du får tilsendt faktura etter at prøven er avholdt. Husk at man blir fakturert dersom man ikke møter opp til påmeldt prøve.

Kurs

Trondheim kommune har dessverre ikke kurs om alkoholloven. Kontakt VINN for informasjon og påmelding til nettkurs i deres regi.

Påmelding

Påmelding til prøvene

Felles skjema for alle prøvene. Kryss av for prøven/prøvene du skal ta, samt datoen du ønsker. Påmeldingen er bindende.

Omsetningsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 7-1, jf. alkoholforskriften kap. 6. Revisjonspliktige selskaper skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av revisor. Øvrige bevillingshavere skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av regnskapsfører.

Omsetningsgebyr 2021

På grunn av forsinkelser i utviklingen av nytt søknads- og saksbehandlingssystem vil alle bevillingshavere av salgsbevilling få tilsendt skjema for omsetningsgebyr for utfylling.

Bevillingshavere av salgs- og skjenkebevillinger har fått tilsendt skjema for omsetningsgebyr for utfylling.Skjemaet skal ha kommet til bevillingshavere i Altinn.

Frist for å sende inn utfylt og signert skjema er 15. mars.

Omsetningsskjema for salgssteder 2021

Omsetningsskjema for skjenkesteder 2021

Retningslinjer/forskrifter

Bevillingsperioden 2020 - 2024

Åpningstidsforskriften 2020-2024

Retningslinjer for tildeling 2020-2024

Tobakksvarer og tobakkssurrogater

Den 1. januar 2018 inntrådte reglene om at alle salgssteder og grossister for tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret for å kunne selge tobakk og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter).

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

 • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
 • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
 • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at salgsstedene overholder bestemmelsene i tobakksskadeloven som gjelder salg av tobakksvarer.

Tobakkstilsynet vil utføres av kommunens salgs- og skjenkekontrollører. I de tilfeller hvor utsalgsstedet også har salgs- eller skjenkebevilling vil kontrollene etter alkoholloven og tobakksskadeloven utføres på samme tid.

Retningslinjer for tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Tilsynsavgift

Det følger av tobakkssalgsforskriften § 24 at tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på 4 700 kroner. For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1250 kroner.

Tilsynsavgiften skal dekke tobakkstilsynet, samt oppfølging og tilrettelegging av ordningen.

Trondheim kommune har vedtatt at avgiften skal settes til maksimal sum, på henholdsvis kr 4 700 kroner og 1 250 kroner.

For mer informasjon om tobakkssalgsregisteret, se www.helsedirektoratet.no eller ta kontakt med Trondheim kommune ved Eierskapsenheten på skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 07.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006