Tillatelser

Tillatelser

Leie av grunn for riggplass unntatt offentlig trafikkområder

Søknad om leie av kommunal grunn til riggplass behandles av Trondheim kommune, Eierskapsenheten.

Areal regulert til offentlig trafikkområder, herunder veg, fortau, parkeringsareal mv., som driftes og/eller vedlikeholdes av offentlig myndighet skal søkes til Bydrift, Gravemeldingstjenesten. I disse tilfellene gjelder Gravemeldingens satser.
Se link til skjema: www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/veg/container/.

Satser for leie av grunn til riggplass.

Søknad om leie av grunn til riggplass

Følgende opplysninger kreves:

 • Firma og firmaadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson med telefon og e-postadresse
 • Kart med sted avmerket
 • Opplysning om hvor stort areal som det søkes om
 • Ønsket leietidsrom – fra og til
 • Opplysning om hva riggplassen skal benyttes til

Arrangement

Alle arrangement skal registreres på midtbyen.no/byrom - Midtbyen Management.

Pris for leie av kommunal grunn til arrangement.

Veileder for bruk av teknisk infrastruktur på Torvet

Torvet

Søknadsfrist for reservasjon for arrangement er 1. april.

Det er lagt til rette for både uteservering og arrangement på Torvflata. For å kunne ivareta både uteserveringer og arrangementer, er det satt en søknadsfrist - 1. april - for reservasjon av Torvet, dvs. de arealene/kvadrantene som er avsatt til uteservering.

Dette gjelder for de arrangementer som skal avholdes mellom 1. mai og 30. september, uavhengig eventuelle skjenkebevillinger.

kart over torvet

Belysning på Torvet

Leie av grunn til uteservering

For leie av offentlig eid grunn og offentlig regulert grunn til uteservering må det sendes en søknad til .

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Firma som søker, organisasjonsnummer, firmaets adresse og navn på søknadssted
 • Kontaktperson med telefon og e-postadresse
 • Sted, det vil si gårds- og bruksnummer og adresse
 • Uteserveringen inntegnet på kart, i målestokk
 • Et bilde eller en tegning som viser hvordan du tenker å ramme inn/avgrense uteserveringen. Eventuell markise inngår i dette
 • Ønsket leieperiode, se oversikt over priser og leieperioder
 • Veileder for uteservering 

Bystyrets vedtak av 14.03.2017:

Retningslinjer for leie av offentlig grunn til uteservering

Trondheim kommune, Vedtatt av bystyret 14.03.2017

1. Formål

Formål med retningslinjene er å legge til rette for at uteservering blir en berikelse for Trondheim sentrum og bidrar til liv i byrommene, uten å være til hinder for allmenn bruk av disse.

Retningslinjene skal brukes når kommunen behandler søknader om leie av grunn til uteservering. De definerer hvilke krav og hensyn som vurderes ved behandling av en søknad, for å gi forutsigbarhet til søkere.

2. Virkeområde

Retningslinjene omfatter offentlig eid eller offentlig regulert grunn i Trondheim kommune som ønskes brukt til uteservering.

Retningslinjene dekker kun hensyn vedrørende leie av grunn. I tillegg kommer krav til serverings- og skjenkebevilling, og byggetillatelse.

Byggetillatelse vil være et krav for tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, og kan søkes om til bygningsmyndighetene. Innretninger som krever tillatelse i henhold til vegloven § 57 skal være godkjent av rette vegmyndighet. Byggetillatelse gir ikke rett til dispensasjon fra retningslinjene for leie av grunn.

3. Leieavtalens innhold og omfang

3.1. Søknad om leie av grunn til uteservering skal inneholde kart med plassering, og en beskrivelse av ønsket tiltak, med illustrasjoner som viser ønsket resultat, eventuelt med fotografi av produkt som ønskes installert.

3.2. Avtalen regulerer det arealet som tillates brukt til uteservering.

3.3. Uteserveringens elementer, inkludert eventuell innramming, skal plasseres innenfor leid areal.

3.4. Målsatt tegning over uteserveringsområdet, stemplet og godkjent av kommunen, skal være lett tilgjengelig for kontroll på serveringsstedet.

3.5. Avtalen regulerer leieperioden arealet tillates brukt.

3.6. Uteserveringsområdet skal brukes til det formål det er leid til.

3.7. Dersom Trondheim kommune, som grunneier, påpeker uønskede forhold, skal oppretting skje så snart som praktisk mulig. Dette gjelder ved brudd på retningslinjer og/eller avtalevilkår, men kan også inntre dersom det blir oppdaget andre hensyn.

3.8. Ved brudd på retningslinjer og/eller vilkår i avtalen, manglende oppretting av uønskede forhold eller dersom det oppstår behov for å bruke arealet til andre formål, kan Trondheim kommune til enhver tid heve leieavtalen.

3.9. Eventuelle avvik fra retningslinjene eller særlige krav for det enkelte tilfellet, skal beskrives i den aktuelle leieavtalen.

3.10. Dersom det skal utføres arbeid i kommunal regi på leid areal, må leietaker redusere eller fjerne uteserveringen inntil arbeidene er fullført. Det gis redusert leiepris tilsvarende tiltakets varighet.

3.11. Ved sesongavslutning og/eller opphør av leieavtale skal uteserveringen ryddes bort, og arealet settes tilbake i samme stand som det var før det ble tatt i bruk.

4. Plassering og bruk av leid areal

4.1. Uteservering skal, som hovedregel, plasseres i direkte tilknytning til innendørs serveringslokale, eventuelt utenfor en avsatt gangsone langs fasade/utstillingsvinduer.

4.2. Plassering skal ikke føre til økt trafikkfare, for eksempel ved å begrense sikt for trafikanter.

4.3. Framkommelighet, sikt og snumulighet for nyttetransport skal ivaretas.

4.4. Uteserveringsområdet skal ivareta kravene til universell atkomst som følger av plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

4.5. Ved plassering av uteservering på areal forbeholdt fotgjengere, skal det som hovedregel gjenstå minimum 3 meter fri og sammenhengende gangpassasje.I 2 områder med mange fotgjengere og/eller syklister, kan kravet bli høyere. Uttalelser fra vegmyndighetene vil bli tillagt stor vekt i den enkelte sak. Uteservering skal ikke vanskeliggjøre fremkommeligheten til syn- og bevegelseshemmede. Plassering må også ses i sammenheng med retningslinjer for møbleringssoner utenfor eget utsalgssted, slik de er utarbeidet av Midtbyen Management i samarbeid med Trondheim kommune.

4.6. Gangpassasjer skal være fri for hindringer. Ved oppmåling av fri gangpassasje skal det tas hensyn til eventuelle hindringer som busskur, offentlige skilt, lyktestolper, billettautomater, brannhydranter, sykkelstativ, etc.

4.7. Serveringsområdets form og størrelse skal tilpasses naturlige gangtraséer, spesielt i nærheten av gangfelt. Traséene skal ha en naturlig linjeføring og sikre tilstrekkelig areal og god sikt for kryssing av gate/vei. I sammenheng med holdeplasser skal det tas ekstra hensyn.

4.8. Utrykningskjøretøy skal sikres fremkommelighet. Uteservering er derfor ikke aktuelt der dette hindrer en fri kjørbar passasje på minimum 3 meter. Bredere passasje kan kreves ut fra stedlige forhold.

4.9. Møblering, plassering av markiser, parasoller, varmelamper og lignende skal være i samsvar med krav om rømningsveier, brannsikkerhet etc. for den aktuelle virksomheten. Rømningsveier fra bygget må ikke blokkeres/reduseres som et resultat av utplassering av møbler eller annet.

4.10. Ved tilberedning av mat eller ved bruk av egen salgsinnretning for mat skal leietaker innhente nødvendige tillatelser fra relevante myndigheter. Som utgangspunkt vil kommunen være positiv til slik virksomhet, så fremt den kan godkjennes av Mattilsynet.

4.11. Serveringsområdet skal til enhver tid være ryddig, og skal være rengjort senest en time etter stengetid.

5. Utforming og møblering av serveringsområdet

5.1. Uteservering skal fremstå så åpen som mulig og visuelt innordnes gate- eller plassmiljøet. Serveringssteder som ligger ved siden av hverandre skal, så langt det lar seg gjøre, samarbeide om helhetlige løsninger. I områder med kulturhistorisk verdi skal det tas særlig hensyn.

5.2. Møblering og klimaskjerming som parasoller/markiser skal være av god kvalitet. Fargebruk skal som hovedregel avstemmes mot bygg og omgivelser.

5.3. Møbler skal plasseres direkte på eksisterende belegning. Unntak kan gjøres etter tillatelse, der hvor gategrunnen ikke egner seg for stødig møblering uten at det gjøres tiltak. Forhøyninger, tepper eller andre skifter i nivå og materialbruk er som hovedregel ikke tillatt. Festepunkt i bakken tillates som hovedregel ikke, men unntak gjøres etter vurdering.

5.4. Markiser og parasoller skal plasseres på en slik måte at de ikke tar sikt eller begrenser trafikk omkring bygningens hjørner. Minimum høyde under markiser skal være 2,3 meter. Reklame på markiser og parasoller tillates ikke. Kappe på markiser og parasoller tillates ikke.

5.5. Møbler skal ved behov kunne ryddes vekk.

5.6. Eventuell avgrensing av serveringsområdet skal være mest mulig gjennomsiktig og åpen, lett kunne flyttes og skal som hovedregel maksimalt ha en høyde på 110 cm. Reklame godtas ikke på inngjerdingen.

Flagging

Søknader om flagging, oppheng av banner i gatelysmaster og i flaggstenger ved byportene behandles av Trondheim kommune, Eierskapsenheten.

Søknad om flagging

Kontakt

Publikumsmottak: Holtermanns veg 7

Tillatelse innhentes også hos huseier (for feste i vegg).

Ved anledninger som ikke er nevnt i flaggreglementet kan ordføreren gi tillatelse til flagging.

Det er PS sak nr. 19/20, Regler om flagging, samt flaggreglementet vedtatt av formannskapet den 28. januar 2020 som regulerer ordningen.

Flagging på kommunale bygninger

Trondheim eiendom har ansvar for flagging i henhold til Formannskapets vedtak av 07.02.2012. Det skal flagges på alle kommunale bygninger på alle offisielle flaggdager, dvs. rådhuset, hovedbiblioteket og alle 54 skoler. Sykehjem som har flaggstang sørger selv for flagging. Ved særskilte hendelser har enhetene selv ansvar for flaggingen.

Grunnundersøkelse på kommunal grunn

Trondheim kommune er i utgangspunktet positiv til at det foretas grunnboringer på kommunal grunn. For å forenkle saksbehandlingen i slike saker er det utarbeidet et skjema. Skjemaets del 1 skal fylles ut av den som ber om tillatelse til å utføre undersøkelsene, og nødvendige vedlegg må ligge ved.

Anmodningen må sendes inn 10 virkedager før grunnboringen skal utføres. Tillatelse er gitt når kommunen ved Eierskapsenheten har haket av for at det gis tillatelse i skjemaets del 2 og skjemaet er signert og returnert til den som har bedt om tillatelse.

Søknad om tillatelse til grunnundersøkelse på kommunal grunn

Fyrverkeri

Når fyrverkeriet er en del av et arrangement i Midtbyen, skal dette registreres hos Midtbyen Management.

Søknad om å leie av annen kommunal grunn for å skyte opp fyrverkeri sendes til Eierskapsenheten:

Fyrverkeri - leie av grunn til oppskyting

Følgende opplysninger kreves:

 • Sted, inntegnet på kart
 • Tid og tidsrom for oppskyting
 • Oppskytingsansvarlig
 • Sertifiseringsbevis

Søknad om oppskyting av fyrverkeri sendes Trøndelag brann- og redningstjeneste:

Fyrverkeri - avfyring

Kopi av leieavtale skal vedlegges.

Se også Trøndelag brann- og redningstjeneste

Salgsplass 17. mai

Ved søknad om leie av grunn for salg på 17. mai, skal eget søknadsskjema benyttes. Det gjelder salg av næringsmiddel som pølser, is og liknende, leker, med mer.

For å få tildelt salgsplass må det være et registrert foretak med organisasjonsnummer. Det vil også være et krav om at det framlegges skatteattest før det utstedes salgstillatelse. Privatpersoner får ikke tildelt salgsplasser.

Ved tildeling av plasser for salg av næringsmiddel legges det vekt på variasjon i varene som tilbys.

Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Søknadsskjema for leie av grunn for salg 17. mai

Elsparkesykler

Retningslinjer for leie og bruk av kommunalt areal til elsparkesykler og lignende virksomhet i Trondheim kommune.

Retningslinjer

Retningslinjer for leie og bruk av offentlig grunn for salg og aktiviteter.

Sist oppdatert: 17.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward