Turne- og transportstøtte

Turne- og transportstøtte

Trondheim kommune gir tilskudd til gjennomføring av turneer, samt til transport i forbindelse med utenbys utstillinger.

Formål

Formål med ordningen er å bidra til å gjøre trondheimsbaserte kunst- og kulturaktører i stand til å gjennomføre utenbys aktiviteter.

Målgruppe

Målgruppe for ordningen er profesjonelle aktører innen musikk, scenekunst og visuell kunst.

Søknadsfrist

Ordningen har ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. I perioder med ferieavvikling må det beregnes lengre behandlingstid enn ellers.

Om søknad

Kommunen gir ikke fullfinansiering. Dette betyr at søker må kunne vise til annen finansiering i tillegg til søknadsbeløpet til kommunen, for eksempel søknader til andre, egenandel og så videre.

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Krav til CV

CV for samtlige medvirkende i prosjektet det søkes om tilskudd til skal alltid vedlegges. CV skal inneholde:

  • Navn, fødselsdato, adresse, bosted, telefonnummer og epost
  • Oversikt over utdanning (fullført og pågående), kurs og liknende. Sorteres med nyeste øverst.
  • Oversikt over kunstnerisk og annen relevant virksomhet. Sorteres med nyeste øverst.
  • Eventuelle nåværende arbeidsforhold utenom selvstendig kunstnerisk virke, med stillingsandel

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

  • Hilde Østerås Berntsen, rådgiver. Tlf. 90 84 47 79
  • Monica Stendahl Rokne, rådgiver. Tlf. 91 87 49 51
  • Siri Reinsberg Mørch, rådgiver. Tlf. 92 26 47 78

E-post:

Sist oppdatert: 24.10.2023

Fant du det du lette etter?