Hjem Politikk og planerPolitikk i Trondheim

Politikk i Trondheim

Bystyret

Neste bystyremøte: Torsdag 04.02.21

Møtet er i Trondheim Spektrum. Publikum må følge møtet på kommune tv.

Møtekalender, oversikt over dato og tidspunkter.

Forslag fra politikerne

Forslagslistene ligger på kommunens nettside for politiske utvalg 

 

Saksliste og saksdokumenter

Oversikt over medlemmer i bystyret 

Følg bystyremøtet direkte

trondheim.kommunetv.no 

Tidligere bystyremøter (video)

trondheim.kommunetv.no  

Tidligere bystyremøter - saksdokumenter (2003-2011)  

Historiske politiske dokumenter Klæbu kommune

 

Historiske politiske dokumenter Klæbu kommune

Eget nettsted for folkevalgte i Trondheim

Nettstedet "Folkevalgt i Trondheim"

Formannskapet

Her finner du møteplan for formannskapet. 

Formannskapene holdes inntil videre bystyresalen. Møtene er nå åpne for publikum og presse. Publikum henvises til galleriene. Møtene vil bli streamet og sendt på kommune TV. 

Noen tirsdager har formannskapet avsatt tid til uformelle møter med organisasjoner og andre som ønsker å møte formannskapet. Møtene holdes som siste del av formannskapsmøtene. Kontaktperson er Knut Ole Bleke, knut-ole.bleke@trondheim.kommune.no  

Saksliste og saksdokumenter

Oversikt over medlemmer i formannskapet

Forslag fra politikerne 

Forslag i møtene finner du her

Kommunalråd

Kommunalråd er heltidspolitikere som opererer innafor alle politiske områder i kommunen. Kommunalråd har ikke instruksjonsmyndighet, men utøver sin rolle gjennom vedtak i formannskapet. Det er medlemmene i formannskapet som er kommunalråd. Kommunalrådene utgjør sammen med ordfører og varaordfører formannskapet, bygningsrådet, valgstyret og klagenemnd. 

Du finner er oversikt over medlemmene i formannskapet her. 

Generalforsamlinger og eiermøter

Datoene for generalforsamlingene vil bli publisert i møtekalenderen på Innsyn.

Bygningsrådet

Bygningsrådets møter holdes inntil videre i bystyresalen på grunn av restriksjonene i forbindelse med korona-pandemien. Av samme grunn vil møtene fremdeles være lukket for presse og publikum. Møtene vil bli streamet og sendt på https://trondheim.kommunetv.no/

Formannskapet fungerer som bygningsråd. Bygningsrådsmøtene avholdes ca. hver andre uke, før formannskapsmøtene. 

Oversikt over møter i bygningsrådet.

Saksliste og saksdokumenter

Oversikt over medlemmer i bygningsrådet

Forslag fra politikerne

Forslagslistene ligger på kommunens nettside for politiske utvalg 

Barnas representant i plansaker

Barn og unges representant i plansaker skal i henhold til instruks vedtatt i bystyret 24.02.03 oppnevnes av bystyret i begynnelsen av hver valgperiode. Personen skal være en kommunal tjenestemann. Forslag frammes av administrasjonen. Personen møter på bygningsrådsmøtene med tale og forslagsrett.

Rutiner for å ivareta barns interesse i plansaker

Vedtatt i Bystyret 28.04.05

 1. Allerede i avklarings- og registreringsfasen orienteres barnerepresentanten slik at denne kan påpeke barns arealinteresser.
 2. Barnerepresentanten skal varsles skriftlig om melding om igangsatt regulering og gis mulighet til å komme med innspill i planarbeidet. Denne fasen kan barn og unge involveres for å komme med nyttige innspill om f.eks. bruk av området, snarveier etc.
 3. Ved utarbeidelse av planforslaget bør barnerepresentanten involveres gjennom dialog og samspill med grunneier/ konsulent og planetatens saksbehandler. Barnerepresentanten bør innkalles til samråd i plansaker som har betydning for barnas oppvekstvilkår. Barnerepresentanten kan lage en beskrivelse som vurderer planens konsekvenser for barn og unge. På dette stadiet må det avklares hvilke leke- og aktivitetsmuligheter det skal legges til rette for. En slik runde vil avklare og ivareta barnas interesser på et så tidlig stadium at det vil gi et mye bedre grunnlag for å finne gode løsninger.
 4. Ved første gangs behandling i bygningsråd skal barnerepresentanten påse at planen inneholder alle konsekvenser som angår barn og unges interesser.
 5. Ved offentlig ettersyn kan ungdommens bystyre, aktuelle elevråd eller barn i planområdes nabolag være høringsinstans.
 6. Ved justering av planen bør barnerepresentanten involveres for å drøfte eventuelle innkomne innspill som berører barna.
 7. Ved andre gangs behandling i bygningsråd skal planforslaget inneholde en detaljert beskrivelse for opparbeidelse av leke- og aktivitetsarealene og hvorledes de skal utstyres.
 8. I bebyggelsesplaner med leke- og aktivitetsarealer over 200m2, skal barn/unge ha fått uttalt seg om utforming og utstyr.
 9. Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barns interesser i planlegging er under revisjon i Miljøverndepartementet. Når de foreligger, revideres gjeldende rutiner på nytt og forelegges bystyret på nytt til behandling.
 10. Arbeidet skal bygge på tverrsektorielt samarbeid med særlig barnefaglig kompetanse. Til støtte for barnerepresentanten, oppnevnes en arbeidsgruppe/referansegruppe fra enheter som har størst betydning for barns levekår (f.eks. førskolelærer, helsesøster, lærer, ergoterapeut, kulturmedarbeider, representant for plan- og bygningsenheten). Medlemmene oppnevnes for bystyreperioden, jfr pkt 4 i rikspolitiske retningslinjer.
 11. Stillingsressursen for barnerepresentanten er 60%.

Barnas representants ansvars- og virkeområde omfatter alle forhold vedr. barn/unges fysiske oppvekstvilkår:

 • leke- og aktivitetsområder
 • trafikksikring
 • miljø, støy, forurensing

For perioden mars 2016 - 01.10.2019 valgte bystyret i møte 31.03.2016 følgende representant og vararepresentant for barn og unge i det faste utvalget for plansaker:

Representant: Rune Sandmark fra Oppvekstområdet
Vararepresentant: Rolf Bjarne Jensen fra Kulturenheten

Stillingsandelen fordeles med 40% til representanten og 20% til vararepresentant.

Det forutsettes at alle kommunens enheter legger til rette for representantens arbeid.

Barnas representant treffes på telefon 952 63 824 eller på e-post.

Medvirkning

Barnas representant vil involvere barn og unge, slik at deres synspunkt blir ivaretatt i planprosessen. Dette ivaretas via tett dialog og prosessarbeid med ungdommens bystyre, skolenes elevråd og bydelenes samordningsgrupper.

 

Bystyrekomiteene

Finans- og organisasjonskomiteen

Finans- og organisasjonskomiteen består av 9 medlemmer. 

Finans- og organisasjonskomiteen behandler saker som omhandler budsjett- og økonomiplan, økonomirapportering, forvaltning og organisering av kommunens virksomhet, kommunale foretak og bedrifter, investeringer og låneopptak utover budsjettrammer og ekspropriasjoner.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

  

Medlemmer i finans- og organisasjonskomiteen

Oversikt over medlemmer i finans- og organisasjonskomiteen 

Forslag fra politikerne til politiske saker

Se her

Aktivitets- og opplæringsplan 2020

Kontakt 

Leder: Silje Naper Salomonsen (SV)

Sekretær: Kåre Georgsen

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Miljø- og næringskomiteen

Miljø- og næringskomiteen består av 9 medlemmer. 

Miljø- og næringskomiteen behandler saker som omhandler klima, miljø og miljøvern, avfallshåndtering, kulturminnevern ol. Komiteen behandler også saker knyttet til Smart City, universitetssamarbeid og holdningsarbeid overfor innbyggerne. Komiteen behandler alle næringssaker og er kommunens næringspolitiske utvalg. Behandler alle investeringssaker innen fagområdet der investeringsramma er innenfor økonomiplanens rammer.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

Møtelogg og aktivitetsplan

Se her

Forslag fra politikerne til politiske saker

Se her

Presentasjoner

Kontakt 

Leder: Jørn Arve Flått (Ap), 93 45 8914
Sekretær: Ole Kristian Lundereng, 916 72 801

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Medlemmer i miljø- og næringskomiteen

Se her

Helse- og eldrekomiteen

Helse- og eldrekomiteen består av 9 medlemmer. 

Helse- og eldrekomiteen behandler alle saker knyttet til helse, uavhengig av aldersgrupper (0-110). Det betyr at komiteen også behandler saker om helsestasjonene som tidligere lå hos oppvekstkomiteen. Komiteen behandler alle saker som er spesifikt knyttet til eldres levekår. Behandler alle investeringssaker innen fagområdet der investeringsramma er innenfor økonomiplanens rammer.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

Medlemmer i helse- og eldrekomiteen

Oversikt over medlemmer i helse- og eldrekomiteen 

Forslag fra politikerne til politiske saker

Møte i komiteen 27.11.19

Møte i komiteen 21.01.20

Møte i komiteen 11.02.20

Møte i komiteen 11.03.20

Kontakt 

Leder: Sissel Trønsdal (Ap)

Sekretær: Knut Ole Bleke 

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Areal- og samferdselskomiteen

Areal- og samferdselskomiteen består av 9 medlemmer.

Behandler saker som omhandler kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner, kulturminnevern og større byggesaker. Komiteen behandler alle saker knyttet til transport og samferdsel samt Miljøpakken. Behandler alle investeringssaker innen fagområdet der investeringsramma er innenfor økonomiplanens rammer.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

Medlemmer i areal- og samferdselskomiteen

Oversikt over medlemmer i areal- og samferdselskomiteen

Komiteens aktivitets- og opplæringsplan for 2020

Aktivitets- og opplæringsplan 2020

Forslag fra politikerne til politiske saker

Klikk her

Kontakt 

Leder: Tore Dyrendahl (MDG)

Sekretær: Steinar Lianes 

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

 

Foiler brukt i komitemøter

Komitemøte 19.08.2020:

- Byutviklingsstrategi for Trondheim

- Potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg -  kunnskapsgrunnlag?

  Sak 43/20

Komitemøte 16.09.2020:

Orienteringen om vintervedlikehold

- DIVE-analyse Midtbyen - orientering ved byantikvaren i sak 50/20

- Byplansjefens orientering om stedstilpasning, fortetting etc.

Komitemøte 04.10.2020:

- Framdrift sykkelprosjekter

Komitemøte 04.11.2020:

- Om gjennomføring av reguleringsplaner

- Områdeløft Saupstad-Kolstad 

Komitemøte 20.01.2021:

- Sak: Gatebruksplan for Midtbyen

- Sak: Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Arbeids- og sosialkomiteen

Arbeids- og sosialkomiteen består av 9 medlemmer.

Arbeids- og sosialkomiteen behandler alle sosialpolitiske saker som sosiale tjenester, barnevern, boligprogram og boligsosiale planer, integreringspolitikk, tjenester til utviklingshemmede, rusomsorg, utjevning av levekårsforskjeller og frivilligheten. Behandler alle investeringssaker innen fagområdet der investeringsramma er innenfor økonomiplanens rammer.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

Medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen

Oversikt over medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen

Møtelogg og aktivitetsplan

Møtelogg og aktivitetsplan

Forslag fra politikerne til politiske saker

Se her

Kontakt 

Leder: Jarle Martin Gundersen (SP)

Sekretær: Steinar Lianes

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

 

Seminar 11. august 2020 i forbindelse med behandlingen av sak:

Boligpolitisk plan 2020 - foiler:

- John Schistads innledning 

- Svartlamoen boligstiftelse

- Frost eiendom

- TOBB

- Leieboerforeningen

- Boligstiftelsen i Trondheim

 

BoA-seminar 5.november 2020, med påfølgende workshop:

- LUPE

- NFU

- Brukerråd Heimdal BoA 

Foiler brukt i komitemøter

Komitemøte 18.08.2020:

- Byutviklingsstrategi for Trondheim

Komitemøte 15.09.2020:

- Orienteringen fra NAV

- Orienteringen om bruk av tvang og makt

- Tilsynsrapport

Komitemøte 13.10.2020:

- Etiske retningslinjer

- Barnevernreformen

- Byomfattende tilbud

Komitemøte 03.11.2020:

- Uteseksjonen

- Områdeløft Saupstad-Kolstad

Komitemøte 24.11.2020:

- Orientering om politisk sak laget rundt elevene. Tverrfaglig støtetjeneste og alt arena

Oppvekstkomiteen

Oppvekstkomiteen består av 9 medlemmer.

Oppvekstkomiteen behandler saker vedrørende barn og unges oppvekstvilkår, herunder alle saker knyttet til barnehage og grunnskole, unntatt helsestasjonene. Komiteen behandler også skjenkepolitiske saker. Behandler alle investeringssaker innen fagområdet der investeringsramma er innenfor økonomiplanas rammer.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

Medlemmer i oppvekstkomiteen

Oversikt over medlemmer i oppvekstkomiteen

Forslag fra politikerne til politiske saker

Se her

Aktivitets- og opplæringsplan 2020

Kontakt 

Leder: Geirmund Lykke (KrF)

Sekretær: Kåre Georgsen

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen består av 7 medlemmer.

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen behandler saker som omhandler kultur, idrett, friluftsliv og kirke. I tilknytning til friluftsliv behandler komiteen alle saker som angår markaområdene og park/aktivitetsområder. Komiteen behandler også navnesaker. Uttaler seg i saker om tildeling fra kulturfondet. Behandler alle investeringssaker innen fagområdet, der investeringsramma er innenfor økonomiplanas rammer.

Komiteens møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Komiteen holder vanligvis møter en gang i måneden.

Komiteen har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder med komitesekretær som sekretariat. Arbeidsutvalget møtes ukentlig for å drøfte de politiske prosessene i komiteen.

Sakspapirer og møtedokumenter

Sakspapirer og møtedokumenter finner du her.

Medlemmer i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen

Se her

Møtelogg for AU

Se her

Forslag fra politikerne til politiske saker

Se her

Presentasjoner i møter

10.02.20: NTNUs campussamling og innovasjonsdistrikt Elgeseter v/Anne Reinton (kommunedirektørens fagstab), Silje Skulstad (NTNU) og Elise Sangereid (Byplankontoret) 
10.02.20: Fireårs handlingsprogram for kunst og kultur v/ Ragnhild Setsaas (kommunedirektørens fagstab)
20.01.20: Strindmarka næranlegg 1
20.01.20: Strindmarka næranlegg 2
20.01.20: Kultur- og idrettsområdet i Trondheim kommune

Kontakt 

Leder: Christianne Bauck-Larssen (H), 918 77 815
Sekretær: Ole Kristian Lundereng, 916 72 801

Komitereglement 

Felles reglement for alle bystyrekomiteene finner du her. 

Kontrollutvalget


Se kontrollkomiteens nettside.

 

Kommunale råd

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU)

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 9 medlemmer. Det er utarbeidet egne kommunale vedtekter for rådet. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. I ”Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne” heter det at kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne. Rådet arrangerer to dialogmøter med brukerorganisasjonene hvert år. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Kommunens etater skal samarbeide med rådet i slike saker. Rådet får seg forelagt saker som blant annet omhandler tiltak for funksjonshemmede og kommunens budsjett og planarbeid. I prinsipielle saker skal rådet uttale seg allerede på et forberedende stadium. Rådet driver informasjon både innad i kommunen, blant organisasjoner og generelt. Rådet avgir årlige rapporter til bystyret.

Saksliste og møtedokumenter 

Oversikt over medlemmer i KFU

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Forslag fra medlemmene

Møtet 25.1.2021

Presentasjoner

Sentrumsstrategi v/Grete Hennissen
Fellessamling for kommunale råd 25.11.19
Miljøpakkens årsbudsjett 2020
Arbeidet med HØP og budsjett for 2020
Oversikt avlastning og overganger (møte 18.06.19)
Kulturskole for alle (møte  18.12.18)
Nytt konsesjonsgrunnlag - BPA (møte 13.11.18)

Fellesmøter mellom KFU og brukerorganisasjonene

14. mai 2019
Program, deltakerliste og innsendte spørsmål
Innledning om seksualitet og funksjonsnedsettelse v/Marianne Knudsen
Møtereferat

23. oktober 2018
Program, deltakerliste og innmeldte spørsmål
Møtereferat

Utvikling av spesialpedagogisk arbeid i Trondheim - presentasjon 1
Utvikling av spesialpedagogisk arbeid i Trondheim - presentasjon 2

AtBs informasjonsarbeid

Orientering om brukermedvirkning v/Eirik Roos 

3. april 2018
Program, deltakere og innsendte spørsmål
Møtereferat fra fellesmøte 3. april 2018

Temaplanen for habiliterings- og rehabiliteringstjenester for voksne v/Oddrun Linge

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av avlasterdommen v/Erlend Ellefsen

Lærings- og mestringstilbud i Trondheim kommune v/Bente Sandvik

Rutiner v/husleieøkning til utviklingshemmede i kommunale leiligheter og bofellesskap v/ Arild Hoven 

Protokoller og referater

Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 14. mai 2019
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 23. okt. 2018
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 3. april 2018
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 28. nov. 2017
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 9. mai 2017
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 8. nov. 2016
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 15. mars 2016
Referat fra fellesmøte mellom KFU og brukerorganisasjonene 21. april 2015

Protokoller fra øvrige møter finnes på kommunens innsynsløsning.

Årsrapporter

 

Kontaktinformasjon KFU

Postadresse: Trondheim kommune, Bystyresekretariatet v/KFU, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no (merk Til KFU)
Leder: Jarle Martin Gundersen, 948 82 060
Sekretær: Ole Kristian Lundereng, 916 72 801

Trondheim eldreråd

Rådet er et rådgivende organ for kommunen. I henhold til loven skal rådet ha til behandling alle saker som omhandler levevilkårene til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet behandle årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplaner, tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren og saker rådet selv ønsker å behandle. Eldrerådet fordeler etter søknad penger til ulike organisasjoner som driver tilbud for eldre. Rådet avgir årlige rapporter til bystyret. Rådet holder møter som er åpne for publikum ca en gang pr måned.

Om Trondheim eldreråd

Trondheim eldreråd er oppnevnt i samsvar med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet er et rådgivende organ for kommunen, som ikke har egen beslutningsmyndighet. Rådet kan tildele midler innenfor gitte budsjettrammer.

I henhold til loven skal rådet ha til behandling alle saker som omhandler levevilkårene til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet behandle årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplaner, tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren og saker rådet selv ønsker å behandle.

Trondheim eldreråds møter er åpne for publikum, men publikum har ikke anledning til å delta i forhandlingene. Rådet holder vanligvis møte en gang i måneden. 

I perioden 2013-2018 het rådet Trondheim seniorråd.

Saksliste og møtedokumenter

Oversikt over medlemmer i Trondheim eldreråd

Kontaktinformasjon Trondheim eldreråd

Leder: Berit Kappelrud, 959 94 896
Sekretær: Steinar Lianes, 959 66 338

Presentasjoner

Fellessamling for kommunale råd 25.11.19

Årsmelding

Årsmelding 2017

Årsmelding 2018

Eldres dag

I 2019 blir Eldres dag arrangert 01.10.19.

Storbykonferanse for eldreråd

Uttalelser vedtatt av konferansen i Bergen 2018:

Utskrivingsklare pasienter

Mestring av egen hverdag

Fri tannbehandling

Pensjonsreformen

Innspill til ny forskrift for eldrerådene 

Støtte til aktiviteter for eldre

Eldrerådet ga i 2018 midler til organisasjoner som arrangerer aktiviteter for eldre mennesker.

Fra og med 2019 vil denne tilskuddsordningen bli administrert av Kulturenheten.

Retningslinjene er noe endret. Søknadsfrist er 1. april

Se informasjon på kommunens nettsider.

Trondheim studentråd

Trondheim studentråd er et rådgivende høringsorgan for formannskapet og bystyret. Dette gjør at studentene nå har en direkte kommunikasjonslinje til politikerne i kommunen, samtidig som administrasjonen og bystyret har mulighet til å søke råd hos studentene i de sakene hvor det er nødvendig.

Gjennom Trondheim studentråd får både studenter og kommunen jevnlig anledning til å komme sammen og utveksle idéer og enes om tanker som angår studiesituasjonen i Trondheim.

Saksliste og møtekalender

Oversikt over medlemmene i Trondheim studentråd

Presentasjon Workshop for kommunale råd 25.11. 2019

Leder: Vegard Fenes, 480 66 614
Sekretær: Kåre Georgsen, 917 60 013

Mangfoldsrådet

Mangfoldsrådet i Trondheim kommune ble opprettet i 2008.

Mangfoldsrådet velges av bystyret og består av 9 medlemmer. 6 av medlemmene er fra innvandrerorganisasjoner i Trondheim og 3 er folkevalgte fra bystyret.

Dette er Mangfoldsrådets oppgaver

Mangfoldsrådet skal:

 • arbeide etter målsetting om full deltakelse og likestilling i samfunnet.
 • fungere som et bindeledd mellom innvandrere og kommunen er et rådgivende organ for kommunen.
 • behandle saker som gjelder levekårene for innvandrere
 • kan selv ta opp saker som angår innvandrere i kommunen.
 • drive informasjonsarbeid overfor innvandrere i kommunen.
 • utarbeide årsmelding som sendes bystyret og aktuelle innvandrerforeninger.

Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådet skal holdes orientert om aktuelle saker knyttet til innvandrere som er under arbeid i kommunen, og kommunedirektøren skal samarbeide med rådet om saker av spesiell interesse for innvandrere som de skal ha/har til behandling. Mangfoldsrådet har avgjørelsesmyndighet for de midler som innvilges særskilt til rådets disposisjon.

Saksliste og møtepapirer

Oversikt over medlemmer i mangfoldsrådet

Innmelding av nye medlemmer til mangfoldsrådet

Presentasjoner

Leder: Sara Shafighi, 907 43 374
Sekretær: Kristin Meek, 938 10 530

Forslagshefter

Forslagshefte 05.01.21

 

Ungdommens bystyre Trondheim

   

Neste møte i ungdommens bystyre er mandag 25.01.21. Møtet er i fylkestingsal A+B, fylkeshuset. Møtet starter med servering av mat kl 13.00. 

Husk å melde evt. forfall i god tid.

Innkalling og program er publisert på nettsiden.

Presentasjon fra KURS 1  

Saksliste til møtet

Protokoll fra siste møte 

Velkommen!

Se Ungdommens bystyres Facebook-side

Formannskap 2020:

Ordfører: Selma Mogstad Leraand
Varaordfører: Zaineb Abdulsatar
Mediekonsulent: Nora Sigurdsen og Erlend R. Sande
Leder for kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen: Andrea W. Hesjeli
Leder for oppvekstkomiteen: Mathias Sollie Hundstad
Leder for miljø og byutviklingskomiteen: Maria Storrø

Ungdommens bystyre består av en elev fra hver ungdomsskole og to elever fra hver videregående skole i Trondheim og Klæbu.

Formålet med et Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er ungdommene som vet best. Hvordan er det å være ung, hva trenger unge og ønsket om å gi de unge en sjanse til å lære noe om hvordan få innflytelse på egen situasjon gjennom politisk arbeid.

Innmelding av medlemmer til Ungdommens bystyre

Medlemmer i Ungdommens bystyre

Mer om Ungdommens bystyre

Valgene har foregått på hver enkelt skole, der elevrådet har vært delaktige i den demokratiske prosessen. Noen skoler har hatt urnevalg, mens andre har hatt intervjuer. Alle elever skal ha mulighet til å stille til valg, og elevrådet skal være involvert i utvelgelsen. Rolle i det etablerte Ungdommens bystyre ble avgjort 09.05.2005 i det konstituerende møte.

Høringsinstans

Ungdommens bystyre ble opprettet på bakgrunn av et ønske om å øke ungdom i alderen 13-18 år sin innflytelse i bypolitikken. De skal være høringsinstans i saker som berører barn og unge, og skal også kunne ta opp saker selv som skal fremmes for bystyret.

Ungdommens bystyre konstituerer seg selv.

Alle fikk uttale seg

Høsten 2004 fikk alle barne-, ungdoms- og videregående skoler uttale seg om hvordan de mente Ungdommens bystyre skulle være.  Betydningen av å involvere barn og ungdom i en slik demokratisk prosess førte til at Ungdommens bystyre ble formet på bakgrunn av dette. Hvis vi mener noe med reel medvirkning, så må barn og unge kunne være delaktige i også utformingen av et slikt råd. 

Fra nettverk og bydelssamlinger til temamøter og politisk spørretime

For å sikre barneskolenes delaktighet og informasjonsflyt til og fra UB baserer man seg på nettverksarbeid. Ungdomsskolens UB-representant skal derfor følge opp tilhørende barneskoler med informasjon, og ta saker fra barneskolene om det er behov for det. Det er tenkt syv større nettverk der ungdomskoler og barneskoler arbeider sammen. I disse nettverkene vil det være naturlig å knytte kontakter til FAU, lag/foreninger alt etter sak og omfang. Utviklingsagentene har vært sentrale i dette nettverksarbeidet.

Ungdommene bestemte selv struktur og innhold

Ungdommens bystyre-representanter hadde kurs 3. og 4. mai 2005. Kursingen la opp til at representantene selv bestemte struktur og innhold i Ungdommens bystyre. Høringens resultat var også sentral. UB-representantene fikk også et kurs i hvordan de skal takle media.

Kontaktinformasjon

Fagenheten for oppvekst og utdanning har ansvaret for opplæring og koordinering for Ungdommens bystyre. 
Koordinator May-Iren Skamfer Evenmo og barnas representant Rune Sandmark er hovedansvarlige for byomfattende medvirkning blant barn og unge, spesielt tilknyttet elevråd, i tillegg til samlinger/kurs for kontaktlærere for elevråd. 
May-Iren Skamfer Evenmo, tlf 916 72 820
Rune Sandmark, tlf: 952 63 824

Bystyresekretariatet ved Kristin Meek fungerer som sekretær i Ungdommens bystyrets møter.

Saker skal være inne til kristin.meek@trondheim.kommune.no minst 14 dager før Ungdommens bystyremøte.

Sist oppdatert: 21.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006