Parti og politikere

Parti og politikere

 Politiske partier i bystyret

Bystyret for perioden 2019-2023 består av 67 faste representanter med følgende sammensetning:

Arbeiderpartiet (17)

Faste:

Vara:

Høyre (14)

Faste:

Vara:

Sosialistisk Venstreparti (8)

Faste:

Vara:

Miljøpartiet De Grønne (7)

Faste:

Vara:

Senterpartiet (5)

Faste:

Vara:

Rødt (5)

Faste:

Vara:

Fremskrittspartiet (4)

Faste:

Vara:

Venstre (3)

Faste:

Vara:

Pensjonistpartiet (3)

Faste:

Vara:

Kristelig Folkeparti (1)

Faste:

Vara:

Søk i alle politikere

Gruppeledere i bystyret

Politisk administrasjon

Kommunens beslutningssystem innebærer at politikerne vedtar, og kommunedirektøren gjennomfører det som er vedtatt. Det betyr at hovedtyngden av kommunens administrasjon og utøvende medarbeidere er ansatt hos kommunedirektøren.

Det er tre unntak; Bystyresekretariatet, Kontrollutvalgets sekretariat og Trondheim kommunerevisjon.

Bystyresekretariatet

Hjelper politikerne med avvikling av møtene, innkallinger, sakspapirer, protokoller og generelle sekretariatsfunksjoner.

Trondheim kommunerevisjon

Er politikernes organ for kontroll med forvaltningen. De gjennomfører revisjonsprosjekter vedrørende økonomiske forhold og forvaltningsrevisjon, det vil si undersøkelser som viser om og hvordan kommunedirektørens administrasjon gjennomfører det som er vedtatt.

Kontrollkomiteens sekretariat

Parlamentarisme

I henhold til kommuneloven kap. 3 kan bystyret vedta å innføre parlamentarisk styringsform. Spørsmålet er utredet av bystyret med tanke på innføring etter kommunestyrevalgene i 1999, 2003 og 2011, men ikke vedtatt.

Vedtak om innføring av parlamentarisme må treffes med tilslutning av minst halvdelen av bystyrets medlemmer og må være fremmet og votert over i bystyret senest 31. desember i nest siste år av valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av parlamentaristisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte bystyrets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar til.

Bystyret kan også vedta å gå tilbake til formannskapsmodell, det vil si den styringsform som er i Trondheim per dato.

Sist oppdatert: 31.03.2022

A03-P1-EPI004