Temaplan - God helse for alle

Temaplan - God helse for alle

Trondheim kommune utarbeider nå temaplanen God helse for alle. Temaplanen skal sette retning for kommunens arbeid innenfor folkehelse, helsefremming, livskvalitet og helsetjenester for alle byens innbyggere de neste ti årene.

Temaplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og formålet om at alle skal ha gode levekår i Trondheim.

Viktige perspektiver i planen

 1. å leve et godt liv med sin helse
 2. barn og unges liv og læring
 3. samskapt velferd og arbeidsgiverrollen
 4. inkluderende samfunn
 5. nærmiljø og stedsutvikling.

Planen bidrar spesielt til følgende av FNs bærekraftsmål:

 1. (utrydde fattigdom),
 2. (god helse),
 3. (god utdanning),
 4. (likestilling mellom kjønnene),
 5. (mindre ulikhet),
 6. (bærekraftige byer og samfunn),
 7. (fred og rettferdighet).

Temaplanens hensikt

Målgruppen for temaplanen er alle innbyggere i Trondheim i alderen 0 til 100+ år. Den skal si noe om hvordan vi skal skape og beholde god helse og livskvalitet hos alle innbyggerne. Det innebærer å forhindre at helseplager og sykdom utvikler seg, sørge for at de med helseplager og sykdom får god hjelp, og legge til rette slik at de med helseplager og sykdom og deres nærmeste skal kunne leve gode liv. Det blir viktig å forberede oss på det som i fremtiden vil kunne true helsa vår, enten det er en ny pandemi, klimaendringer eller mangel på helsepersonell. Med dette som utgangspunkt skal temaplanen si noe om hvilke strategier og valg kommunen skal gjøre fremover. Planen vil være overordnet og ikke gå i detalj, men gi retning og prioriteringer slik at den kan brukes videre for å lage tiltaksplaner for ulike tjenester og mindre tematiske områder.

Utfordringsområder

Vi står overfor en rekke utfordringer for helse- og omsorgsfeltet i årene som kommer. Noen særskilte utfordringer er kjent. Dette handler om at vi lever lengre og at andelen eldre i befolkningen øker, vi har sosial ulikhet i helse og levekår og økt psykisk uhelse blant unge. Utviklingen utfordrer folkehelsa, og det framtidige sykdomsbildet kan endres. I helse- og omsorgstjenestene er det rekrutteringsutfordringer, og økt digitalisering og teknologisk utvikling vil påvirke tjenestene. Det økonomiske handlingsrommet fremover vil ikke bli som før med mer press på prioritering av ressursene. I utviklingen vil bolig og bomiljø være viktige faktorer som fremmer helse og livskvalitet. Og vil det bli et gap mellom det innbyggerne ønsker og hva kommunen kan tilby av tjenester? Hvordan skal vi i fellesskap møte disse utfordringene innenfor de rammene kommunen og innbyggerne har?

Fem mulige innsatsområder

I arbeidet med temaplanen har fem ulike områder pekt seg ut som aktuelle for særskilt prioritering og innsats framover:

 • Helsefremmende lokalsamfunn
 • Forebygging, tidlig innsats og beredskap
 • Samskaping og samhandling
 • Trygt og riktig nivå på bo- og tjenestetilbud
 • Rekruttering og kompetanse

Sist oppdatert: 07.07.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward