Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Disse retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune.

Folkevalgte og ansatte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune. Som forvalter av samfunnets fellesgoder, samt utøvelse av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til folkevalgte og ansatte.

Retningslinjene skal brukes til å reflektere over hvordan etikken treffer hver og en av oss, og hvordan den skal påvirke valg, atferd og vår profesjonskultur i alt vi gjør.

Disse retningslinjer skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard

Alle ledere i Trondheim kommune har gjennom ord og handlinger stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjer og etisk refleksjon.

Generelt

Folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Vi opptrer på en måte som gir tillit i befolkningen og som ikke skader kommunens omdømme. Vi er redelige, ærlige og åpne i enhver sammenheng.

I møte med andre og hverandre

Vår atferd og holdninger danner grunnlaget for innbyggernes tillit til kommunen.

Vi behandler brukere, kolleger og andre vi kommer i kontakt med gjennom arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Vi er åpne og tydelige, samt bidrar til gode løsninger. Vi opptrer på en måte som ikke krenker menneskeverdet og tar aktivt avstand fra enhver uetisk praksis.

Vi lytter til innbyggernes interesser og sikrer likebehandling.

Vi opptrer med et godt skjønn i sosiale medier.

Åpenhet

Vi bidrar til at Trondheim kommune er en åpen organisasjon. I en åpen organisasjon er offentlighet og ytringsfrihet viktige prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Vi bidrar til at kommunen i enhver sak vurderer offentlighet, ut over det som følger av lover og regler.

Habilitet

a) Unngå konfliktsituasjon med tanke på inhabilitet

Vi unngår å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen.

Dersom spesielle personlige interesser likevel kan påvirke avgjørelsen i en sak du har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i saksbehandlingen eller forberedende saksbehandling i, skal du ta dette opp med overordnet.

Folkevalgte og ansatte oppfordres til å registrere opplysninger om styreverv/ økonomiske interesser i Styrevervregisteret.

Kommunedirektørens ledergruppe bør ikke delta aktivt i partipolitisk virksomhet.

b) Rutiner ved inhabilitet på kommunedirektørnivå

I de tilfeller hvor kommunedirektøren selv er inhabil fattes alle beslutninger og vedtak i saken av det nærmeste kompetente politiske organet. Ordføreren må i slike tilfeller vurdere om sakens art tilsier at saksforberedelse bør foretas av en annen kommune.

Hvis spesiallovgivningen tillegger vedtakskompetansen til en bestemt stilling, og personen som innehar denne stillingen er inhabil, oppnevner sektordirektøren eller kommunedirektøren en kompetent stedfortreder for han/henne.

Forvaltning av samfunnets fellesmidler, herunder kommunens ressurser

Vi forvalter fellesskapets midler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ressurser ivaretas på den mest hensiktsmessige og rasjonelle måte.

Vi skal ikke bruke kommunes eiendeler privat eller tilegne oss personlige fordeler av kommunens ressurser.

Integritet og omdømme

a) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den kan påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre saklig grunn til å tro det.

b) Ansattes reise-, opphold og kurskostnader i faglig sammenheng kan bare dekkes av kommunen selv, en annen kommune, staten, kommunenes sentralforbund (KS), fagforening o.l. Reiser og opphold skal i alle tilfeller avklares med nærmeste overordnede i forkant.

Folkevalgte orienterer ordfører rutinemessig i forkant om reiser som dekkes av andre enn kommunen, en annen kommune, staten, kommunenes sentralforbund (KS), eget politiske parti o.l. Unntatt fra dette er kostnadsdekning i forbindelse med oppdrag som naturlig følger av vervet. Ordføreren orienterer formannskapet om slike saker. Folkevalgte som er i tvil om reiseutgiftene kan dekkes av andre kan få saken fremlagt for formannskapet for beslutning.

Ordfører og kommunedirektør kan beslutte unntak fra hovedregelen for eget vedkommende, men skal da i etterkant orientere formannskapet om dette.

c) Folkevalgte og ansatte skal ikke akseptere fritidsreiser betalt av bedrifter, organisasjoner o.l. som han/hun på vegne av kommunen har kontakt med.

Bekjempelse og forebygging av korrupsjon

a) Gaver kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet, uansett størrelse. Vi unngår personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelser eller vedtak eller utøvelse av tjenester, eller kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, personlige rabatter og lignende. Dette gjelder likevel ikke oppmerksomhet i form av konfekt, blomster o.l.

b) Ved tilbud om gaver som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnet kontaktes. Slike gaver returneres avsenderen sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. Kopi av returbrevet sendes Kommunerevisjonen.

c) I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med å ha ”gode relasjoner” til leverandører, forretningspartnere og beslutningstakere.

Reklame og referanser

Kommunen som organisasjon, folkevalgte eller ansatte deltar ikke i reklameøyemed for leverandører som har levert produkter eller tjenester til kommunen.

Vi kan opptre som referanser for en leverandørs kunder når avtalen om å være referanse inngås uten at det skal påvirke leverandørens pris ovenfor Trondheim kommune.

Lobbyvirksomhet

Bystyret vedtar endret tekst i Etiske retningslinjer, avsnitt Lobbyvirksomhet: Folkevalgte, herunder også varamedlemmer, oppfordres til ikke å drive lobbyvirksomhet mot folkevalgte organer i saker hvor de har en personlig økonomisk interesse. Folkevalgte skal heller ikke utføre betalte oppdrag med hensikt å påvirke andre folkevalgte.

Med personlig økonomisk interesse menes i denne sammenheng en personlig fordel for den folkevalgte. Det kan for eksempel være ekstra økonomisk godtgjøring (ut over fast lønn) for lobbyvirksomheten eller at man mottar formuesgjenstander, opsjoner, aksjer, bonuser, reiser, andre gaver eller oppnår en annen form for vinning/økonomisk fordel av saken. Det samme gjelder dersom en part har økonomiske interesser i saken og den folkevalgte har eierandel/aksjer hos denne parten.

Varsling om kritikkverdige forhold

Det er et mål for bystyret at kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Folkevalgte og ansatte som opplever eller oppdager kritikkverdige eller uetiske forhold oppfordres til å varsle om dette. Fremgangsmåten ved varslingen skal være forsvarlig. Varsling i arbeidsforholdet skal skje etter kommunens retningslinjer for varsling. Varsel mot folkevalgte skal rettes til respektivt parti eller respektiv organisasjon. I tilfeller som gjelder uavhengige representanter skal varsel rettes til ordfører. Ungdommens bystyre omfattes av forskrifter om skolereglement.

Vedtatt i Bystyret 23.05.2013 (tidligere vedtatt 26.09.1991, revidert 22.06.1995, 25.01.2007, siste punkt lagt til og vedtatt av bystyret 19.11.2020) Endret i bystyret 15.06.2022, sak 137/22 (endringen er i punkt om Lobbyregister)

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward