Elevenes skolemiljø

Elevenes skolemiljø

Alle elever har etter opplæringsloven rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene skal informere elever og foreldre om rettighetene de har til et trygt og godt skolemiljø, skolen sin aktivitetsplikt og muligheten elever og foreldre har til å melde en sak til Statsforvalteren.

Når bør jeg ta kontakt med skolen?

Foreldre bør ha en lav terskel for å ta kontakt med skolen ved mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt på skolen. Det trenger ikke være en konkret hendelse som ligger bak. At en elev ikke har det trygt og godt på skolen, kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom at barnet endrer atferd. Foreldre trenger altså ikke vise til konkrete hendelser eller ha forslag til konkrete tiltak som de ønsker at skolen skal sette i verk når de tar kontakt med skolen og deler en bekymring.

Hvordan følger skolen opp min henvendelse?

Skolen skal undersøke både mistanke og kjennskap til at elever ikke har det trygt og godt. Når skolen gjør dette, vil de snakke med eleven selv og personer rundt eleven. Så lenge det viser seg at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen sette i verk tiltak som er satt inn i en aktivitetsplan. Eleven selv og foreldrene skal ha mulighet til å komme med innspill til hvilke tiltak som bør inn i aktivitetsplanen som kan sikre at eleven kan få et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sammen med eleven og foreldrene evaluere aktivitetsplanen for å se om tiltakene virker som tenkt.

Hva gjør jeg hvis jeg er misfornøyd med oppfølgingen fra skolen?

Hvis eleven eller foreldrene mener at skolen ikke har tatt tak i saken eller ikke satt inn riktige tiltak, kan elevene eller foreldrene ta kontakt med Statsforvalteren. For at Statsforvalteren skal behandle saken må saken først være tatt opp med rektor, og det må være gått en uke siden rektor ble kontaktet om saken. Det er ikke slik at det forventes at skolen skal ha løst en sak i løpet av en uke, men innen en uke skal foreldre ha blitt hørt, og skolen skal være i gang med arbeidet med å undersøke saken slik aktivitetsplikten krever av skolen. Hvor lang tid undersøkelser vil ta, vil naturlig nok variere ut fra hvor komplisert en sak er, men skolen skal holde dere oppdatert om hva som gjøres i saken.

Hvordan kan jeg bidra sammen med skolen for å hjelpe mitt barn?

Som elev og foreldre er dere i en sårbar situasjon når skolesituasjonen ikke oppleves som trygg og god. Det er skolen som er den profesjonelle parten i slike saker, men deres innspill skal tas med i vurderingene rundt hvordan skolen velger å håndtere saken. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er ofte nøkkelen for å få til gode løsninger.Av erfaring vet vi at arbeidet med skolemiljøsaker fungerer best hvis du som forelder:

  • Har en åpen og ærlig dialog med skolen
  • Har tillit til at skolen håndterer saken på en profesjonell måte
  • Er en aktiv medspiller og bygger opp tilliten til tiltakene rundt ditt barn
Trenger du mer informasjon?

Opplæringsloven Kapittel 9A - Elevene sitt skolemiljø

Utdanningsdirektoratets rundskriv om Skolemiljø 3-2017

Utdanningsdirektoratets informasjonsside om mobbing 

Mobbeombudet i Trøndelag 

Statsforvalteren i Trøndelag 

Barneombudet

Sist oppdatert: 30.11.2023

Fant du det du lette etter?