Hvordan beskytte elevene mot skadelig innhold på nett?

Hvordan beskytte elevene mot skadelig innhold på nett?

Målgruppe: Foresatte med barn i trondheimsskolen

Bakgrunn

Trondheim kommune som skoleeier har et ansvar for å ivareta elevenes personvern og å beskytte elevene mot skadelig innhold når de tar i bruk digitale ressurser og enheter i skolen. I Trondheim kommune er den digitale enheten primært Chromebook. 

Trondheim kommune forplikter seg til å følge noen bestemmelser i blant annet barnekonvensjonen og opplæringsloven. I tillegg til at elevene har rett til opplæring, har elevene også rett til ytringsfrihet, som omfatter frihet til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Her vil du som foresatte få mer informasjon om hva Trondheim kommune gjør for å beskytte elevene. Informasjon om ivaretakelse av elevenes personvern er beskrevet her.

Hva er alvorlig skadelig innhold?

I Bildeprogramloven defineres alvorlig skadelig innhold som «Skildringer i bildeprogram som kan virke sterkt følelsesmessig opprivende eller sterkt kognitivt forstyrrende for mindreåriges velbefinnende, særlig nærgående skildringer av kjønnslig aktivitet, grov vold og annen svært forstyrrende eller skremmende tematikk.» Eksempler på skadelig innhold kan også være diskusjoner og illustrasjoner om selvskading, innhold eller måter for å bli/være veldig tynn, erfaringer med narkotika, eller metoder for å begå selvmord.

Rettslige rammer

Trondheim kommune som skoleeier er bevisst på bestemmelsene i barnekonvensjonen, opplæringsloven og personvernloven.

Barn har rett til ytringsfrihet, som omfatter frihet til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter. Dette er også omtalt i Barnekonvensjonen. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene i skolen. Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver.

Hvordan jobber vi forebyggende?

Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanen og et av temaene er digital dømmekraft. Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett. For oppnå dette så må dette skje i et samarbeid med foresatte. 

Trondheim kommune anbefaler at du som forelder engasjerer deg i barnas digitale liv: 

  • Spør hva ditt barn har opplevd på nett i dag
  • Lag gode avtaler om bruk og hva barnet får lov å ha tilgang til
  • Respekter aldersgrenser for spill og sosiale medier
Tekniske løsninger

Trondheim kommune jobber kontinuerlig med forbedring av de tekniske løsningene som skal begrense tilgangen til skadelig innhold. Begrensingen, som er valgt, er satt på to ulike nivåer; på nettverksnivå og på enhetsnivå

Trondheim kommune har tatt i bruk beskyttelse på nettverksnivå for å kunne begrense og skjerme tilgang når elevene er på kommunens nettverk. Dette betyr at nettsider med skadelig innhold er blokkert.  Ønsker du som foresatt å sette begrensinger i hjemmet, må dere selv sørge for dette. 

Beskyttelse på enhetsnivå er tatt i bruk for elevens skolekonto og gjelder også når elevene bruker Chromebook eller logger på med skolekontoen på privat utstyr hjemme. Her vil elevene fortsatt ha “Sikkert søk” innebygd. Dette begrenser tilgang på skadelig innhold i Google Søk. Skolekontoen har også begrensninger med tanke på hvilket innhold og hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig på YouTube. 

Det er viktig å påpeke at ingen av ovennevnte løsninger er 100 % effektive, og at det vil være mulig for elevene å omgå dem. De mest inngripende tiltakene vil også kunne gå på bekostning av å kunne bruke digitalt utstyr som læringsressurser. Forebygging og samarbeid med foresatte er derfor viktig. Trondheim kommune anbefaler alle foresatte å vurdere å sette opp egne filtre og begrensninger i hjemmet og i mobilnettet.

Andre ressurser 

Sist oppdatert: 22.07.2024

Fant du det du lette etter?