Overganger i opplæringa

Overganger i opplæringa

Skolestart

Barn starter i grunnskolen det året de fyller 6 år. Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

I Trondheim kommune praktiseres "nærskoleprinsippet" som betyr at barn skal få plass på den skolen som området barnet bor i sokner til (Finn din skole). Foreldre har anledning til å søke barnet over til en annen skole. Det er rektor ved den skolen du søker til som er delegert myndighet til å imøtekomme/avslå en slik søknad. Det er klageadgang på dette vedtaket og en eventuell klage sendes til den skolen du har søkt til.

Vedtak om skoleplass til skolestartere sendes ut til foreldre i desember. I løpet av våren er det vanlig at skolene har innskriving for de barna som skal begynne på skolen den påfølgende høsten. Dette gjennomføres som treff på skolen med informasjonsmøte for foreldre og gjerne en "bli kjent"-dag for elevene. Dette er det skolen selv som organiserer og invitasjon til dette blir sendt fra den enkelte skole.

Trondheim kommunes overgangsrutiner fra barnehage til skole

Utsatt og framskutt skolestart

"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."

Det er viktig å være oppmerksom på at skolen skal tilpasse opplæringa til de behovene som eleven har. Loven krever at det skal foreligge særlige grunner. Det kreves sakkyndig vurdering fra Barne- og familietjenesten og skriftlig samtykke fra foreldrene.

Myndigheten til å fatte vedtak om utsatt/framskutt skolestart er i Trondheim kommune delegert til rektor på den enkelte skole. Klageinstans er statsforvalteren.

Plan for overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen

Her finner du rutinene for overgang fra barneskole til ungdomsskole

Overgang til videregående opplæring

I starten av 10. skoleår orienterer skolen foresatte om søknadsprosessen til videregående opplæring. I løpet av høsten i 10. trinn vil elevene delta på Karrieredager, der de blir kjent med alle utdanningsprogram i videregående opplæring. Deretter vil de hospitere på en videregående skole, på et utdanningsprogram de ønsker å bli bedre kjent med. Foreldre til elever i 10. klasse vil, i forbindelse med Karrieredagene, bli invitert til en av de nærmeste videregående skolene på et informasjonsmøte på kveldstid.

Hvis elever og foreldre ønsker å besøke flere videregående skoler, arrangerer skolene Åpen skole i januar. Tidspunkt kunngjøres på hver enkelt grunnskole og Fylkets nettsider.

Elevene søker elektronisk om opptak til videregående opplæring. Eleven får tilsendt PIN-kode til privat adresse i løpet av januar. Ved hjelp av MinID kan eleven logge seg inn på www.vigo.no. Dette vil elevene få hjelp til på sin skole.

Det er Opplæringslovens inntaksforskrift som danner grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Det er karakterene på elevens vitnemål, både standpunkt og eksamen etter avsluttet grunnskole, i tillegg til nærskoleprinsippet, som avgjør hvilket utdanningsprogram og deretter skole eleven får plass ved. Skolen(e) som er innenfor 6km fra der du bor 1.mars regnes som nærskolen din.

Elevene har rett til å få plass ved ett av tre prioriterte utdanningsprogrammene i søknaden. 

Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. mars.

For elever med særskilte tilretteleggingsbehov samarbeider grunnskolen, søker og foreldre om utforming av søknaden. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å sende søknaden innen 1. februar.

Spørsmål om inntaket til videregående skole rettes rådgiver ved den enkelte skole. Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune og Fagenhet for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune er også behjelpelige med å besvare spørsmål.

Informasjon om overgang fra grunnskole til videregående opplæring

Sist oppdatert: 07.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242