Skoleskyss

Skoleskyss

Ditt barn rett til fri skyss til skolen

Hvis dere har bostedsadresse i en skolekrets med:

 • lang skolevei:
  • mer enn 2 km for 1. klasse
  • mer enn 4 km for 2.-10. klasse
 • særlig farlig skolevei

Hvis ditt barn har:

 • funksjonshemming
 • midlertidig sykdom eller skade

Etter vurdering kan dette også gjelde når barnet går på annen skole enn den en sokner til/enn det opptaksområdet tilsier.

Rett til skyss gjelder bare til ordinær undervisning, ikke leksehjelp.

For barn med rett til skyss grunnet funksjonshemming gjelder retten også til SFO. I Trondheim gjelder denne retten også på skolefrie dager.

Hva må søker gjøre?

Delt bosted

Hvis barnet går på sin nærskole, men den andre forelderen som har delt samvær bor lengre enn 4 km bort fra skolen har barnet rett på skyss. Søknad om skyss på eget søknadsskjema. Søknaden oversendes skolen med underskrift av begge foreldre og dokumentasjon på delt bosted.

Førskolebarn

Barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven har rett til skyss når særlige hensyn gjør det nødvendig for å få denne hjelpen.

Til vanlig har foresatte selv ansvar for transport av barna sine til og fra barnehagen.

For å få innvilget skyss må det derfor være spesielle grunner som gjør denne transporten vesentlig mer byrdefull enn det som er vanlig.

Barn i barnehage som har funksjonshemming, sykdom eller skade kan få skyss når særlige hensyn tilsier dette.

Voksne

Voksne elever som får opplæring etter § 5 - 2 i opplæringsloven, fra høsten 2002 § 4A - 2, har rett til skyss på samme vilkår som andre grunnskoleelever.

 • Lang skoleveg - mer enn 4 km
 • Farlig/vanskelig veg
 • Funksjonshemming
 • Sykdom/skade
Hva sier loven

§ 7 - 1. Skoleskyss

"Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skoleskyss uten hensyn til veilengden (...)".

§ 7 - 3. Skyss for funksjonshemmede og midlertidig skadde eller syke.

"Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra skolefritidsordninga. Retten omfattar ikke skyss i skoleferiene".

Det kreves legeattest vedlagt søknaden om skyss for midlertidige skadde eller syke.

§ 7 - 6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5 - 7 har rett til skyss når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig for å kunne ta imot denne hjelpen.

§ 4A - 7. Voksne

"Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde når de får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet (...).

Sist oppdatert: 06.02.2023

Fant du det du lette etter?