Skoleskyss håndbok

Skoleskyss håndbok

Rett til skyss

I Trondheim kommune har følgende grupper, ut fra opplæringslovens bestemmelser eller kommunalt vedtak rett til skyss:

1.1 Barn under opplæringspliktig alder

Barn under opplæringspliktig alder som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens § 5 - 7, når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig med skyss for å motta denne hjelpen. (§ 7 - 6)

 • Barn under opplæringspliktig alder som har funksjonshemming, sykdom eller skade kan få skyss til/fra barnehage når særlige hensyn tilsier dette. (Bystyrevedtak i sak 0134/01)

Det presiseres at: Retten til spesialpedagogisk hjelp og nødvendig skyss for å motta slik hjelp, er hjemlet i opplæringsloven og forutsetter at barnet er tildelt ressurser etter enkeltvedtak. Det er vanlig at foreldre selv bringer sine barn til barnehage, ev. annet opplæringstilbud. For å ha rett til skyss, må det foreligge spesielle grunner som gjør at foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehage.

Spesialpedagogisk hjelp gis i all hovedsak i barnehage. Dersom den blir gitt ved annen enhet, er det denne enhetsleder som er ansvarlig for eventuell skyss. Blir den spesialpedagogiske hjelpen organisert på annen måte, må det samtidig foretas avklaring rundt skyss.

1.2 Grunnskoleelever

 • Elever i 1. klasse som bor mer enn 2 km fra skolen. (§ 7-1)
 • Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn 4 km fra skolen. (§ 7-1)
 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. (§ 7-1)
 • Elever som p.g.a. funksjonshemming har behov for skyss. (§ 7-3)
 • Elever som p.g.a. midlertidig sykdom eller skade har behov for skyss (§ 7-3)
 • Elever som har plass i SFO som p.g.a. funksjonshemming, midlertidig sykdom eller skade har rett til skyss til og fra SFO. Retten gjelder ikke skyss i skoleferien (§7-3)
  I Trondheim kommune gjelder denne rette også i skoleferien.
 • Retten til skyss gjelder til ordinær undervisning,ikke leksehjelp

Det presiseres at reglene også omfatter:

 • Elever i privatskole som er godkjent etter privatskoleloven og skolen mottar statsstøtte.
 • Elever ved A. C. Møller skole.
 • Elever som går på annen skole enn den de sokner til (Det kan tas forbehold ved innvilgelse av skoleplass ved annen skole, men det skal være saklig begrunnet. Jf. punkt 3 om mulighet for å sette vilkår). Rett til dekning av skyss må avklares samtidig med søknaden.
 • Elever som har to bostedsadresser (gjelder når foreldre deler den daglige omsorgen).

1.3. Voksne

Gjeldende bestemmelser etter §§ 5 -2 og 7 - 5 i opplæringsloven. Voksne som har rett til opplæring etter opplæringslovens § 5 - 2, bor mer enn 4 km fra opplæringsstedet, har særlig farlig eller vanskelig skolevei, funksjonshemming, skade eller sykdom, har rett til skyss (§ 7 - 5).

Bestemmelser gjeldende fra høsten 2002 etter §§ 4A - 1, 4A - 2 og 4A - 7 i opplæringsloven. Opplæringslovens § 4A - 7 er i hovedsak en videreføring av § 7 - 5.

Voksne med rett til opplæring etter § 4A - 2 i opplæringsloven, jfr. tidligere § 5 - 2, 1. ledd, har den samme retten til skyss, reisefølge og tilsyn som elever i grunnskolen.

Skyssgrensen er 4 kilometer i henhold til opplæringslovens § 7 - 1.

Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til skyss uten hensyn til veilengden, når de får grunnskoleopplæring etter kapittel 4A.

Retten til eventuelt reisefølge og tilsyn er fastsatt i opplæringslovens § 7 - 4.

Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende dyktighet, har rett til slik opplæring. Denne nye og utvida gruppen av elever som inngår i retten til grunnskoleopplæring for voksne, jfr. tidligere § 5 - 2, 2. ledd, vil ikke ha en skyssrett. Dette gjelder elever som tidligere har gjennomført grunnskolen, men som har behov for fornyet opplæring, eventuelt kun i enkelte fag.

Ansvar

Ansvar for skyss er hjemlet i opplæringslovens § 13 - 4.
Fylkeskommunen har ansvar for skyss:

 • Når skoleveiens lengde er over 2/4 km.
 • Av elever grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom. Retten er utvidet til også å gjelde til og fra skolefritidsordningen for elever som deltar i denne. Retten gjelder ikke i skolens ferier.
 • Av barn under opplæringspliktig alder med rett til spesialpedagogisk hjelp når det på grunn av særlige hensyn er nødvendig med skyss for å kunne ta imot den spesialpedagogiske hjelpen.
 • Av voksne med rett til opplæring etter § 5 - 2 i opplæringsloven, fra høsten 2002 opplæringslovens § 4A - 2.

Skyss som kommunen har ansvar for

 • Av elever som har rett til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei. Byplankontoret har faglig ansvar for å vurdere trafikksikkerheten på skoleveien.
 • Transport i skoletiden i forbindelse med turer, ekskursjoner, idrettsdager, svømming ridning, gudstjenester, teater, konserter, utplassering i arbeidsuke, etc.
 • Turer til lege /tannlege.
 • Skyss av elevassistenter/tilsynspersoner dersom sakkyndig instans anser dette som nødvendig.
 • Skyss for elever som delvis gis et annet undervisningstilbud på et annet sted enn den skolen hvor eleven har skoleplass.

Når rett til skyss utløses som følge av kommunalt vedtak:

 • For barn under opplæringspliktig alder som har funksjonshemming, sykdom eller skade, kan få skyss til/fra barnehage når særlige hensyn tilsier dette.

Vedtaksmyndighet

Retten til skyss er hjemlet i Opplæringsloven Kapittel 7. Trondheim kommune og Sør Trøndelag fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale om skyss.

I Trondheim kommune er det enhetsleder som har ansvar for vedtak om skyss når vedtaksmyndighet ligger hos kommunen. Oppvekstkontoret har vedtaksmyndighet for søknader for barn/elever ved private barnehager, A.C. Møller skole og private skoler.

Søknaden gjelder Vedtaksmyndighet
Barn under opplæringspliktig alder med rett til spesialpedagogisk hjelp - byrdefull skyss Enhetsleder Enhetsleder v/Oppvekstkontoret, for private barnehager
Barn i barnehage med funksjonshemming, skade eller sykdom - særlige hensyn Enhetsleder
Farlig/vanskelig skolevei - under 2/4 km Enhetsleder
Skoleveien er lenger enn 2/4 km Sør Trøndelag fylkeskommune
Skoleveien er lenger enn 2/4 km - annen skolekrets * Enhetsleder
Funksjonshemming - grunnskoleelever Sør Trøndelag fylkeskommune
Funksjonshemming - grunnskoleelever med tilbud på annen skole enn hjemmeskolen Enhetsleder ved skolen der eleven er skrevet inn
Sykdom/skade - grunnskoleelever Sør Trøndelag fylkeskommune/ Enhetsleder
Skyss til og fra SFO for barn med nedsatt funksjonsevne Enhetsleder

* Det er kommunen v/enhetsleder på mottakende skole som fatter vedtak når det søkes om å få gå på annen skole innen kommunen enn den eleven sokner til/opptaksområdet tilsier. Enhetsleder har mulighet til å sette vilkår om skoleskyss som ikke er urimelige, samtidig som vedtak om skolegang treffes. Elever som frivillig søker plass ved annen skole skal i regelen ikke innvilges skyss. Skysspørsmålet skal tas opp og avklares sammen med behandling av søknad om å få gå ved annen skole i kommunen.

Ved søknad om skolegang i annen kommune enn hjemkommunen, vil det være slik at det er hjemkommunen som er ansvarlig for elevens skolegang. Etter avtale med en annen kommune, kan en elev flyttes til en skole utenfor hjemkommunen. Ved behandling av slike søknader, må også skysspørsmålet avklares. I vedtaket om skoleplass ved skole i annen kommune enn bosted, kan enhetsleder reservere seg mot skyss. Også her må det blant annet legges vekt på hva som er begrunnelsen for å gå på en annen skole.

Skyssretten i forbindelse med delt omsorg vil avhenge av hvilken avtale som inngås med barnet. Foreligger det delt daglig omsorg forutsettes at barnet bor tilnærmet lik 50/50 hos hver av foreldrene, eksempelvis annen hver uke. En dag per uke eller en dag per måned kan ikke betraktes som delt daglig omsorg.

Ved delt daglig omsorg kan barnet ha rett til skyss fra en/begge foreldre til/fra skolen.

Informasjon

Den enhet hvor opplæring/spesialpedagogisk hjelp finner sted har ansvar for å informere sine brukere om retten til skyss.

Informasjon om rettigheter til skyss bør inngå i enhetens informasjonsplan. I informasjons-planen må det være definert hvem som har ansvar for å informere, hvordan og når det skal informeres.

4.1. For barnehager/annet opplæringstilbud for barn under opplæringspliktig alder: Det skal informeres til alle foreldre/foresatte til de barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens § 5 - 7, og når barnehagen har fått kjennskap til at det har oppstått situasjoner hvor det kan være behov for skyss.

4.2. For grunnskoler: Når det gjelder skoler skal det informeres til alle foreldre/foresatte ved skolestart.

Skolen skal også informere foreldre/foresatte ved tilflytning av nye elever og når skolen har fått kjennskap til at det har oppstått situasjoner hvor det kan være behov for skyss.

4.3. Opplæring for voksne: Den enhet hvor opplæring etter § 5 - 2, fra høsten 2002 § 4A - 2, finner sted, skal informere alle sine brukere ved oppstart av tilbudet.

Det skal også informeres når enheten får kjennskap til at det har oppstått situasjoner hvor brukeren kan ha rett til skyss.

Søknad

Søknad skal sendes til den enhet som har ansvar for opplæringen, på eget skjema. Alle enheter skal ha skjema tilgjengelig, og tilby veiledning til utfylling når det er behov for det (j.fr. forvaltningslovens § 11).

Søknad p.g.a. funksjonshemming skal være dokumentert med sakkyndig uttalelse fra Hjelpetjenesten eller legeattest. Søknad p.g.a. sykdom/skade skal være dokumentert med legeattest.

Saksbehandling

6.1. Når kommunen v/enhetsleder er vedtaksmyndighet:

Vedtak om skyss er enkeltvedtak og skal behandles etter reglene i forvaltningsloven. Dette innebærer blant annet at

 • dersom det må ventes at det tar uforholdsmessig lang tid å behandle søknaden, skal det sendes foreløpig svar.
 • den som søker har rett til å uttale seg og har rett til innsyn i sakens dokumenter.
 • enhetsleder plikter å utrede saken og treffe vedtak så raskt som mulig
 • før vedtak fattes, skal enhetsleder på eget initiativ sørge for at forholdet er tilstrekkelig belyst:
 • det må klargjøres hvilke regler som kommer til anvendelse (lovhjemler)
 • det må undersøkes om det er faktiske forhold som vil være av betydning
 • i saker som gjelder trafikkfarlig skolevei vil det ofte være nødvendig å utøve skjønn. Mobilitets og samferdselsenheten er faglig ansvarlig for å vurdere trafikkforhold på skoleveien. Dersom skolen ønsker en trafikkfaglig vurdering fra MoS, sendes en forespørsel om vurdering av skolevei til postmottaket:
  • Forespørselen skal kun inneholde elevens adresse. klassetrinn og skolens navn.
 • det må vurderes hvor farlig skoleveien er, sett i forhold til vurdering av den enkelte elevens alder og (trafikk-) modenhet. Det kan også vurderes om det finnes muligheter for alternativ rute, eller om det kan iverksettes trafikksikringstiltak.
 • det kreves legeattest når det søkes om skyss grunnet midlertidig sykdom eller skade.

Til hjelp for å utøve skjønn kan enhetsleder blant annet søke råd hos Byplankontoret og/eller kontaktlærer.

6.1.1. Utforming av vedtaket Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Det skal gi opplysning om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåte ved klage.

6.1.2. Enhetsleder skal grunngi vedtaket (jf. Forvaltningsloven §§ 24 og 25). I begrunnelsen for vedtaket skal det vises til reglene vedtaket bygger på, og om nødvendig gjengi innholdet av reglene.

 • Faktiske forhold som vedtaket bygger på skal nevnes.
 • Hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvelse av skjønn bør nevnes.

Loven tillater at man unnlater å gi begrunnelse samtidig med vedtaket, dersom søknad innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen av partene er misfornøyd med vedtaket. En part har likevel rett til å kreve begrunnelse i løpet av klagefristen.

6.1.3. Det skal opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage (jf. pkt.7)

 • Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er mottatt.
 • Klageinstans er Statsforvalteren.

6.2 Når Rådmannen er vedtaksmyndighet: Vedtak om skyss for elever ved A.C. Møller skole og private skoler som mottar statsstøtte, skal fattes av Rådmannen. Enhetsledere skal forberede saksgrunnlaget i samsvar med aktuelle strekpunkt i punkt 6.1. og oversender søknad til Oppvekstkontoret.

Klagebehandling

Klagen sendes til den enhet hvor opplæringen/spesialpedagogisk hjelp gis. Klagesaker skal følge samme saksbehandlingsregler som ved enkeltvedtak.

Den som har fattet vedtaket om skyss skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til, og kan endre eller oppheve vedtaket dersom en finner klagen begrunnet.

Dersom en finner klagen begrunnet:

 • Nytt enkeltvedtak fattes.

Dersom en ikke finner klagen begrunnet:

 • Tidligere vedtak opprettholdes og klagen sendes via Oppvekstkontoret til Statsforvalteren.

Med klagen skal følge:

 • redegjørelse for saksbehandling
 • kommentarer til spørsmål/påstander i klagebrevet
 • kopi av vedtaket m/ev. vedlegg

Bestilling av skyss

Bestilles gjennom ATB

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward